logo
 • Ambasador
 • flagi
 • IX Posiedzenie Komitetu Sterującego

WYTYCZNE WS. KWALIFIKOWALNOŚCI.

Wtorek 13 listopada  2012 14:00

Wytyczne ws. kwalifikowalności kosztów dojazdów oraz noclegów związanych ze szkoleniami personelu, a także kosztów wizyt studyjnych realizowanych przez beneficjentów końcowych w ramach Komponentu 2

(Cel 2 obszaru tematycznego: "ochrona zdrowia" Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy)

Szkolenia dla pracowników domów pomocy społecznej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych:

W ramach kosztów szkoleń do dofinansowania kwalifikować się będą koszty dojazdów oraz koszty noclegów uczestników szkoleń, pod następującymi warunkami (Nie dotyczy kosztów dojazdów oraz noclegów związanych z krajowymi oraz zagranicznymi wizytami studyjnymi):

 • udział w szkoleniach odbywa się w ramach delegacji służbowej, udokumentowanej pisemnym poleceniem wyjazdu,
 • koszty dojazdów oraz noclegów rozliczane są zgodnie z zasadami rozliczania krajowej delegacji służbowej, oraz z wykorzystaniem druków obowiązujących w danej instytucji dla udokumentowania delegacji służbowej, tj. zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. (Dz.U. Nr 236, poz. 1990 z późn. zm.),
 • koszty dojazdów oraz noclegów nie przekroczą 10% całkowitego budżetu Komponentu 2.

Wizyty studyjne (krajowe oraz zagraniczne) w ramach Komponentu 2 - zasady organizacji:

 • zakres tematyczny wizyty studyjnej będzie ściśle związany z celami projektu,
 • całkowity kwalifikowalny koszt wizyt studyjnych nie może przekraczać 15% całkowitego budżetu przewidzianego na Komponent 2. Instytucja Realizująca będzie odpowiedzialna za przestrzeganie tej proporcji,
 • Instytucja Realizująca, właściwa dla projektu w ramach którego wizyta studyjna będzie się odbywać, dokona każdorazowo pisemnej akceptacji wizyty studyjnej w zakresie:
  • planowanego budżetu
  • programu wizyty studyjnej precyzującego m.in. miejsce wizyty, termin, listę wykładowców, instytucje w których wizyta będzie się odbywać , listę osób, z którymi będą prowadzone spotkania, warsztaty, dyskusje, itp.
  • listy uczestników wizyty studyjnejw celu zapewnienia jak najwyższej efektywności, wizyty studyjne będą organizowane dla grup co najmniej 10 osób. Możliwa, a nawet rekomendowana jest organizacja wizyty studyjnej dla kilku projektów łącznie. Co więcej, możliwe jest włączenie uczestników wizyty studyjnej z innych województw, w których wdrażane są programy w ramach Celu 2 obszaru tematycznego „ochrona zdrowia" SPPW,
 • sugerowana maksymalna liczba uczestników wizyty studyjnej nie powinna przekraczać 20 osób. Zbyt duża grupa uniemożliwi sprawne przeprowadzenie wizyty.
 • koszty delegacji uczestników wizyty studyjnej odbywanej na podstawie pisemnego polecenia wyjazdu, będą rozliczne zgodnie z przepisami obowiązującymi dla delegacji krajowych i zagranicznych (w przypadku delegacji zagranicznych zgodnie z rozporządzeniem ministra pracy i polityki społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. (Dz.U. Nr 236, poz. 1991 z późn. zm.),
 • do wniosku o płatność, w którym rozliczne będą koszty wizyty studyjnej, beneficjent końcowy zobowiązany jest załączyć:
  • akceptację wizyty studyjnej wydaną przez Instytucję Realizującą
  • dokumenty rozliczające delegację służbową uczestników wizyty
  • dowody poniesienia kosztów organizacji wizyty studyjnej (np. faktury/rachunki dot. wynagrodzenia tłumacza, wykładowcy, faktury za bilety, hotele, potwierdzenia dokonania płatności itp.)
  • sprawozdanie z wizyty studyjnej zawierające informacje jakie doświadczenia wyniesione z wizyty będą mogły być zastosowane w projekcie.
 

SPOT REKLAMOWY.

Wtorek 04 grudzień  2012 14:50

Uprzejmie informujemy, iż pod adresem internetowym http://www.programszwajcarski.kielce.uw.gov.pl/index.php/spot-reklamowy  jest już dostępny film reklamowy informujący o Projekcie nr KIK/57. Serdecznie zapraszamy Wszystkich do oglądania spotu.

 

INFORMACJA DOT. KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW PRZEZNACZONYCH NA ROZBUDOWĘ INFRASTRUKTURY.

Środa 17 październik  2012 14:45

Instytucja Realizująca informuje, iż pojawiły się pytania dotyczące zagadnienia kwalifikowalności wydatków w ramach Projektu. Dotyczy to sytuacji, w których Beneficjenci po otrzymaniu dofinansowania na realizację projektu, będą dokonywać rozbudowy/remontu całego budynku, a projektem objętych jest tylko kilka pomieszczeń.

Instytucja Realizująca informuję, iż po uzyskaniu wytycznych Instytucji Pośredniczącej, za kwalifikowalne będzie uznawana całość wydatków przeznaczonych na rozbudowę infrastruktury lokali/budynków, pod warunkiem, że powierzchnia użytkowa lokali ujętych w Projekcie będzie przekraczać 50 % powierzchni użytkowej całego budynku bez części administracyjnej.

Przykładowe sytuacje zastosowania interpretacji w praktyce:

1) Dom Pomocy Społecznej X/Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza X otrzymał dofinansowanie na realizację projektu, w ramach którego na I piętrze budynku, w którym jest osiem pokoi, tworzy pięć lokali aktywizujących. W ramach zmian infrastrukturalnych wymienia instalację grzewczą na całym piętrze. W tym przypadku całość wydatków będzie kwalifikowalna, pod warunkiem, że te pięć pokoi objętych projektem przekracza 50 % powierzchni użytkowej remontowanego budynku wyłączając ewentualne pomieszczenia administracyjne.

2) Podłączenie Internetu do całego budynku będzie można uznać w całości za kwalifikowalne, jeżeli w projekcie ujęto pomieszczenia, których łączna powierzchnia przekracza 50 % powierzchni użytkowej budynku bez części administracyjnej.

Przykładowe sytuacje, w których wydatki nie będą kwalifikowane w całości:

1) Dom Pomocy Społecznej X/Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza X po otrzymaniu dofinansowania ociepla cały budynek, przy czym w projekcie ujęto tylko salę rehabilitacyjną mieszczącą się np. na parterze. W takiej sytuacji koszty nie będą kwalifikowalne w całości, jeżeli powierzchnia sali rehabilitacyjnej ujętej w projekcie nie przekroczy 50% powierzchni użytkowej budynku.

2) Dom Pomocy Społecznej X/Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza X po otrzymaniu dofinansowania wyrównuje powierzchnie i maluje wszystkie ściany wewnętrzne w budynku, przy czym w projekcie ujęto utworzenie np. dwóch lokali aktywizujących, które nie przekraczają swoja powierzchnią 50 % powierzchni użytkowej budynku.

3) Dom Pomocy Społecznej X/Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza X po otrzymaniu dofinansowania projektu, w którym ujął trzy pomieszczenia nie przekraczające 50 % powierzchni użytkowej budynku wymienia okna/instalację elektryczną w całym budynku.

 

Konferencja inaugurująca wdrażanie Projektu nr KIK/57.

Czwartek, 27 września 2012 12:33

W dniu 25 września w gmachu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się konferencja inaugurująca wdrażanie Projektu nr KIK/57 pn.: „Podniesienie jakości usług świadczonych w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych" realizowanego w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

Gospodarzem spotkania była Wojewoda Świętokrzyski Pani Bożentyna Pałka – Koruba. Swoją obecnością spotkanie zaszczycił gość honorowy – Jego Ekscelencja Pan Lukas Beglinger - Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Konfederacji Szwajcarskiej, który przedstawił informacje na temat wsparcia Szwajcarii jako wyrazu solidarności wobec nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Krajowej Instytucji Koordynującej – Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Instytucji Pośredniczącej – Biura ds. Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Marszałek Województwa Pan Adam Jarubas oraz Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Pan Grzegorz Świercz.

Uczestnikom konferencji przedstawiono ogólne informacje dotyczące Szwajcarsko -Polskiego Programu Współpracy, a także omówiono cele, główne założenia oraz stan zaawansowania prac w ramach Projektu nr KIK/57.

W kolejnej części spotkania przeprowadzono dyskusję na temat wdrażania Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy w województwie świętokrzyskim, podczas której Wojewoda Świętokrzyski – Pani Bożentyna Pałka – Koruba ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Projektu. Nabór rozpocznie się 1 października 2012 r. i potrwa do 31 grudnia br.

Po zakończeniu konferencji zaproszeni goście zaszczycili swoją obecnością jubileuszową – XX Olimpiadę Lekkoatletyczną Osób Niepełnosprawnych, która miała miejsce w Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku. Najaktywniejszym uczestnikom wydarzenia sportowego wręczono nagrody specjalne ufundowane przez Ambasadora Konfederacji Szwajcarskiej – Pana Lukasa Beglingera, Wojewodę Świętokrzyskiego - Panią Bożentynę Pałkę – Korubę, Wicemarszałka Województwa Świętokrzyskiego – Pana Grzegorza Świercza oraz Starostę Kieleckiego – Pana Zdzisława Wrzałkę.

Podczas spotkania Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku Pan Zbigniew Szybalski poinformował uczestników spotkania o osiągnięciach paraolimpijczyków - mieszkańców domów pomocy społecznej województwa świętokrzyskiego.

Miła atmosfera spotkania udzieliła się zarówno uczestnikom olimpiady jak i zaproszonym gościom.

 

Coaching.

Piątek, 21 września 2012 09:25

W dniach 12-13 września 2012 r. w Hotelu Przedwiośnie w Mąchocicach Kapitulnych odbyło się szkolenie dla potencjalnych Beneficjentów z zakresu wnioskowania o dofinansowanie w ramach Projektu KIK/57 „Podniesienie jakości usług świadczonych w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych".

W szkoleniu uczestniczyli w roli gości przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej – Biura ds. Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia oraz przedstawiciele Krajowej Instytucji Koordynującej – Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Uczestnicy szkolenia wzięli udział w wykładach, na których przedstawiono ogólne informacje dotyczące Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, a także omówiono cele, główne założenia oraz strukturę wdrażania Projektu KIK/57. W dalszej części szkolenia przedstawiono zasady sporządzania wniosku o dofinansowanie, zasady kwalifikowalności wydatków w ramach Projektu oraz obowiązki Beneficjenta w zakresie promocji, monitorowania, kontroli, promocji i wnioskowania o płatność. Program szkolenia obejmował także ćwiczenia praktyczne z zakresu omówionego na wykładach.

Kolejnym elementem szkolenia będzie udzielanie wsparcia merytorycznego potencjalnym Beneficjentom w trakcie sporządzania przez nich wniosków o dofinansowanie oraz studium wykonalności w okresie od 1 października do 14 grudnia 2012 roku. Wymiar udzielanego wsparcia obejmuje osobiste pełnienie dyżuru przez trenera, a podstawową formą świadczenia usługi będą spotkania osobiste z przedstawicielami podmiotów.

 
<< pierwsza < poprzednia 11 12 13 14 15 16 następna > ostatnia >>

Strona 13 z 16