logo
Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie konkursowym.

 Czwartek 15 Październik 2015 13:30

W związku z nierozstrzygnięciem postępowania na usługę opracowania i wdrożenia programów aktywizujących dla mieszkańców domów pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku z województwa świętokrzyskiego ponownie zapraszam Państwa do składania ofert na poniższe zamówienie.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE KONKURSOWYM

na usługę opracowania i wdrożenia programów aktywizujących dla mieszkańców domów pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku z województwa świętokrzyskiego

w ramach projektu KIK/57

„Podniesienie jakości usług świadczonych w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej

w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych”

WSPÓŁFINANSOWANEGO W RAMACH

SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY

Niniejsze zamówienie jest udzielane w oparciu o:

1. Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie udzielania zamówień w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych;

2. Regulamin udzielania zamówień, które finansowane są ze środków publicznych,ich wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro – załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 12/2014 Dyrektora Generalnego ŚUW w Kielcach z dnia 6 czerwca 2014 r. (z późn. zmianami).

Październik 2015 r. 

I.Oznaczenie Zamawiającego

Zamawiającym jest Skarb Państwa – Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, reprezentowany dla celów niniejszego zamówienia przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej, Panią Renatę Segiecińską, z siedzibą przy al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, Sekretariat Wydziału Polityki Społecznej, parter bud. C 1, pok. 11,. tel. (0-41) 342 14 15, fax. (0-41) 342 13 72.

II.Przedmiot zamówienia

1) Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego

Konkurs na usługę opracowania i wdrożenia programów aktywizujących dla mieszkańców domów pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku z województwa świętokrzyskiego.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4

3) Oferty częściowe i wariantowe

Zamawiający podzielił zamówienia na siedem części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych przy założeniu spełnienia następujących warunków:

1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (Pracę Konkursową) dla mieszkańców danego domu pomocy społecznej (wykaz domów pomocy społecznej, dla których mają zostać opracowane programy aktywizujące stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu) tj. jedną propozycję programu aktywizującego mieszkańców jednego, konkretnego domu pomocy społecznej dla osóbpodeszłym wieku.

2) Wykonawca może złożyć Prace Konkursowe (oferty) dotyczące dowolnej liczby domów pomocy społecznej, o których mowa w pkt 1;

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych rozumianych jako dwie oferty dla mieszkańców danego domu pomocy społecznej złożone przez tego samego Wykonawcę.

4) Opis przedmiotu zamówienia w trybie konkursowym

Przedmiotem zamówienia w trybie konkursowym jest opracowanie i wdrożenie Programów Aktywizujących dla mieszkańców domów pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku z województwa świętokrzyskiego.

Przez Programy Aktywizujące Zamawiający rozumie programy, których celem jest m.in.:

1) przeciwdziałanie samotności ludzi w podeszłym wieku poprzez organizację różnorodnych form aktywnego spędzania czasu wolnego;

2) promowanie umiejętności, zdolności i doświadczenia życiowego osób w podeszłym wieku;

3) budowanie więzi międzypokoleniowych i przełamywanie stereotypu człowieka starszego poprzez inicjatywy spotkań integracyjnych i zajęć praktycznych.

Realizacja Programów Aktywizujących powinna przyczynić się do utworzenia modelu długofalowej współpracy pomiędzy wybranym Wykonawcą a mieszkańcami danego domu pomocy społecznej, dla których opracowany zostanie program aktywizujący.

Zamawiający wskazuje wyłącznie przykładowo, iż Wykonawcy mogą wykorzystywać następujące formy terapii służące aktywizacji: zajęcia plastyczne; choreoterapia; logoterapia; ludoterapia; silwoterapia; zajęcia rekreacyjno-sportowe (z uwzględnieniem specyfiki niepełnosprawności); muzykoterapia; zajęcia kulinarne; ergoterapia; wsparcie socjopedagogiczne; terapia duchowa.

Ponadto możliwe jest zastosowanie innych rozwiązań pobudzających aktywność człowieka takich jak na przykład: zwiedzanie ciekawych miejsc w okolicy; wizyty w placówkach pedagogicznych, kulturalnych, religijnych; przygotowywanie i uczestnictwo w imprezach masowych, przeglądach artystycznych, plenerach, konkursach, spartakiadach sportowych.

Zamawiający informuje, iż w opracowaniu Programu Aktywizującego należy uwzględnić zakres działań aktywizujących wskazany w §4 Regulaminu udzielenia zamówienia w trybie konkursowym, w którym to wskazano specyficzne potrzeby mieszkańców danego domu pomocy społecznej.

III.Termin realizacji zamówienia przez Wykonawcę

Wszystkie działania w ramach Programów Aktywizujących powinny zostać przeprowadzone w okresie od dnia podpisania umowy z Zamawiający do dnia 10 grudnia 2015 roku. Zamawiający nie przewiduje możliwości przedłużenia terminu realizacji zamówienia.

IV.Informacja o warunkach, jakie muszą łącznie spełnić poszczególni Wykonawcy

1) Wykonawcami mogą być organizacje pozarządowe, wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j., Dz. U. z 2014 r. poz. 1118) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tejże ustawy prowadzące działalność statutową w obszarze polityki społecznej.

2) W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004, nr 19, poz. 177 z póź. zmianami), którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy i złożą do Zamawiającego ofertę (pracę konkursową), wraz z oświadczeniami i innymi dokumentami zgodnie z wymaganiami zawartymi w Regulaminie udzielenia zamówienia w trybie konkursowym, a także spełniają warunki dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

b) posiadania wiedzy i doświadczenia;

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej;

V.Kryteria oceny ofert (prac konkursowych)

Zamawiający powoła Sąd Konkursowy, który dokona oceny ofert (prac konkursowych) przy zastosowaniu poniższych kryteriów oraz ich wagi:

1) Innowacyjność koncepcji Programu Aktywizującego – 40%;

2)Cena – rozumiana jako efektywność kosztowa działań przedstawionych w ofercie tj. stosunek nakładów finansowych do zamierzonych rezultatów – 20%;

3)Zgodność działań zaprezentowanych w ofercie z potrzebami mieszkańców DPS – 20%;

4)Plan zachowania trwałości współpracy pomiędzy Wykonawcą a mieszkańcami DPS po ustaniu finansowania działań – 20%.

VI.Określenie sposobu uzyskania regulaminu udzielenia zamówienia w trybie konkursowym

Regulamin udzielenia zamówienia w trybie konkursowym wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.programszwajcarski.kielce.uw.gov.pl

 VII.Forma, termin i miejsce składania ofert (prac konkursowych)

Oferty należy przygotować wedle wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu udzielenia zamówienia w trybie konkursowym.

Oferty należy składać w terminie do dnia 20 października 2015 roku do godz. 10.00. Oferty, w formie zwartej, należy składać pod adresem:

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

Al. IX Wieków Kielc 3, 25 – 516 Kielce

Wydział Polityki Społecznej, Budynek C 1, parter, pokój nr 11.

Poprzez złożenie oferty rozumie się jej fizyczny wpływ pod w/w adres. Oferty przesłane pocztą, które wpłyną po upływie terminu na składanie ofert będą pozostawione bez rozpatrzenia.

 VIII.Wysokość środków finansowych przeznaczonych przez Zamawiającego na realizację zamówienia

Zamawiający przeznacza łącznie na realizację zamówienia maksymalnie kwotę 140.000,00 zł. (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych, 00/100) przy założeniu, że kwota przeznaczona na finansowanie działań dla mieszkańców jednego domu pomocy społecznej nie może być większa niż 20.000,00 zł.

 IX.Dodatkowe informacje

wiającego do kontaktów z Wykonawcami na etapie składania ofert jest Pan Robert Jawor, tel. 041 342 14 62, email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . W przypadku kontaktu elektronicznego poprzez pocztę elektroniczną konieczne jest uzyskanie potwierdzenia odczytania wiadomości przez odbiorcę.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w trybie konkursowym

Załącznik nr 1 do Regulaminu - wykaz DPS i podział na części

Załącznik nr 2 - Formularz oferty

Załącznik nr 3 - Wzór umowy z Wykonawcą

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o spełnianiu warunków

Załącznik nr 6  - Klauzula antykorupcyjna

Załącznik nr 7 - Oświadczenie o statusie NGO

Regulamin udzielenia zamówienia w trybie konkursowym


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM - USŁUGI.

 Czwartek 25 Cerwiec 2015 11:15

Instytucja Realizująca informuje, iż na stronie internetowej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach pod adresem:

http://bip.kielce.uw.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/9277,BUDOWANIE-MECHANIZMOW-PREZNOSCI-U-WYCHOWAWCOW-I-WYCHOWANKOW-PRZEBYWAJACYCH-W-PLA.html

zostało zamieszczone ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest świadczenie usług terapeutycznych w zakresie budowania mechanizmów prężności u wychowawców i wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego i wychowanków przebywających pod ich pieczą na terenie województwa świętokrzyskiego oraz opracowywanie poradnika w zakresie realizacji scenariuszy budowania mechanizmów prężności.

SKŁADANIE OFERT

Piątek  14 Luty  2014 13:15

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na obsługę cateringową konferencji w ramach komponentu III Projektu KIK/57 pn. „Podniesienie jakości usług świadczonych w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych"

realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach zaprasza do składania ofert na obsługę cateringową konferencji w ramach komponentu III Projektu KIK/57 pn. „Podniesienie jakości usług świadczonych w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych" realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

Postępowanie, o wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia poniżej 14 tys. EURO jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z obowiązującymi regulacjami dotyczącymi Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

Niniejsze zamówienie jest realizowane w ramach Projektu KIK/57 pn. „Podniesienie jakości usług świadczonych w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych".

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest obsługa cateringowa konferencji w ramach komponentu III Projektu KIK/57 pn. „Podniesienie jakości usług świadczonych w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych" realizowanego w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.

Przedmiot zamówienia składa się z 2 części, z których każda będzie realizowana w poniżej podanych terminach:

1) Część I usługi będzie świadczona w dniu 26.02.2014 roku w budynku Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3;

2) Część II usługi będzie świadczona w miesiącu wrześniu 2014 roku na terenie miasta Kielce - dokładny termin oraz miejsce zostanie podany przez Zamawiającego do 15 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym usługa ma być wykonana.

Zamawiający poinformuje Wykonawcę o godzinach, w których zostaną zrealizowane poszczególne części zamówienia nie później jednak niż trzy dni przed terminem realizacji poszczególnych części.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia.

Miejsce świadczenia usługi

Część I usługi będzie świadczona w budynku Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3. Część II usługi będzie świadczona na terenie miasta Kielce – granice administracyjne miasta. Dokładny termin oraz miejsce zostanie podany przez Zamawiającego do 15 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym usługa ma być wykonana.

Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2) posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie - wykonali należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych część wykonana obejmuje, co najmniej 3 usługi cateringowe o wartości sumarycznej brutto co najmniej 5.000 zł.

3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego ujętymi w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która umożliwia wykonanie zamówienia w terminach i na warunkach określonych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz w projekcie umowy.

5) nikt z członków organu odpowiedzialnego za zarządzanie nie został skazany prawomocnie za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciw środowisku, przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) wobec których nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości;

Termin i miejsce składania ofert

Termin składania ofert upływa w dn. 19 lutego 2014 roku o godz. 13.00.

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie w formie pisemnej wyłącznie za pomocą formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia na adres:

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, Wydział Polityki Społecznej,

al. IX. Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, pokój nr 628.

z dopiskiem „Oferta na obsługę cateringową konferencji w ramach komponentu III Projektu KIK/57" NIE OTWIERAĆ PRZED 19.02.2014 godz. 13.00.

Poprzez złożenie oferty rozumie się jej fizyczny wpływ do miejsca wskazanego powyżej. Oferty przesłane pocztą, które wpłyną po upływie terminu składania ofert lub złożone przy użyciu środków elektronicznych nie będą brane uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

Sposób przygotowania oferty

Zamawiający dopuszcza składnie ofert częściowych, w ten sposób, że Wykonawca może złożyć ofertę na jedną ze wskazanych przez Zamawiającego części zamówienia albo na obydwie części zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składnia ofert wariantowych.

Ofertę należy przygotować wyłącznie na wzorze formularza ofertowego stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia. W formularzu należy wypełnić wszystkie pola zgodnie z podanymi komentarzami. Pola, które nie zostaną wypełnione z uwagi na charakter składanej oferty należy wykreślić w sposób pozwalający na jednoznaczną identyfikację intencji Wykonawcy.

Kryteria oceny ofert

Oferty, które zostaną złożone przez Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będą podlegały ocenie. Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych oświadczeń przez Wykonawców w ramach formularza ofertowego.

Zamawiający dokona oceny złożonych ofert wyłącznie przy wykorzystaniu kryterium ceny. Oferta z najniższą łączną ceną brutto za wykonanie danej części przedmiotu zamówienia będzie uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą. W przypadku dwóch ofert z taką samą najkorzystniejszą ceną Zamawiający wezwie jednorazowo Wykonawców do złożenia kolejnej oferty wyłącznie w zakresie ceny. Dodatkowe oferty nie mogą zawierać ceny wyższej niż uprzednio zaoferowane przez danych Wykonawców.

Załączniki

Załącznik nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia,

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy,

Załącznik nr 3 Projekt umowy.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA OBSŁUGĘ REALIZACJI PROJEKTÓW W RAMACH SZWAJCARSKO – POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE PISEMNYCH ORAZ USTNYCH TŁUMACZEŃ JĘZYKOWYCH

Piątek  24 Styczeń 13:48

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach zaprasza do składania ofert na obsługę realizacji projektów w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy w zakresie pisemnych oraz ustnych tłumaczeń językowych o tematyce polityki społecznej, ochrony zdrowia i ekonomii społecznej.

Postępowanie, o wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia poniżej 14 tys. EURO, jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z obowiązującymi regulacjami dotyczącymi Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

Część 1 niniejszego zamówienie jest realizowana w ramach Projektu nr KIK/57 współfinansowanego ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

Część 2 niniejszego zamówienie jest realizowana w ramach Projektu nr 0014/P/2/2012 współfinansowanego ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje dwie części:

Część 1 - Obsługa Instytucji Realizującej Projekt KIK/57

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie tłumaczeń pisemnych, tłumaczeń przysięgłych i ustnych z języka polskiego na język angielski i język niemiecki oraz z języka angielskiego i języka niemieckiego na język polski, w szczególności o tematyce polityki społecznej oraz ochrony zdrowia.

Przedmiot zamówienia obejmuje następujące usługi:

1) Tłumaczenia pisemneoraz weryfikacja dokumentów związanych z realizacją Projektu KIK/57,tym umowy, sprawozdania, protokoły z posiedzeń, wystąpienia, raporty okresowe i roczne, korespondencja. Szacowany wymiar zamówienia wynosi nie więcej niż 250 stron obliczeniowych tekstu.

2) Tłumaczenia przysięgłe, w tym tłumaczenia dokumentów księgowych, umów, porozumień. Szacowany wymiar zamówienia wynosi nie więcej niż 20 stron obliczeniowych tekstu.

3) Tłumaczenia ustne, w tym tłumaczenia konsekutywne i symultaniczne podczas spotkań, szkoleń, seminariów, posiedzeń zespołów oraz wizyt gości zagranicznych. Szacowany wymiar zamówienia wynosi nie więcej niż 50 godzin zegarowych tłumaczeń.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 – Część 1 do niniejszego zaproszenia.

Część 2 – Obsługa Beneficjenta Projektu nr 0014/P/2/2012.

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie tłumaczeń pisemnych, tłumaczeń przysięgłych i ustnych z języka polskiego na język niemiecki oraz z języka niemieckiego na język polski, w szczególności o tematyce ekonomii społecznej.

Przedmiot zamówienia obejmuje następujące usługi:

1) Tłumaczenia pisemne oraz weryfikacja językowa dokumentów związanych z realizacją Projektu, umowy, sprawozdania, protokoły z posiedzeń, wystąpienia, raporty okresowe i roczne, korespondencja. Szacowany wymiar zamówienia wynosi nie więcej niż 200 stron obliczeniowych tekstu.

2) Tłumaczenia przysięgłe, w tym tłumaczenia dokumentów księgowych, umów, porozumień. Szacowany wymiar zamówienia wynosi nie więcej niż 60 stron obliczeniowych tekstu.

3) Tłumaczenia ustne, w tym tłumaczenia konsekutywne i symultaniczne podczas spotkań, szkoleń, seminariów, posiedzeń zespołów oraz wyjazdu studyjnego do Szwajcarii. Szacowany wymiar zamówienia wynosi nie więcej niż 55 godzin zegarowych tłumaczeń, w tym nie więcej niż 16 godzin na terenie Konfederacji Szwajcarskiej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 – Część 2 do niniejszego zaproszenia.

Kod CPV

79540000 – 1 – usługi w zakresie tłumaczeń ustnych;

79530000 – 8 – usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych;

 

Termin wykonania zadania

Część 1

Usługa będzie realizowana od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2015 roku. Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia okresu świadczenia usługi najpóźniej do dnia 30.06.2016 roku.

Część 2

Usługa będzie realizowana od dnia podpisania umowy do dnia 30 września 2014 r. Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia okresu świadczenia usługi najpóźniej do dnia 31.12.2014 roku.

Warunki udziału w postępowaniu (wspólne dla obydwu części)

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2) posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie - wykonali należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych część wykonana obejmuje, co najmniej 3 usługi wykonania tłumaczeń pisemnych lub tłumaczeń przysięgłych lub tłumaczeń ustnych o wartości sumarycznej brutto co najmniej 10.000 zł

3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponują co najmniej 2 tłumaczami języka angielskiego, w tym 1 tłumacz przysięgły oraztłumaczami języka niemieckiego, w tym 1 tłumacz przysięgły.

4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która umożliwia wykonanie zamówieniaterminach i na warunkach określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz w projekcie umowy.

Ocena czy Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu zostanie dokonana przez Zamawiającego na podstawie złożonych przez Wykonawców oświadczeń i dokumentów według formuły „spełnia – nie spełnia”. Wykonawca, który nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu podlegać będzie wykluczeniu. Oferta wykonawcy wykluczonego zostanie uznana za odrzuconą.

 

Termin i miejsce składania ofert (wspólny dla obydwu części)

Termin składania ofert upływa w dn. 31 stycznia 2014 roku o godz. 13.00.

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie w formie pisemnej wyłącznie na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia na adres:

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, Wydział Polityki Społecznej,

al. IX. Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, pokój nr 628.

z dopiskiem „Oferta na tłumaczenia językowe”

NIE OTWIERAĆ PRZED 31.01.2014 godz. 13.00.

Poprzez złożenie oferty rozumie się jej fizyczny wpływ do miejsca wskazanego powyżej. Oferty przesłane pocztą, które wpłyną po upływie terminu składania ofert lub złożone przy użyciu środków elektronicznych nie będą brane pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Sposób przygotowania oferty oraz składanie ofert (wspólny dla obydwu części)

Zamawiający dopuszcza składnie ofert częściowych, w ten sposób, że Wykonawca może złożyć ofertą na jedną ze wskazanych przez Zamawiającego części zamówienia albo na obydwie części zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składnia ofert wariantowych.

Ofertę należy przygotować wyłącznie na wzorze formularza ofertowego stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia. W formularzu należy wypełnić wszystkie pola zgodnie z podanymi komentarzami. Pola, które nie zostaną wypełnione z uwagi na charakterystykę Wykonawcy lub składaną ofertę należy wykreślić.

Kryteria oceny ofert (wspólne dla obydwu części)

Oferty, które zostaną złożone przez Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będą podlegały ocenie. Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych oświadczeń przez Wykonawców.

Zamawiający dokona oceny złożonych ofert wyłącznie przy wykorzystaniu kryterium ceny. Oferta z najniższą łączną ceną brutto za wykonanie danej Części będzie uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą. W przypadku dwóch ofert z taką samą najkorzystniejszą ceną Zamawiający wezwie jednorazowo Wykonawców do złożenia kolejnej oferty wyłącznie w zakresie ceny. Dodatkowe oferty nie mogą zawierać ceny wyższej niż uprzednio zaoferowane przez danych Wykonawców.

 

Załączniki

1)Załącznik nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia;

2)Załącznik nr 2 Formularz ofertowy,

3)Załącznik nr 3 Projekt umowy dla Części 1;

4)Załącznik nr 4 Projekt umowy dla Części 2;

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA REALIZACJĘ USŁUGI W ZAKRESIE PRZEPROWADZENIA AUDYTU FINANSOWEGO PROJEKTU KIK/57

Poniedziałek  23 Grudzień  2013 13:03

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach działając jako Instytucja Realizująca Projekt nr KIK/57 zaprasza do składania ofert na realizację usługi w zakresie przeprowadzenia audytu finansowego Projektu KIK/57 realizowanego w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

Postępowanie, o wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia poniżej 14 tys. EURO, jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z obowiązującymi regulacjami dotyczącymi Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

Niniejsze zamówienie jest realizowane w ramach Projektu nr KIK/57 współfinansowanego ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia dwóch audytów finansowych Projektu nr KIK/57 pn.: „Podniesienie jakości usług świadczonych w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych" realizowanego w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy oraz sporządzenie odpowiednich raportów z audytu zawierających wnioski, zalecenia i rekomendacje. Raporty należy sporządzić w języku polskim zaś wnioski, zalecenia i rekomendacje zarówno w języku polskim jak i angielskim.

Audyty finansowe Projektu KIK/57 będą obejmować następujące okresy realizacji Projektu:

1. okresowy audyt finansowy powinien obejmować okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku;

2. końcowy audyt finansowy powinien obejmować okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

Termin wykonania zadania:

1. W odniesieniu do usługi okresowego audytu finansowego czynności związane z realizacją usługi zostaną wykonane przez Wykonawcę w następujących terminach:

1) od dnia zawarcia Umowy do dnia 24 stycznia 2014 roku – realizacja czynności audytowych;

2) do dnia 31 stycznia 2014 roku – dostarczenie Zamawiającemu wstępnej wersji raportu wraz z wnioskami i zaleceniami pokontrolnymi w języku polskim;

3) do dnia 6 lutego 2014 roku– dostarczenie Zamawiającemu ostatecznej wersji raportu z audytu w języku polskim, wraz z wnioskami i zaleceniami pokontrolnymi w języku polskim i angielskim.

2. W odniesieniu do usługi końcowego audytu finansowego czynności związane z realizacją usługi zostaną wykonane przez Wykonawcę w następujących terminach:

1) od dnia 4 stycznia 2016 roku do dnia 5 lutego 2016 roku – realizacja czynności audytowych;

2) do dnia 19 lutego 2016 roku – dostarczenie Zamawiającemu wstępnej wersji raportu wraz z wnioskami i zaleceniami pokontrolnymi w języku polskim;

3) do dnia 26 lutego 2016 roku– dostarczenie Zamawiającemu ostatecznej wersji raportu z audytu w języku polskim, wraz z wnioskami i zaleceniami pokontrolnymi w języku polskim i angielskim.

Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania tj. są uprawnieni do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. 2009 r. Nr 77, poz. 649)

2. posiadają ważną umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej w okresie od dnia wpisania do dnia skreślenia z listy biegłych rewidentów, jak również posiadają ważną umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania, wynikłe w związku z prowadzoną przez nich działalnością, zgodnie z art. 50 ust. 1 i 2 ww. ustawy;

3. posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie - wykonali należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych część wykonana obejmuje, co najmniej 3 usługi wykonania audytu zewnętrznego projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym co najmniej 1 usługa wykonania audytu zewnętrznego projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków zewnętrznych o wartości projektu brutto co najmniej 1 000 000 zł.

4. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponują co najmniej 2 osobami dla każdego z audytów, które posiadają uprawnienia biegłego rewidenta i spełniają warunki określone w art. 56 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. 2009 r. Nr 77 poz. 649);

5. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która umożliwia wykonanie zamówienia w terminach i na warunkach określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz w projekcie umowy.

Termin i miejsce składania ofert

Termin składania ofert upływa w dn. 7 stycznia 2014 roku o godz. 14.00.

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie w formie pisemnej wyłącznie na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia na adres:

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, Wydział Polityki Społecznej,

al. IX. Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, pokój nr 628.

z dopiskiem „Oferta na audyt finansowy Projektu KIK/57"

NIE OTWIERAĆ PRZED 07.01.2014 godz. 14.00.

Poprzez złożenie oferty rozumie się jej fizyczny wpływ do miejsca wskazanego powyżej. Oferty przesłane pocztą, które wpłyną po upływie terminu składania ofert lub złożone przy użyciu środków elektronicznych nie będą brane pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

Sposób przygotowania oferty

Ofertę należy przygotować wyłącznie na wzorze formularza ofertowego stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia. W formularzu należy wypełnić wszystkie pola zgodnie z podanymi komentarzami. Pola, które nie zostaną wypełnione z uwagi na charakterystykę Wykonawcy należy wykreślić poprzez wpisanie ciągłej poziomej linii.

Kryteria oceny ofert

Oferty, które zostaną złożone przez Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będą podlegały ocenie. Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych oświadczeń przez Wykonawców.

Zamawiający dokona oceny złożonych ofert wyłącznie przy wykorzystaniu kryterium ceny. Oferta z najniższą łączną ceną brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia będzie uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą. W przypadku dwóch ofert z taką samą najkorzystniejszą ceną Zamawiający wezwie jednorazowo Wykonawców do złożenia kolejnej oferty wyłącznie w zakresie ceny. Dodatkowe oferty nie mogą zawierać ceny wyższej niż uprzednio zaoferowane przez danych Wykonawców.

Załączniki

Załącznik nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia,

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy,

Załącznik nr 3 Projekt umowy,

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - szkolenia i kursy.

 Czwartek 22 sierpnia 2013 13:15

Instytucja Realizująca informuje, iż na stronie internetowej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach pod adresem http://www.kielce.uw.gov.pl/index.php?str=8&id=179 zostało zamieszczone ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest przeprowadzenie szkoleń specjalizacyjnych i kursów kwalifikacyjnych wraz z zapewnieniem miejsc odbywania się zajęć teoretycznych i praktycznych.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA REALIZACJĘ USŁUGI W ZAKRESIE OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA PROJEKTU KIK/57.

Środa 19 grudnia  2012 14:00

Przedmiotem zamówienia jest osobiste świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie w ramach Projektu nr KIK/57 pn.: „Podniesienie jakości usług świadczonych w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych"

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach działając jako Instytucja Realizująca Projekt nr KIK/57 zaprasza Państwa do składania ofert na realizację usługi w zakresie oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie dla Projektu KIK/57.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

I. Część 1 – Usługa organizacyjna nierozerwalnie związana z oceną wniosków o dofinansowanie;

1) Uczestnictwo osobiste w spotkaniach informacyjno-instruktażowych dotyczących Projektu KIK/57 organizowanych przez Instytucję Realizującą, w okresie 20 stycznia – 31 marca 2013 roku, w terminach i miejscu wskazanym przez Instytucję Realizującą (co najmniej 3 spotkania, nie więcej niż 6 spotkań);

2) Uczestnictwo osobiste w plenarnych posiedzeniach Komisji Oceny Projektów, w okresie 1 luty – 31 marca 2013 roku, w terminach i miejscu wskazanym przez Instytucję Realizującą (co najmniej 6 spotkań, nie więcej niż 10 spotkań);

3) Uczestnictwo osobiste w sporządzeniu listy rankingowej wniosków o dofinansowanie i przedłożenie jej Komitetowi Sterującemu jak również uczestnictwo w sporządzeniu listy wniosków odrzuconych i listy wniosków rezerwowych.

II. Część 2 – Usługa oceny wniosków o dofinansowanie;

1) Przeprowadzenie osobiście oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie realizacji projektów zgodnie z Kartą Oceny Merytorycznej oraz Regulaminem Komisji Oceny Projektów w okresie 1 luty – 31 marca 2013 roku, w terminie i miejscu wskazanym przez Instytucję Realizującą (liczba wniosków do oceny merytorycznej przez poszczególnych oceniających zostanie ustalona po zakończeniu oceny formalnej);

2) Udzielanie osobiście pisemnych wyjaśnień na każde żądanie Instytucji Realizującej w zakresie wyników przeprowadzonej oceny (w okresie realizacji Projektu KIK/57);

Termin składania ofert upływa w dn. 18.01.2013 roku o godz. 14.00.

Oferty należy składać w formie pisemnej na adres: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, Wydział Polityki Społecznej, Al. IX. Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, pokój nr 628.

Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest Pani Anna Jędrzejczyk tel. 41 342 17 01 lub Pan Sławomir Ciaś tel. 41 342 14 62.

UWAGA

Instytucja Realizująca zamierza zlecić wykonanie w/w zadań nie mniej niż 4 osobom. W przypadku większej liczby kandydatów zostanie utworzona lista rezerwowa, z której kandydaci w miarę potrzeb Instytucji Realizującej mogą zostać powołani do świadczenia usług.

Z osobami fizycznymi, które zostaną wybrane do świadczenia w/w usług zostaną zawarte umowy – zlecenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Materiały do pobrania:

1) Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami;

Karta Oceny Merytorycznej

Opis Regulaminu KOP

Lista zbiorcza

2) Formularz oferty dla Wykonawcy wraz z załącznikami;

Karta kandydata

Klauzula antykorupcyjna

3) Procedura powoływania ekspertów do Komisji Oceny Projektów.SPROSTOWANIE DOTYCZĄCE TREŚCI ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA BIUROWEGO.

Czwartek 29 listopada 2012 11:50

Korekta omyłki redakcyjnej w Załączniku nr 1 – „Opis przedmiotu zamówienia"

Strona 2, pkt. 6 - było:

„Komoda dwudrzwiowa, wymiary: wysokość 100 -105 cm, głębokość 38 -40 cm, szerokość 68 -70 cm, krawędzie wykończone obrzeżem PCV, płyta meblowa 1,8 cm, okleina w kolorze olchy. 2 szuflady na metalowych prowadnicach z zamkiem bębenkowym, zabezpieczone przed wypadnięciem w trakcie wysuwania z prawej strony u góry oraz szafka z drzwiczkami, wewnątrz 1 półka. Z lewej strony szafka z drzwiczkami, wewnątrz 2 półki."

Strona 2, pkt. 6 - otrzymuje brzmienie:

„Komoda dwudrzwiowa, wymiary: wysokość 100-105 cm, głębokość 38-40 cm, szerokość 58 – max 60 cm, krawędzie wykończone obrzeżem PCV, płyta meblowa 1,8 cm, okleina w kolorze olchy. 2 szuflady na metalowych prowadnicach z zamkiem bębenkowym, zabezpieczone przed wypadnięciem w trakcie wysuwania z prawej strony u góry oraz szafka z drzwiczkami, wewnątrz 1 półka. Z lewej strony szafka z drzwiczkami, wewnątrz 2 półki."

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY.

Wtorek 27 listopada 2012 15:00

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach zaprasza do złożenia oferty na dostawę wyposażenia biurowego dla pracowników Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Oferta winna zawierać cenę netto plus podatek VAT oraz łączną kwotę brutto za wykonanie zadania wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego.

Termin wykonania zadania – w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy.

Ofertę (wypełnione i podpisane przez uprawnionego przedstawiciela firmy załączniki nr 2, nr 3 i nr 4) należy składać w Sekretariacie Biura Administracyjno-Gospodarczego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, budynek A, piętro III, pokój 337 lub faxem na nr 41 343 06 96 lub e-mailem: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , do dnia 04.12.2012 r. do godz. 1500.

W załączeniu:

1. Załącznik nr 1- Opis przedmiotu zamówienia

2. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie

4. Załącznik nr 4 - Klauzula antykorupcyjna

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY.

Wtorek 13 listopada 2012 13:00

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach zaprasza do złożenia oferty na produkcję i emisję w telewizji o zasięgu regionalnym krótkiego filmu reklamowego informującego o Projekcie nr KIK/57 pn. „Podniesienie jakości usług świadczonych w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych", który jest realizowany w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

Oferta winna zawierać cenę netto plus podatek VAT oraz łączną kwotę brutto za wykonanie usługi na część I oraz cenę netto plus podatek VAT oraz łączną kwotę brutto za wykonanie usługi na część II zadania określoną w opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1) do zaproszenia.

Termin wykonania zadania:

– część I w ciągu 8 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy,

– część II w ciągu 17 kolejnych dni kalendarzowych od dnia dostarczenia filmu Wykonawcy, nie dłużej niż do dnia 19.12.2012 r.

Ofertę (wypełnione i podpisane przez uprawnionego przedstawiciela firmy załączniki nr 2, nr 3 i nr 4) należy składać w Sekretariacie Biura Administracyjno-Gospodarczego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, budynek A, piętro III, pokój 337 lub faxem na nr 41 343 06 96 lub e-mailem: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , do dnia 20.11.2012 r. do godz. 1500.

W załączeniu:

1. Załącznik nr 1- Opis przedmiotu zamówienia

2. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie

4. Załącznik nr 4 - Klauzula antykorupcyjna