logo
 • Ambasador
 • flagi
 • IX Posiedzenie Komitetu Sterującego

Zaproszenie do składania ofert.

 Wtorek 16 Luty 2016 10:30

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

NA OBSŁUGĘ REALIZACJI PROJEKTU KIK/57 W RAMACH SZWAJCARSKO – POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE PISEMNYCH TŁUMACZEŃ JĘZYKOWYCH

Szanowni Państwo,

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach zaprasza do składania ofert na obsługę realizacji Projektu KIK/57 pn. „Podniesienie jakości usług świadczonych w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych” współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w zakresie pisemnych tłumaczeń językowych o tematyce polityki społecznej i ochrony zdrowia.

Postępowanie, o wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia poniżej 30 tys. EURO, jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z obowiązującymi regulacjami dotyczącymi Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie tłumaczeń pisemnych, tradycyjnych i przysięgłych z języka polskiego na język angielski i język niemiecki oraz z języka angielskiego i języka niemieckiego na język polski, w szczególności o tematyce polityki społecznej oraz ochrony zdrowia.

Przedmiot zamówienia obejmuje następujące usługi:

 1. Tłumaczenia pisemne oraz weryfikacja dokumentów związanych z realizacją Projektu KIK/57,tym umowy, sprawozdania, protokoły z posiedzeń, wystąpienia, raporty okresowe i roczne, korespondencja. Szacowany wymiar zamówienia wynosi nie więcej niż 70 stron obliczeniowych tekstu.
 2. Tłumaczenia przysięgłe, w tym tłumaczenia dokumentów księgowych, umów, porozumień. Szacowany wymiar zamówienia wynosi nie więcej niż 15 stron obliczeniowych tekstu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

Kod CPV

79530000 – 8 – usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych;

Termin i miejsce wykonania zadania

Usługa będzie realizowana od dnia podpisania umowy do dnia 1 grudnia 2016 roku. Zamawiający nie przewiduje możliwości przedłużenia okresu świadczenia usługi.

Warunki udziału w postępowaniu (wspólne dla obydwu części)

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:

 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 2. posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie - wykonali należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych część wykonana obejmuje, co najmniej 3 usługi wykonania tłumaczeń pisemnych lub tłumaczeń przysięgłych o wartości sumarycznej brutto co najmniej 3.000 zł;
 3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponują co najmniej 2 tłumaczami języka angielskiego, w tym 1 tłumacz przysięgły oraztłumaczami języka niemieckiego, w tym 1 tłumacz przysięgły;
 4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która umożliwia wykonanie zamówieniaterminach i na warunkach określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz w projekcie umowy;

Ocena czy Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu zostanie dokonana przez Zamawiającego na podstawie złożonych przez Wykonawców oświadczeń i dokumentów według formuły „spełnia – nie spełnia”. Wykonawca, który nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu podlegać będzie wykluczeniu. Oferta wykonawcy wykluczonego zostanie uznana za odrzuconą.

Termin i miejsce składania ofert

Termin składania ofert upływa w dn. 22.02.2016 roku o godz. 13:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dn. 22.02.2016 roku o godz. 13:15.

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie w formie pisemnej wyłącznie na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia na adres:

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, Wydział Polityki Społecznej,

al. IX. Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, pokój nr 635.

z dopiskiem „Oferta na tłumaczenia językowe - NIE OTWIERAĆ PRZED 22.02.2016 r. godz. 13.15”

Poprzez złożenie oferty rozumie się jej fizyczny wpływ do miejsca wskazanego powyżej. Oferty przesłane pocztą, które wpłyną po upływie terminu składania ofert lub złożone przy użyciu środków elektronicznych nie będą brane pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

Sposób przygotowania oferty oraz składanie ofert

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składnia ofert wariantowych.

Ofertę należy przygotować wyłącznie na wzorze formularza ofertowego stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia. W formularzu należy wypełnić wszystkie pola zgodnie z podanymi komentarzami. Pola, które nie zostaną wypełnione z uwagi na charakterystykę Wykonawcy lub składaną ofertę należy wykreślić.

Kryteria oceny ofert

Oferty, które zostaną złożone przez Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będą podlegały ocenie. Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń złożonych przez Wykonawców.

Zamawiający dokona oceny złożonych ofert wyłącznie przy wykorzystaniu kryterium ceny. Oferta z najniższą łączną ceną brutto za wykonanie usługi będzie uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą. W przypadku dwóch ofert z taką samą najkorzystniejszą ceną Zamawiający wezwie jednorazowo Wykonawców do złożenia kolejnej oferty wyłącznie w zakresie ceny. Dodatkowe oferty nie mogą zawierać ceny wyższej niż uprzednio zaoferowane przez danych Wykonawców.

Załączniki:

Załącznik nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia;

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy,

Załącznik nr 3 Projekt umowy;

 

IX posiedzenie Komitetu Sterującego SPPW.

 Poniedziałek 25 Styczeń 2016 14:30

W dniu 25 stycznia 2015 r. odbyło się IX posiedzenie Komitetu Sterującego Szwajcarsko – Polskim Programem Współpracy dla Projektu KIK/57, któremu przewodniczyła Wojewoda Świętokrzyski, Pani Agata Wojtyszek. Celem spotkania była m.in. analiza postępu rzeczowego oraz finansowego Projektu. Ponadto uczestnicy obrad zostali zapoznani z wynikami audytu Projektu przeprowadzonego przez Urząd Kontroli Skarbowej. W dalszej części spotkania członkom Komitetu Sterującego przedstawiono propozycję dodatkowych działań w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy. Podczas dyskusji członkowie Komitetu szczegółowo omówili dalsze kierunki wdrażania Projektu w 2016 roku. Na zakończenie obrad Przewodnicząca podziękowała uczestnikom za przybycie oraz aktywny udział w posiedzeniu.

       IMG_2521    IMG_2522

 

Roczny Plan Kontroli.

 Wtorek 29 Grudzień 2015 15:30

Instytucja Realizująca informuje, że w zakładce „Kontrola realizacji projektów" została zamieszczona tabela Roczny Plan Kontroli. W oparciu o harmonogram kontroli w nim ujęty będzie przeprowadzana kontrola trwałości projektów w roku 2016.

 

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie konkursowym.

 Czwartek 15 Październik 2015 13:30

W związku z nierozstrzygnięciem postępowania na usługę opracowania i wdrożenia programów aktywizujących dla mieszkańców domów pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku z województwa świętokrzyskiego ponownie zapraszam Państwa do składania ofert na poniższe zamówienie.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE KONKURSOWYM

na usługę opracowania i wdrożenia programów aktywizujących dla mieszkańców domów pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku z województwa świętokrzyskiego

w ramach projektu KIK/57

„Podniesienie jakości usług świadczonych w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej

w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych”

WSPÓŁFINANSOWANEGO W RAMACH

SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY

Niniejsze zamówienie jest udzielane w oparciu o:

1. Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie udzielania zamówień w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych;

2. Regulamin udzielania zamówień, które finansowane są ze środków publicznych,ich wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro – załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 12/2014 Dyrektora Generalnego ŚUW w Kielcach z dnia 6 czerwca 2014 r. (z późn. zmianami).

Październik 2015 r. 

I.Oznaczenie Zamawiającego

Zamawiającym jest Skarb Państwa – Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, reprezentowany dla celów niniejszego zamówienia przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej, Panią Renatę Segiecińską, z siedzibą przy al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, Sekretariat Wydziału Polityki Społecznej, parter bud. C 1, pok. 11,. tel. (0-41) 342 14 15, fax. (0-41) 342 13 72.

II.Przedmiot zamówienia

1) Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego

Konkurs na usługę opracowania i wdrożenia programów aktywizujących dla mieszkańców domów pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku z województwa świętokrzyskiego.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4

3) Oferty częściowe i wariantowe

Zamawiający podzielił zamówienia na siedem części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych przy założeniu spełnienia następujących warunków:

1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (Pracę Konkursową) dla mieszkańców danego domu pomocy społecznej (wykaz domów pomocy społecznej, dla których mają zostać opracowane programy aktywizujące stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu) tj. jedną propozycję programu aktywizującego mieszkańców jednego, konkretnego domu pomocy społecznej dla osóbpodeszłym wieku.

2) Wykonawca może złożyć Prace Konkursowe (oferty) dotyczące dowolnej liczby domów pomocy społecznej, o których mowa w pkt 1;

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych rozumianych jako dwie oferty dla mieszkańców danego domu pomocy społecznej złożone przez tego samego Wykonawcę.

4) Opis przedmiotu zamówienia w trybie konkursowym

Przedmiotem zamówienia w trybie konkursowym jest opracowanie i wdrożenie Programów Aktywizujących dla mieszkańców domów pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku z województwa świętokrzyskiego.

Przez Programy Aktywizujące Zamawiający rozumie programy, których celem jest m.in.:

1) przeciwdziałanie samotności ludzi w podeszłym wieku poprzez organizację różnorodnych form aktywnego spędzania czasu wolnego;

2) promowanie umiejętności, zdolności i doświadczenia życiowego osób w podeszłym wieku;

3) budowanie więzi międzypokoleniowych i przełamywanie stereotypu człowieka starszego poprzez inicjatywy spotkań integracyjnych i zajęć praktycznych.

Realizacja Programów Aktywizujących powinna przyczynić się do utworzenia modelu długofalowej współpracy pomiędzy wybranym Wykonawcą a mieszkańcami danego domu pomocy społecznej, dla których opracowany zostanie program aktywizujący.

Zamawiający wskazuje wyłącznie przykładowo, iż Wykonawcy mogą wykorzystywać następujące formy terapii służące aktywizacji: zajęcia plastyczne; choreoterapia; logoterapia; ludoterapia; silwoterapia; zajęcia rekreacyjno-sportowe (z uwzględnieniem specyfiki niepełnosprawności); muzykoterapia; zajęcia kulinarne; ergoterapia; wsparcie socjopedagogiczne; terapia duchowa.

Ponadto możliwe jest zastosowanie innych rozwiązań pobudzających aktywność człowieka takich jak na przykład: zwiedzanie ciekawych miejsc w okolicy; wizyty w placówkach pedagogicznych, kulturalnych, religijnych; przygotowywanie i uczestnictwo w imprezach masowych, przeglądach artystycznych, plenerach, konkursach, spartakiadach sportowych.

Zamawiający informuje, iż w opracowaniu Programu Aktywizującego należy uwzględnić zakres działań aktywizujących wskazany w §4 Regulaminu udzielenia zamówienia w trybie konkursowym, w którym to wskazano specyficzne potrzeby mieszkańców danego domu pomocy społecznej.

III.Termin realizacji zamówienia przez Wykonawcę

Wszystkie działania w ramach Programów Aktywizujących powinny zostać przeprowadzone w okresie od dnia podpisania umowy z Zamawiający do dnia 10 grudnia 2015 roku. Zamawiający nie przewiduje możliwości przedłużenia terminu realizacji zamówienia.

IV.Informacja o warunkach, jakie muszą łącznie spełnić poszczególni Wykonawcy

1) Wykonawcami mogą być organizacje pozarządowe, wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j., Dz. U. z 2014 r. poz. 1118) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tejże ustawy prowadzące działalność statutową w obszarze polityki społecznej.

2) W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004, nr 19, poz. 177 z póź. zmianami), którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy i złożą do Zamawiającego ofertę (pracę konkursową), wraz z oświadczeniami i innymi dokumentami zgodnie z wymaganiami zawartymi w Regulaminie udzielenia zamówienia w trybie konkursowym, a także spełniają warunki dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

b) posiadania wiedzy i doświadczenia;

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej;

V.Kryteria oceny ofert (prac konkursowych)

Zamawiający powoła Sąd Konkursowy, który dokona oceny ofert (prac konkursowych) przy zastosowaniu poniższych kryteriów oraz ich wagi:

1) Innowacyjność koncepcji Programu Aktywizującego – 40%;

2)Cena – rozumiana jako efektywność kosztowa działań przedstawionych w ofercie tj. stosunek nakładów finansowych do zamierzonych rezultatów – 20%;

3)Zgodność działań zaprezentowanych w ofercie z potrzebami mieszkańców DPS – 20%;

4)Plan zachowania trwałości współpracy pomiędzy Wykonawcą a mieszkańcami DPS po ustaniu finansowania działań – 20%.

VI.Określenie sposobu uzyskania regulaminu udzielenia zamówienia w trybie konkursowym

Regulamin udzielenia zamówienia w trybie konkursowym wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.programszwajcarski.kielce.uw.gov.pl

 VII.Forma, termin i miejsce składania ofert (prac konkursowych)

Oferty należy przygotować wedle wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu udzielenia zamówienia w trybie konkursowym.

Oferty należy składać w terminie do dnia 20 października 2015 roku do godz. 10.00. Oferty, w formie zwartej, należy składać pod adresem:

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

Al. IX Wieków Kielc 3, 25 – 516 Kielce

Wydział Polityki Społecznej, Budynek C 1, parter, pokój nr 11.

Poprzez złożenie oferty rozumie się jej fizyczny wpływ pod w/w adres. Oferty przesłane pocztą, które wpłyną po upływie terminu na składanie ofert będą pozostawione bez rozpatrzenia.

 VIII.Wysokość środków finansowych przeznaczonych przez Zamawiającego na realizację zamówienia

Zamawiający przeznacza łącznie na realizację zamówienia maksymalnie kwotę 140.000,00 zł. (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych, 00/100) przy założeniu, że kwota przeznaczona na finansowanie działań dla mieszkańców jednego domu pomocy społecznej nie może być większa niż 20.000,00 zł.

 IX.Dodatkowe informacje

wiającego do kontaktów z Wykonawcami na etapie składania ofert jest Pan Robert Jawor, tel. 041 342 14 62, email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . W przypadku kontaktu elektronicznego poprzez pocztę elektroniczną konieczne jest uzyskanie potwierdzenia odczytania wiadomości przez odbiorcę.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w trybie konkursowym

Załącznik nr 1 do Regulaminu - wykaz DPS i podział na części

Załącznik nr 2 - Formularz oferty

Załącznik nr 3 - Wzór umowy z Wykonawcą

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o spełnianiu warunków

Załącznik nr 6  - Klauzula antykorupcyjna

Załącznik nr 7 - Oświadczenie o statusie NGO

Regulamin udzielenia zamówienia w trybie konkursowym


 

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie konkursowym.

 Środa 7 Październik 2015 9:30

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE KONKURSOWYM   

na usługę opracowania i wdrożenia programów aktywizujących dla mieszkańców domów pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku z województwa świętokrzyskiego

w ramach projektu KIK/57

„Podniesienie jakości usług świadczonych w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej

w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych”

WSPÓŁFINANSOWANEGO W RAMACH

SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY

 

Niniejsze zamówienie jest udzielane w oparciu o:

 1. 1.Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie udzielania zamówień w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych;
 2. 2.Regulamin udzielania zamówień, które finansowane są ze środków publicznych,ich wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro – załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 12/2014 Dyrektora Generalnego ŚUW w Kielcach z dnia 6 czerwca 2014 r. (z późn. zmianami).

 

Październik 2015 r.

I.Oznaczenie Zamawiającego

Zamawiającym jest Skarb Państwa – Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, reprezentowany dla celów niniejszego zamówienia przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej, Panią Renatę Segiecińską, z siedzibą przy al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, Sekretariat Wydziału Polityki Społecznej, parter bud. C 1, pok. 11,. tel. (0-41) 342 14 15, fax. (0-41) 342 13 72.

 

II.Przedmiot zamówienia

1)Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego

Konkurs na usługę opracowania i wdrożenia programów aktywizujących dla mieszkańców domów pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku z województwa świętokrzyskiego.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4

3)Oferty częściowe i wariantowe

Zamawiający podzielił zamówienia na siedem części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych przy założeniu spełnienia następujących warunków:

1)Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (Pracę Konkursową) dla mieszkańców danego domu pomocy społecznej (wykaz domów pomocy społecznej, dla których mają zostać opracowane programy aktywizujące stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu) tj. jedną propozycję programu aktywizującego mieszkańców jednego, konkretnego domu pomocy społecznej dla osóbpodeszłym wieku.

2)Wykonawca może złożyć Prace Konkursowe (oferty) dotyczące dowolnej liczby domów pomocy społecznej, o których mowa w pkt 1;

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych rozumianych jako dwie oferty dla mieszkańców danego domu pomocy społecznej złożone przez tego samego Wykonawcę.

4)Opis przedmiotu zamówienia w trybie konkursowym

Przedmiotem zamówienia w trybie konkursowym jest opracowanie i wdrożenie Programów Aktywizujących dla mieszkańców domów pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku z województwa świętokrzyskiego.

Przez Programy Aktywizujące Zamawiający rozumie programy, których celem jest m.in.:

1)przeciwdziałanie samotności ludzi w podeszłym wieku poprzez organizację różnorodnych form aktywnego spędzania czasu wolnego;

2)promowanie umiejętności, zdolności i doświadczenia życiowego osób w podeszłym wieku;

3)budowanie więzi międzypokoleniowych i przełamywanie stereotypu człowieka starszego poprzez inicjatywy spotkań integracyjnych i zajęć praktycznych.

Realizacja Programów Aktywizujących powinna przyczynić się do utworzenia modelu długofalowej współpracy pomiędzy wybranym Wykonawcą a mieszkańcami danego domu pomocy społecznej, dla których opracowany zostanie program aktywizujący.

Zamawiający wskazuje wyłącznie przykładowo, iż Wykonawcy mogą wykorzystywać następujące formy terapii służące aktywizacji: zajęcia plastyczne; choreoterapia; logoterapia; ludoterapia; silwoterapia; zajęcia rekreacyjno-sportowe (z uwzględnieniem specyfiki niepełnosprawności); muzykoterapia; zajęcia kulinarne; ergoterapia; wsparcie socjopedagogiczne; terapia duchowa.

Ponadto możliwe jest zastosowanie innych rozwiązań pobudzających aktywność człowieka takich jak na przykład: zwiedzanie ciekawych miejsc w okolicy; wizyty w placówkach pedagogicznych, kulturalnych, religijnych; przygotowywanie i uczestnictwo w imprezach masowych, przeglądach artystycznych, plenerach, konkursach, spartakiadach sportowych.

Zamawiający informuje, iż w opracowaniu Programu Aktywizującego należy uwzględnić zakres działań aktywizujących wskazany w §4 Regulaminu udzielenia zamówienia w trybie konkursowym, w którym to wskazano specyficzne potrzeby mieszkańców danego domu pomocy społecznej.

 

III.Termin realizacji zamówienia przez Wykonawcę

Wszystkie działania w ramach Programów Aktywizujących powinny zostać przeprowadzone w okresie od dnia podpisania umowy z Zamawiający do dnia 4 grudnia 2015 roku. Zamawiający nie przewiduje możliwości przedłużenia terminu realizacji zamówienia.

IV.Informacja o warunkach, jakie muszą łącznie spełnić poszczególni Wykonawcy

1)Wykonawcami mogą być organizacje pozarządowe, wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j., Dz. U. z 2014 r. poz. 1118) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tejże ustawy prowadzące działalność statutową w obszarze polityki społecznej.

2)W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004, nr 19, poz. 177 z póź. zmianami), którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy i złożą do Zamawiającego ofertę (pracę konkursową), wraz z oświadczeniami i innymi dokumentami zgodnie z wymaganiami zawartymi w Regulaminie udzielenia zamówienia w trybie konkursowym, a także spełniają warunki dotyczące:

a)posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

b)posiadania wiedzy i doświadczenia;

c)dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

d)sytuacji ekonomicznej i finansowej;

V.Kryteria oceny ofert (prac konkursowych)

Zamawiający powoła Sąd Konkursowy, który dokona oceny ofert (prac konkursowych) przy zastosowaniu poniższych kryteriów oraz ich wagi:

1)Innowacyjność koncepcji Programu Aktywizującego – 40%;

2)Cena – rozumiana jako efektywność kosztowa działań przedstawionych w ofercie tj. stosunek nakładów finansowych do zamierzonych rezultatów – 20%;

3)Zgodność działań zaprezentowanych w ofercie z potrzebami mieszkańców DPS – 20%;

4)Plan zachowania trwałości współpracy pomiędzy Wykonawcą a mieszkańcami DPS po ustaniu finansowania działań – 20%.

VI.Określenie sposobu uzyskania regulaminu udzielenia zamówienia w trybie konkursowym

Regulamin udzielenia zamówienia w trybie konkursowym wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.programszwajcarski.kielce.uw.gov.pl

VII.Forma, termin i miejsce składania ofert (prac konkursowych)

Oferty należy przygotować wedle wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu udzielenia zamówienia w trybie konkursowym.

Oferty należy składać w terminie do dnia 14 października 2015 roku do godz. 13.00. Oferty, w formie zwartej, należy składać pod adresem:

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

Al. IX Wieków Kielc 3, 25 – 516 Kielce

Wydział Polityki Społecznej, Budynek C 1, parter, pokój nr 11.

Poprzez złożenie oferty rozumie się jej fizyczny wpływ pod w/w adres. Oferty przesłane pocztą, które wpłyną po upływie terminu na składanie ofert będą pozostawione bez rozpatrzenia.

 VIII.Wysokość środków finansowych przeznaczonych przez Zamawiającego na realizację zamówienia

Zamawiający przeznacza łącznie na realizację zamówienia maksymalnie kwotę 140.000,00 zł. (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych, 00/100) przy założeniu, że kwota przeznaczona na finansowanie działań dla mieszkańców jednego domu pomocy społecznej nie może być większa niż 20.000,00 zł.

 IX.Dodatkowe informacje

Osobą upoważnioną w imieniu Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami na etapie składania ofert jest Pan Robert Jawor, tel. 041 342 14 62, 342 17 01 email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . W przypadku kontaktu elektronicznego poprzez pocztę elektroniczną konieczne jest uzyskanie potwierdzenia odczytania wiadomości przez odbiorcę.


Załącznik nr 1 do Regulaminu - wykaz DPS i podział na części

Załącznik nr 2 - Formularz oferty

Załącznik nr 3 - Wzór umowy z Wykonawcą

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o spełnianiu warunków

Załącznik nr 6  - Klauzula antykorupcyjna

Załącznik nr 7 - Oświadczenie o statusie NGO

Regulamin udzielenia zamówienia w trybie konkursowym


 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 16