logo
  • Ambasador
  • flagi
  • IX Posiedzenie Komitetu Sterującego

Kolejna inwestycja ze Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy oddana do użytku.

 Piątek 10 Lipiec 2015 14:15

W dniu 10 lipca 2015 roku, w Zgórsku, miało miejsce uroczyste otwarcie kolejnego projektu zrealizowanego w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy w województwie świętokrzyskim. Podczas uroczystości odbyła się Olimpiada Lekkoatletyczna Osób Niepełnosprawnych, w której uczestniczyło ok. 150 uczestników - mieszkańców zaprzyjaźnionych Domów Pomocy Społecznej z regionu świętokrzyskiego. Ponadto w trakcie spotkania zaproszonym gościom zaprezentowano nowe obiekty sportowe.

Projekt pn. „Boisko wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni wraz ze ścieżką zdrowia i terenowymi urządzeniami do kinezyterapii z dostosowaniem wewnętrznych ciągów komunikacyjnych na terenie Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku, podnoszące jakość świadczonych usług oraz poziom życia i funkcjonowania w DPS” otrzymał w sumie 2 269 011,72 zł. Projekt był realizowany w okresie od 01.10.2013 r. - 30.06.2015 r zaś wkład własny Beneficjenta wyniósł jedynie 439.148,51 zł.

W ramach działań inwestycyjnych wybudowano na terenie DPS m.in. boisko wielofunkcyjne wraz z bieżnią oraz skocznią w dal. Ponadto utworzono ścieżkę zdrowia do kinezyterapii, place do zajęć ruchowych i umysłowych, place do zajęć dla osób o znacznym stopniu upośledzenia, boisko do Bocce, scenę z zadaszeniem i widownią, pochylnię i schody przy scenie.

W ramach działań szkoleniowych swoje kwalifikacje podniosło na studiach podyplomowych, kursach specjalistycznych oraz szkoleniach 39 pracowników DPS. Tematyka szkoleń obejmowała takie zagadnienia jak gimnastyka korekcyjna, rehabilitacja narządu ruchu czy też organizację zawodów sportowych z udziałem osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Realizacja projektu w sposób istotny i widoczny przyczyniała się do podniesienia standardów usług świadczonych na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, którzy mają obecnie możliwość skorzystania z szerokiego zakresu rehabilitacji oraz terapii zajęciowej.

     1   2

     3   4

 

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - usługi.

 Czwartek 25 Cerwiec 2015 11:15

Instytucja Realizująca informuje, iż na stronie internetowej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach pod adresem:

http://bip.kielce.uw.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/9277,BUDOWANIE-MECHANIZMOW-PREZNOSCI-U-WYCHOWAWCOW-I-WYCHOWANKOW-PRZEBYWAJACYCH-W-PLA.html

zostało zamieszczone ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest świadczenie usług terapeutycznych w zakresie budowania mechanizmów prężności u wychowawców i wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego i wychowanków przebywających pod ich pieczą na terenie województwa świętokrzyskiego oraz opracowywanie poradnika w zakresie realizacji scenariuszy budowania mechanizmów prężności.

 

Konferencja podsumowująca połowę okresu realizacji Projektu KIK/57.

Środa 25 Marzec 2015 15:20

W dniu 24 marca 2015 r. odbyła się konferencja podsumowująca połowę okresu wdrażania Projektu KIK/57 pn.: „Podniesienie jakości usług świadczonych w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych”. Gospodarzem spotkania była Wojewoda Świętokrzyski Pani Bożentyna Pałka – Koruba.
Uczestnikom konferencji przedstawiono rezultaty wdrażania Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy w województwie świętokrzyskim. Zgromadzeni goście zostali również zapoznani ze stanem zaawansowania prac w ramach działań inwestycyjnych oraz zakończonymi dotychczas formami podnoszenia kwalifikacji w ramach dziewięciu podprojektów wdrażanych w ramach Komponentu I i II Projektu KIK/57. Ponadto przedstawiono informacje dotyczące realizacji szkoleń specjalizacyjnych oraz kursów kwalifikacyjnych w ramach Komponentu III.
W dalszej części spotkania przedstawiona została realizacja działań dodatkowych w ramach Projektu wdrożonych w 2014 r. W ramach przedsięwzięcia przeprowadzono cykl szkoleń dla pielęgniarek z zakresu etyki i komunikacji interpersonalnej oraz wizytę studyjną do Szwajcarii, w której łącznie wzięło udział 90 uczestników. W trakcie konferencji przedstawiciele Domów Pomocy Społecznej z województwa świętokrzyskiego zaprezentowali doświadczenia z wizyt studyjnych w Szwajcarii. Zgromadzeni goście mieli możliwość zapoznania się z zasadami kształcenia w zawodach opiekuńczo-pielęgniarskich w Szwajcarii, zasadami dostępu do opieki medycznej w Szwajcarii oraz warunkami bytowymi mieszkańców DPS w wybranych instytucjach szwajcarskich. Podczas konferencji został poruszony również aspekt wspierania samodzielności mieszkańca DPS z demencją.
Wiedza oraz doświadczenie uzyskane w trakcie uczestnictwa pracowników DPS w szkoleniach oraz w wizycie studyjnej zaowocowały także przekazaniem niezwykle interesujących refleksji dotyczących m.in. sposobu organizacji mieszkań aktywizujących w Szwajcarii oraz zagadnień dotyczących metod pracy z podopiecznymi, co przyczyni się do osiągnięcia celu głównego Projektu - wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej mieszkańców domów pomocy społecznej.

1  2

3  4

 

Podpisanie 9 umowy w ramach Projektu KIK/57.

Czwartek 8 Styczeń 2015 15:10

W dniu 30 grudnia 2014 roku, Wojewoda Świętokrzyski – Bożentyna Pałka-Koruba zawarła kolejną umowę o dofinansowanie w ramach Projektu KIK/57 realizowanego w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy. Beneficjent Projektu, Fundacja Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy zamierza stworzyć lokale aktywizujące na terenie placówki objętej wsparciem. Całkowita wartość Projektu wynosi 1.359.556,69 PLN, z czego dofinansowanie Strony Szwajcarskiej wynosi 1.155.623,19 PLN.

 

VII posiedzenie Komitetu Sterującego SPPW

Piątek 5 Grudzień 2014 15:10

W dniu 3 grudnia 2014 roku pod przewodnictwem Wojewody Świętokrzyskiego Pani Bożentyny Pałki - Koruby odbyło się VII posiedzenie Komitetu Sterującego Szwajcarsko – Polskim Programem Współpracy dla Projektu KIK/57.

Celem spotkania była m.in. analiza postępu rzeczowego oraz finansowego Projektu. Ponadto uczestnicy obrad zostali zapoznani z wynikami przeglądu śródokresowego Projektu oraz propozycją dodatkowych działań w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.

Podczas dyskusji członkowie Komitetu szczegółowo omówili dalsze kierunki wdrażania Projektu w roku 2015.

Na zakończenie obrad Przewodnicząca podziękowała uczestnikom za przybycie oraz aktywny udział w posiedzeniu.

         IMG_1962  IMG_1969
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 4 z 16