logo
Wnioskowanie o płatność PDF Drukuj Email

Instytucja Realizująca poniżej zamieszcza aktualny opis do dokumentów księgowych Beneficjenta.

Opis dokumentów księgowych Beneficjenta

Instytucja Realizująca poniżej zamieszcza opis do dokumentów księgowych Beneficjenta oraz obowiązujący wzór wniosku o płatność wraz z instrukcją i oświadczeniem o kwalifikowalności podatku VAT.

Wniosek o płatność SPPW

Oświadczenie VAT SPPW

Instrukcja do wniosku o płatność

Opis do dokumentów księgowych Beneficjenta


I. Wnioski o płatność

1.1. Wnioski o płatność

W ramach SPPW w zależności od podmiotu sporządzającego wniosek o płatność oraz z zakresu realizowanych działań wyróżnia się następujące rodzaje wniosków o płatność:

- wniosek Beneficjenta o płatność dla Komponentu I i II składany w Instytucji Realizującej,

- poświadczenie i zestawienie wydatków oraz zbiorczy wniosek o płatność Instytucji Realizującej do Instytucji Pośredniczącej (formularz dla Komponentu I i II, Komponentu III i kosztów zarządzania).

Wojewoda Świętokrzyski, jako Instytucja Realizująca (IR), otrzymuje wnioski o płatność od Beneficjentów łącznie w ramach Komponentów I i II. Wnioski o płatność są sporządzane na odpowiednim formularzu opracowanym przez Instytucję Realizującą.

Weryfikacja wniosków o płatność w ramach SPPW dzieli się na weryfikację formalną i merytoryczną. Celem weryfikacji wniosków o płatność jest sprawdzenie przede wszystkim kwalifikowalności wydatków w ramach projektów, czy zostały one dokonane zgodnie z celami programu oraz zgodnie z przepisami prawa polskiego.

Wniosek o płatność (w formie papierowej i elektronicznej) jest składany do sekretariatu Wydziału Polityki Społecznej (WPS), gdzie jest oznaczony pieczątką z datą wpływu. Weryfikacja formalna i merytoryczna wniosku o płatność przeprowadzana jest przez pracowników Wieloosobowego Stanowiska ds. SPPW (Ws-SPPW).

Każdy wniosek o płatność ma przypisywany niepowtarzalny numer ewidencyjny. Numer nadawany jest przez pracownika Ws-SPPW, odpowiedzialnego za weryfikację formalną, niezwłocznie po otrzymaniu wniosku. Numer wniosku zawiera w szczególności oddzielone ukośnikami, następujące oznaczenia:

PL33/SPPW/I-II lub III/Nr umowy/Nr wniosku/dwie ostatnie cyfry roku.

1.2. Wniosek o płatność Beneficjenta

Warunkiem przekazania przez IR refundacji Beneficjentowi realizującemu projekt w ramach SPPW jest złożenie przez Beneficjenta poprawnego pod względem formalnym, merytorycznym i finansowym wniosku o płatność wraz z załącznikami. We wniosku o płatność wykazywane są w szczególności:

  • dane identyfikacyjne Beneficjenta;
  • nazwa i numer projektu;
  • wydatki kwalifikowalne poniesione w okresie, którego dotyczy wniosek;
  • źródła finansowania poniesionych wydatków.

Beneficjent składa wniosek o płatność do IR nie częściej niż raz w miesiącu i nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Każdy wydatek wykazany przez Beneficjenta we wniosku o płatność powinien być faktycznie i w całości poniesiony, co powinno zostać udokumentowane za pomocą poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zapłaconych faktur i/lub innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej, jak również przelewów bankowych, wyciągów z rachunku bankowego lub innych dokumentów tego typu („Kasa Wypłaci", protokoły odbioru). We wniosku o płatność Beneficjent wykazuje tylko wydatki kwalifikowalne (przy czym na załączonych do wniosku fakturach mogą być ujęte zarówno wydatki kwalifikowane, jak i niekwalifikowalne). Wydatki o których refundację/rozliczenie Beneficjent występuje we wniosku o płatność, powinny być zgodne z zapisami Umowy o dofinansowanie.

II. Zapewnienie środków na realizację projektu

Zgodnie z przyjętym systemem płatności IR (Świętokrzyski Urząd Wojewódzki) zapewnia środki na realizację projektu:

a) na finansowanie - z budżetu środków europejskich,

b) na współfinansowanie - z budżetu państwa.

Wnioskowanie o środki budżetowe odbywa się zgodnie z Ustawą o finansach publicznych oraz obowiązującymi krajowymi przepisami w tym zakresie.

2.1. Przepływ środków w ramach Komponentu I i II

Wykonawca wystawia fakturę Beneficjentowi za wykonaną usługę. Beneficjent dokonuje 100% zapłaty zobowiązania wynikającego z faktury. Następnie Beneficjent występuje do IR z wnioskiem o płatność, która to weryfikuje wniosek zgodnie z procedurami. Po akceptacji wniosków, wydaniu dyspozycji i dokonaniu płatności, IR informuje drogą pisemną Beneficjenta o refundacji do 85 % poniesionych kosztów kwalifikowanych na rachunek bankowy wskazany przez Beneficjenta w umowie.

2.2. Przepływ środków w ramach Komponentu III

Wykonawca/Dostawca usług wystawia fakturę IR za wykonaną usługę. Po weryfikacji pod względem formalnym i merytorycznym, zatwierdzeniu faktury, występuje się ze zleceniem płatności na rzecz Wykonawcy/Dostawcy usług. Zlecenie płatności przekazywane przez Bank Gospodarstwa Krajowego obejmuje zlecenie dotyczące płatności z budżetu środków europejskich (85%). Pozostała część płatności tj. 15% przekazywana jest przez IR z rachunku w Narodowym Banku Polskim ze środków budżetu państwa. Przelew płatności powinien zostać dokonany w terminie zgodnym z Umową z wykonawcą. IR informuje drogą pisemną Wykonawcę/Dostawcę usług o zapłacie faktury.

2.3. Rodzaje płatności

W Projekcie nr KIK/57 wyróżniamy następujące rodzaje płatności:

1) płatności okresowe,

2) płatności końcowe.

2.3.1. Płatności Okresowe

Beneficjenci w ramach płatności okresowej mogą składać do IR wniosek o refundację poniesionych wydatków nie częściej niż raz w miesiącu nie rzadziej niż raz na kwartał. IR przygotowuje zbiorcze wnioski o płatność dla Komponentu I, II i III oraz kosztów zarządzania wraz z raportem okresowym raz na kwartał.

2.3.2. Płatności Końcowe

Ostatni wniosek o płatność musi stanowić, co najmniej 5 % całkowitej wartości projektu. Wniosek składany jest przez Beneficjenta wraz z końcowym raportem z zakończenia projektu. Warunkiem sporządzenia dyspozycji przekazania środków jest wpłynięcie do Wydziału Finansów i Budżetu zaakceptowanej informacji pokontrolnej oraz zatwierdzonego sprawozdania końcowego z realizacji projektu przez WPS.