logo
  • Ambasador
  • flagi
  • IX Posiedzenie Komitetu Sterującego

Informacjie o spotkaniu z wnioskodawcami.

Poniedziałe 28 styczeń  2012 14:00

Instytucja Realizująca informuje, iż w dniu 31 stycznia 2013 roku w gmachu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (sala nr 3, bud. B) o godz. 10:00 odbędzie się spotkanie z wnioskodawcami projektów w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy w związku z zakończoną oceną formalną wniosków o dofinansowanie w ramach Projektu nr KIK/57.

 

II Posiedzenie Komitetu Sterującego Szwajcarsko – Polskim Programem Współpracy.

Piatek 18 styczeń  2012 14:00

W dniu 17 stycznia 2013 roku w gmachu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się II Posiedzenie Komitetu Sterującego Szwajcarsko – Polskim Programem Współpracy dla Projektu nr KIK/57 pn.: „Podniesienie jakości usług świadczonych w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych”. Spotkaniu przewodniczyła Wojewoda Świętokrzyski, Pani Bożentyna Pałka – Koruba.

Celem spotkania było m.in. przyjęcie raportów okresowych z realizacji SPPW w roku 2012 oraz omówienie postępów i dalszych kierunków wdrażania projektu w bieżącym roku w związku z zakończonym naborem wniosków o dofinansowanie.

W trakcie dyskusji członkowie Komitetu a także przedstawiciele Strony Szwajcarskiej, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Ministerstwa Zdrowia zostali zapoznani z postępem rzeczowym i finansowym Projektu. Uczestnikom Posiedzenia udzielono informacji dotyczących stanu wdrażania SPPW w województwie świętokrzyskim w roku 2012, naboru wniosków dla Komponentu I i II oraz naboru kandydatów w ramach Komponentu III. Przedmiotem spotkania było także przedstawienie procedury naboru ekspertów do Komisji Oceny Projektów. Wszystkim zgromadzonym przybliżono harmonogram realizacji planowanych działań w ramach Projektu nr KIK/57 w 2013 roku.

Na zakończenie obrad Wojewoda Świętokrzyski – Przewodniczący Komitetu Sterującego SPPW podziękowała uczestnikom za przybycie oraz aktywny udział w Posiedzeniu.

img_0890img_0886

 

ZAKOŃCZONO NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE.

Środa 02 styczeń  2012 14:00

Instytucja Realizująca informuje, iż dnia 31 grudnia 2012 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach projektu „Podniesienie jakości usług świadczonych w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych" współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

W ramach konkursu wpłynęło 13 wniosków o dofinansowanie z terenu województwa świętokrzyskiego.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 17 228 517,16 złotych, a wnioskowana wartość dofinansowania wynosi 31 278 622,31 złotych, co stanowi 182 % kwoty przeznaczonej na dofinansowanie.

Instytucja Realizująca zamieszcza poniżej tabelę przedstawiającą szczegółowo wszystkie złożone wnioski o dofinansowanie.

Tabela do pobrania.

 

WZÓR UMOWY O DOFINANSOWANIE.

Wtorek 18 grudnia  2012 10:00

Instytucja Realizująca SPPW w województwie świętokrzyskim informuje, iż jest już dostępny wzór umowy o dofinansowanie w ramach Projektu nr KIK/57.

Do pobrania:

Wzór umowy o dofinansowanie

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NR 1/2012/KIK/57.

Poniedziałek, 1 październik  2012 15:00

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NR 1/2012/KIK/57

W RAMACH PROJEKTU

Podniesienie jakości usług świadczonych w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych

WSPÓŁFINANSOWANEGO W RAMACH

SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY

Wojewoda Świętokrzyski jako Instytucja Realizująca działając w imieniu i na rzecz Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z Porozumieniem nr 1/P/SPPW/KIK/57

OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE

Tytuł Projektu

Podniesienie jakości usług świadczonych w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych.

Termin i miejsce składania wniosków

Wnioski należy składać od dnia 01.10.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. do godz. 15.30. 
Wnioski o dofinansowanie wraz z pełną dokumentacją projektu przyjmowane są przez sekretariat Instytucji Realizującej pod adresem: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, Wydział Polityki Społecznej, Al. IX Wieków Kielc 3, 25 – 516 Kielce, pokój 628. W każdym przypadku, także w przypadku wniosków wysyłanych pocztą, o przyjęciu dokumentów decyduje data i godzina wpływu do Instytucji Realizującej

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

1) O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się instytucje publiczne i organizacje non-profit (tj. organizacje nie działające w celu osiągnięcia zysku) prowadzące domy pomocy społecznej (w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tekst jednolity Dz.U.2009, Nr 175, poz.1362 ) lub placówki opiekuńczo-wychowawcze działające w trybie całodobowym (w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz.U.2011 Nr 149, poz.877 z zm.) na terenie województwa świętokrzyskiego;

2) O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty wyłączone na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157. poz. 1240 ze zm.);

Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

Projekty o charakterze inwestycyjno – szkoleniowym, w których wykazano spójność działań w obszarze Komponentu I (tj. inwestycji polegających na tworzeniu i/lub rozbudowie lokali aktywizujących, baz terapii zajęciowej, baz rehabilitacji medycznej) oraz Komponentu II (szkoleń personelu). Projekty składane przez Wnioskodawców zawierające tylko jeden Komponent (I lub II) nie będą podlegać ocenie.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów

1) Łączna kwota środków dla komponentu I i komponentu II przeznaczona przez Instytucję Realizującą na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr 1/2012/KIK/57 wynosi 5 114 748,00 CHF (Komponent I – 4 761 438, 24 CHF; Komponent II – 353 309,76 CHF), co w przeliczeniu zgodnie z tabelą kursów kupna Narodowego Banku Polskiego nr 190/C/NBP/2012 z dnia 2012-09-28 obowiązującą od dnia 2012-10-01 wynosi 17 228 517,16 złotych (Komponent I – 16 038 428, 56 PLN; Komponent II – 1 190 088, 60 PLN;

2) Instytucja Realizująca pozostawia bez przydziału 5% alokacji tj. kwotę 861 425, 86 złotych (Komponent I – 801 921, 43 PLN; Komponent II – 59 504, 43 PLN) jako rezerwę na ewentualne rozstrzygnięcia protestów. Kwota ta zostanie rozdysponowana po zakończeniu procesu wyboru projektów i upływie terminu na złożenie protestu przez Wnioskodawców.

3) Rozkład wydatków kwalifikowanych pomiędzy Komponent I i II w projekcie Wnioskodawcy powinien uwzględniać fakt, iż nie mniej niż 7% wydatków kwalifikowanych należy przeznaczyć na Komponent II.

Dodatkowe informacje

Informacji dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie udziela Punkt Informacyjno – Konsultacyjny, Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, 25 – 516 Kielce, pokój 348, 349 (III piętro), tel. 41 342 17 01, 41 342 14 62, w dni robocze w godzinach 8.00 – 15.00.

Informacje można także uzyskać w drodze elektronicznej po zadaniu pytania poprzez stronę internetową pod adresem: http://www.programszwajcarski.kielce.uw.gov.pl

Terminy dyżurów trenera

W związku z ogłoszeniem naboru wniosków o dofinansowanie Instytucja Realizująca zaprasza do kontaktu roboczego z trenerem, który udziela wsparcia merytorycznego potencjalnym Beneficjentom w trakcie sporządzania przez nich wniosków o dofinansowanie oraz studium wykonalności.

Trener prowadzi dyżur w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, 25 – 516 Kielce, pokój 348 lub 349 (III piętro), tel. 41 342 17 01, 41 342 14 62 w godzinach 15.30 – 16.30 w następujących dniach: 03.10.2012, 08.10.2012, 15.10.2012, 22.10.2012, 29.10.2012, 05.11.2012, 12.11.2012, 19.11.2012, 26.11.2012, 03.12.2012, 10.12.2012.

Ponadto istnieje możliwość indywidualnego kontaktu z trenerem po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania.

Do pobrania:

Regulamin konkursu 1-2012

Załącznik nr 1 Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 2 Instrukcja wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 3 Katalog wskaźników obowiązkowych 1-2012

Załącznik nr 4 Matryca logiczna

Załącznik nr 5 Wzór studium wykonalności i instrukcja

Załącznik nr 6 Kryteria wyboru projektów w ramach SPPW

Załącznik nr 7 Wytyczne Instytucji Realizującej w sprawie kwalifikowalności wydatków

Załącznik nr 8 Wytyczne dotyczące wyboru uczestników szkoleń realizowanych z SPPW 1-2012

Załącznik nr 9 Formularz oceny oddziaływania na środowisko

 
<< pierwsza < poprzednia 11 12 13 14 15 16 następna > ostatnia >>

Strona 12 z 16