logo
Szwajcarsko – Polski Program Współpracy PDF Drukuj

Szwajcarsko – Polski Program Współpracy szansą zdynamizowania działań w obszarze pomocy społecznej

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, czyli tzw. Fundusz Szwajcarski, jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Szwajcarię Polsce i 9 innym państwom członkowskim Unii Europejskiej, które przystąpiły do niej 1 maja 2004 r.

Na mocy umów międzynarodowych, zawartych 20 grudnia 2007 r. w Bernie, ponad 1 mld franków szwajcarskich został przeznaczony dla dziesięciu nowych państw członkowskich Unii Europejskiej. Dla Polski, Program Szwajcarski przewiduje niemal połowę środków (ok. 489 mln CHF).Wsparcie Szwajcarii jest wyrazem solidarności wobec nowych krajów członkowskich UE, kładącym jednocześnie podwaliny trwałych gospodarczych i politycznych powiązań z tymi krajami.

Utworzenie Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy ma na celu zmniejszanie różnic gospodarczych i społecznych pomiędzy Polską a bardziej rozwiniętymi państwami Unii Europejskiej, a na terytorium Polski – pomiędzy dynamicznie rozwijającymi się ośrodkami miejskimi a regionami słabo rozwiniętymi pod względem strukturalnym, między innymi poprzez nawiązywanie partnerstw między polskimi a szwajcarskimi władzami lokalnymi i regionalnymi lub instytucjami i partnerami społecznymi.

Województwo świętokrzyskie znalazło się wśród czterech regionów w Polsce, które zostaną objęte Szwajcarsko – Polskim Programem Współpracy, Cel 2. Ideą programu jest dążenie do zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych w obrębie rozszerzonej Unii Europejskiej. Jednym z priorytetów programu jest ochrona zdrowia i polityka społeczna. Wysokość środków przeznaczonych tylko na ten priorytet w skali kraju wynosi 35 mln franków szwajcarskich. Środki te mają być wydatkowane według, ustalonego przez stronę szwajcarską, klucza geograficznego, który obejmuje cztery województwa: świętokrzyskie, lubelskie, podkarpackie i małopolskie. Pieniądze mogą być przeznaczone między innymi na wspieranie placówek opiekuńczo– wychowawczych oraz domów pomocy społecznej (w zakresie podnoszenia jakości usług świadczonych przez ww. podmioty). O dofinansowanie projektów w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy mogą starać się: samorządy terytorialne oraz organizacje pozarządowe prowadzące domy pomocy społecznej oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Cel 2

Cel 2. obejmuje obszar tematyczny pn.: „Ochrona zdrowia ", którego ideą jest poprawa usług podstawowej opieki zdrowotnej i usług opieki społecznej na peryferyjnych oraz zmarginalizowanych terenach obszarów objętych koncentracją geograficzną (za obszary koncentracji geograficznej zgodnie z Umową ramową zawartą pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Szwajcarską Radą Federalną o wdrażaniu Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy uznaje się województwa: lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie i małopolskie) z preferencją do wielosektorowego podejścia programowego.

Realizacja programów ma na celu pozytywny wpływ na polepszenie się warunków życia mieszkańców a także jakości dostarczanych im usług oraz warunków pracy personelu domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Wsparcie w ramach Celu 2. obszaru tematycznego „Ochrona zdrowia" obejmuje:

Realizowane będą programy, które mają na celu wspieranie domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz ich personelu. Ze względu na osoby mieszkające w domach pomocy społecznej, wsparciem mogą zostać objęte instytucje całodobowe dla: osób w podeszłym wieku, osób przewlekle somatycznie chorych, osób przewlekle psychicznie chorych, dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, osób niepełnosprawnych fizycznie. Również w przypadku placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcie dotyczy placówek całodobowych.