logo
Projekt nr KIK/57 PDF Drukuj

Projekt KIK/57 pn.: „Podniesienie jakości usług świadczonych w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych", jest wdrażany w województwie świętokrzyskim w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

Celem Projektu jest podniesienie jakości usług świadczonych w JOPS w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych. Działania podejmowane w ramach Projektu będą zmierzać do podniesienia jakości świadczonych usług w zakresie poziomu życia i funkcjonowania mieszkańców DPS oraz wychowanków POW.

W wyniku działań realizowanych w ramach SPPW zwiększy się ilość przeprowadzanych zajęć terapeutycznych oraz rehabilitacji, zostanie zwiększona aktywność życiowa podopiecznych oraz ich podmiotowość. Zostanie także ułatwiony dostęp do terapii zajęciowej oraz rehabilitacji medycznej.

W ramach Projektu przewiduje się realizacje działań w ramach Komponentu I, II i III.

W ramach Komponentu I, inwestycje będą dotyczyć: modernizacji, przebudowy, remontu baz lokalowych JOPS (m.in. likwidacji barier architektonicznych, alternatywnych metod pozyskiwania energii cieplnej, remontu instalacji sanitarnych, przeciwpożarowych, teletechnicznych).

Planuje się także zakup sprzętu, urządzeń i wyposażenia, umożliwiających realizację zadań wymienionych w opisie projektu. Przewiduje się, że działania inwestycyjne, które umożliwią stworzenie warunków do dalszego rozwoju w strukturze organizacyjnej JOPS: lokali aktywizujących, pomieszczeń do terapii zajęciowej, pomieszczeń do rehabilitacji medycznej.

W ramach Komponentu II, w POW, szkoleniami zostaną objęci: pedagodzy, psychologowie, pracownicy socjalni, terapeuci, logopedzi oraz opiekunowie dziecięcy, Natomiast w DPS w szkoleniach wezmą udział: pedagodzy, psychologowie, pracownicy socjalni, terapeuci oraz opiekunowie. Oferta szkoleniowa będzie dotyczyć m.in. aktywizowania dzieci, seniorów, pracy z rodziną, specyfiki potrzeb osób objętych pomocą społeczną, wzmacniania pracy zespołowej, postępowania z osobą z zaburzeniami psychospołecznymi, komunikacji interpersonalnej.

W ramach Komponentu III zostaną przeprowadzone kursy kwalifikacyjne (szkolenia kwalifikacyjne) skierowane do pielęgniarek i położnych, które umożliwią zdobycie przez nie kwalifikacji zgodnych z wymogami Ministra Zdrowia.

Całkowity budżet Projektu wynosi 7 058 824 CHF w tym koszty inwestycyjne wynoszą 80%, natomiast pozostałe 20% stanowią koszty nieinwestycyjne.

Beneficjentami Projektu są samorządy terytorialne oraz organizacje pozarządowe odpowiedzialne za prowadzenie i rozwój infrastruktury Domów Pomocy Społecznej i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych o zasięgu ponadgminnym.

Co do zasady montaż finansowy danego projektu będzie kształtował się na poziomie 85% wkład strony szwajcarskiej, 15% wkład Beneficjenta. Możliwe jest zwiększenie wkładu własnego Beneficjenta, przy czym minimalna kwota dofinansowania nie może być niższa niż 500 000 zł, a maksymalna kwota nie może być większa niż 4 000 000 zł.