logo
  • Ambasador
  • flagi
  • IX Posiedzenie Komitetu Sterującego

Informacje odnośnie wniosku o płatność.

 Piątek 28 czerwiec 2013 15:00

Instytucja Realizująca informuje, iż w zakładce „Wnioskowanie o płatność” został zamieszczony opis do dokumentów księgowych Beneficjenta oraz obowiązujący  wzór wniosku o płatność wraz z instrukcją i oświadczeniem o kwalifikowalności podatku VAT.

 

Informacja dotycząca przekazania SIWZ do Instytucji Realizującej.

 Czwartek 27 czerwiec 2013 15:00

Szanowni Państwo,

W związku z wątpliwościami dotyczącymi procedur związanych z obowiązkiem przekazywania do Instytucji Realizującej dokumentacji przetargowej, uprzejmie wyjaśniamy:

1) Dokumentację (tj. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, treść ogłoszenia o przetargu oraz wzór umowy z Wykonawcą) należy przekazywać za pismem na sekretariat Wydziału Polityki Społecznej (pok. 629, bud. A) Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

2) Wraz z dokumentacją należy załączyć poprawnie wypełniony formularz pn. „Informacja o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego" udostępniony do pobrania w zakładce „Zamówienia publiczne dla Beneficjentów" (http://programszwajcarski.kielce.uw.gov.pl/index.php/informacje-i-promocja ).

3) Dokumentację należy przekazać w dwóch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej (płyta CD i/lub za pośrednictwem poczty elektronicznej skierowanej na adres opiekuna projektu).

Spełnienie powyższych warunków istotnie usprawni pracę IR w zakresie przetwarzania dokumentacji przetargowej i skróci czas oczekiwania na informację zwrotną.

 

Uroczystość zawarcia umów o dofinansowanie w ramach Projektu nr KIK/57.

Piątek 21 czerwiec 2013 14:00

W dniu 21 czerwca 2013 roku odbyło się uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie w ramach Projektu nr KIK/57 pn. „Podniesienie jakości usług świadczonych w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych". W gmachu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Wojewoda Świętokrzyski – Pani Bożentyna Pałka Koruba spotkała się z przedstawicielami Wnioskodawców, których projekty zostały wybrane do dofinansowania ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

Spośród 13 złożonych wniosków, do dofinansowania zakwalifikowały się projekty złożone przez powiat opatowski, gminę Kielce (2 projekty), powiat kielecki (2 projekty), powiat sandomierski, powiat buski. Łączna kwota, na którą opiewają projekty równa się 19 114 256,72 PLN, natomiast wartość dofinansowania przeznaczona przez Szwajcarię dla w/w wnioskodawców wynosi 15 917 151, 19 PLN. Łączna kwota dofinansowania 7 wniosków z listy rankingowej nie wyczerpała w pełni środków finansowych przeznaczonych na komponent I i II Programu. Obecnie kwota oszczędności wynosi 1 311 365,97 PLN i zgodnie z prognozą powinna ulec zwiększeniu. W związku z powyższym przewiduje się możliwość dofinansowania projektów z listy rezerwowej.

Projekty, których wykonanie będzie możliwe dzięki finansowemu wsparciu Szwajcarii zaowocują powstaniem 59 lokali aktywizujących w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej województwa świętokrzyskiego. W ramach realizacji projektów powstaną także nowocześnie wyposażone pomieszczenia do rehabilitacji i terapii zajęciowej. Sfinansowane zostaną również szkolenia dla pracowników w/w placówek, w szczególności osób, które na co dzień pracują z podopiecznymi. W szkoleniach i studiach podyplomowych weźmie udział 210 pracowników jednostek objętych Programem.

Przyznane wsparcie przyczyni się do rozwoju województwa świętokrzyskiego, co pozwoli na zmniejszenie różnic społeczno-gospodarczych pomiędzy Polską a bardziej rozwiniętymi państwami Unii Europejskiej.

.IMG_3220IMG_3286

 

Spotkanie z Beneficjentami Projektu nr KIK/57.

Piątek 24 maj 2013 14:00

W dniu 24 maja 2013 roku w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach odbyło się spotkanie informacyjne Instytucji Realizującej z Beneficjentami Projektu nr KIK/57.

Uczestnicy spotkania zostali szczegółowo zapoznani z kwestiami dotyczącymi zawarcia umów o dofinansowanie oraz z wzorami dokumentacji sprawozdawczej i rozliczeniowej. W dalszej części szkolenia przedstawiono zasady promocji projektów realizowanych w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

Końcowym etapem spotkania była dyskusja dotycząca kwestii merytoryczno-technicznych Projektu.

foto1foto2

 

 

IV Posiedzenie Komitetu Sterującego SPPW – wybór projektów do dofinansowania.

Piątek 10 maj 2013 09:30

W dniu 9 maja 2013 roku pod przewodnictwem Wojewody Świętokrzyskiego Pani Bożentyny Pałki - Koruby odbyło się IV Posiedzenie Komitetu Sterującego Szwajcarsko – Polskim Programem Współpracy dla Projektu nr KIK/57. Celem spotkania była analiza oraz wybór do dofinansowania projektów zgłoszonych do konkursu nr 1/2012/KIK/57.

W trakcie obrad członkowie Komitetu, a także przedstawiciele: Strony Szwajcarskiej, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Ministerstwa Zdrowia prowadzili ożywioną dyskusję w zakresie potrzeb województwa świętokrzyskiego i możliwości ich zaspokojenia w aspekcie dofinansowania poszczególnych projektów. Członkowie Komitetu Sterującego mając na względzie komplementarność działań podejmowanych w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy z działaniami podejmowanymi przez jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe jak i uwzględniając cele polityki społecznej w wymiarze regionalnym jednogłośnie podjęli decyzję o wyborze do dofinansowania siedmiu projektów. Ponadto na liście rezerwowej umieszczono cztery projekty, których realizacja jest uzależniona od wystąpienia oszczędności w trakcie realizacji projektów już wybranych do dofinansowania.

Zgodnie z uchwałą Komitetu Sterującego do dofinansowania zostały zakwalifikowane projekty złożone przez powiat opatowski, gminę Kielce (2 projekty), powiat kielecki (2 projekty), powiat sandomierski, powiat buski. Projekty te dotyczą podniesienia jakości usług świadczonych w sześciu domach pomocy społecznej oraz w jednej placówce opiekuńczo – wychowawczej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych. Wartość dofinansowania przeznaczona przez Szwajcarię dla w/w wnioskodawców wynosi 15 917 151, 19 PLN.

Komitet Sterujący zarekomendował Wojewodzie Świętokrzyskiemu Pani Bożentynie Pałce – Korubie zawarcie umów o dofinansowanie ze wskazanymi wnioskodawcami oraz podjęcie działań mających na celu efektywne i skuteczne wykorzystanie ewentualnych oszczędności przetargowych. Obecnie kwota oszczędności wynosi 1 311 365,97 PLN i zgodnie z prognozą służb Wojewody powinna ulec zwiększeniu. Szansa na realizację projektów z listy rezerwowej jest więc duża, jednak na obecnym etapie trudno ocenić jaka kwota zostanie ostatecznie uwolniona przez Beneficjentów, których projekty umieszczono na liście podstawowej.

Po zakończeniu procedury aktualizacji dokumentacji projektowej przez wnioskodawców Wojewoda Świętokrzyski rozpocznie zawieranie umów o dofinansowania, tak aby możliwym było niezwłoczne rozpoczęcie realizacji poszczególnych projektów i refundacja pierwszych wydatków jeszcze w 2013 roku. Planuje się, iż pierwsze umowy o dofinansowanie zostaną zawarte w połowie czerwca 2013 roku.

Lista rankingowa projektów zatwierdzona przez Komitet Sterujący SPPW (Do pobrania)

 

 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 10 z 16