logo
Procedura oceny wniosków o dofinansowanie przez Instytucję Realizującą Projekt nr KIK/57 PDF Drukuj

Procedura rozpatrzenia wniosków o dofinansowanie ramach Projektu nr KIK/57 pn. „Podniesienie jakości usług świadczonych w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych" w województwie świętokrzyskim obejmuje następujące etapy:

A) weryfikację wniosku o dofinansowanie pod względem formalnym – Wydział Polityki Społecznej ŚUW;

B) ocenę merytoryczną wniosku o dofinansowanie oraz skonstruowanie listy rankingowej wniosków o dofinansowanie - Komisja Oceny Projektów;

C) wybór wniosków do podpisania umowy z Instytucją Realizującą – Komitet Sterujący;

Ocena formalna wniosków o dofinansowanie jest dokonywana przez pracowników Instytucji Realizującej SPPW, powinna być przeprowadzana w terminie nie dłuższym niż 21 dni roboczych od daty złożenia wniosku o dofinansowanie do WPS. W uzasadnionych przypadkach termin oceny formalnej może zostać przedłużony. Decyzję o przedłużeniu oceny formalnej podejmuje IR. Informacja o przedłużeniu terminu oceny formalnej jest publikowana na stronie internetowej IR SPPW.

W zależności od wyników dokonanej oceny formalnej projekt zostaje:

 • przekazany do oceny Komisji Oceny Projektów (w przypadku, gdy projekt spełnia wszystkie kryteria formalne),
 • odrzucony ze względu na poważne błędy lub braki formalne wniosku o dofinansowanie, w przypadku gdy nie ma możliwości poprawy lub uzupełnienia konieczne jest podanie wnioskodawcy przyczyny odrzucenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu;
 • przekazany do oceny Komisji Oceny Projektów po poprawie danego braku lub błędu we wniosku w przypadku stwierdzenia braków lub błędów formalnych, które mogą zostać poprawione lub uzupełnione przez wnioskodawcę.

IR informuje wnioskodawcę o wynikach oceny formalnej wniosku o dofinansowanie. W przypadku negatywnej oceny, konieczne jest podanie uzasadnienia podjętej decyzji o odrzuceniu wniosku z przyczyn formalnych. Jednocześnie informuje się Beneficjentów o konieczności odebrania dwóch egzemplarzy wniosku wraz z załącznikami. Jeden egzemplarz przechowywany jest w siedzibie IR.

Po zakończeniu oceny formalnej do oceny merytorycznej i kolejnych etapów procedury wyboru projektów przekazywana jest ostateczna wersja wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami.

Ocena jakości merytorycznej i finansowej wniosków o dofinansowanie w ramach Projektu nr KIK/57 w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy jest przypisana do zadań Komisji Oceny Projektów.

Przedmiotem oceny Komisji są wyłącznie wnioski zatwierdzone pod względem formalnym przez Instytucję Realizującą. Każdy wniosek oceniany jest przez co najmniej 3 członków Komisji. Wynik oceny w poszczególnych kryteriach przedstawiany jest w postaci liczb całkowitych (bez części ułamkowych). Końcowa ocena punktowa projektu stanowi średnią arytmetyczną ocen dokonanych przez członków Komisji uwzględniając miejsca dziesiętne. Ocena wniosków odbywa się zgodnie z kryteriami oceny projektów. Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów za spełnienie kryteriów merytorycznych wynosi 25. Wnioski ocenione pod względem merytorycznym, które otrzymały co najmniej 15 punktów, umieszczane są na liście rankingowej projektów rekomendowanych do dofinansowania. W sytuacji, gdy wnioskodawca, którego projekt został zakwalifikowany do otrzymania dofinansowania, zrezygnuje z realizacji projektu, mogą zostać przyjęte do realizacji projekty, które znajdują się na dalszych miejscach listy rankingowej.

Członek Komisji oceniający wniosek może zaproponować niższą niż wnioskowana kwotę dofinansowania w przypadku zidentyfikowania kosztów, które uzna za niekwalifikowane (nieuprawnione, nieuzasadnione lub zawyżone w porównaniu ze stawkami rynkowymi). Członek Komisji oceniający wniosek przedstawiając propozycję niższej kwoty dofinansowania powinien brać pod uwagę, czy po takiej zmianie projekt zgłoszony we wniosku będzie nadal wykonalny i utrzyma swoje standardy jakościowe.

Członkowie Komisji, którzy oceniali dany wniosek, wypracowują wspólne stanowisko odnośnie obniżenia wysokości proponowanej kwoty dofinansowania i przekazują stosowną informację Protokolantowi. Protokolant umieszcza informację na temat wysokości uzgodnionej kwoty dofinansowania w protokole oceny. Protokolant przesyła uwagi członków KOP do Beneficjenta, który w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania pisma zobowiązany jest dokonać zmian we wniosku aplikacyjnym w zakresie kwoty dofinansowania projektu. Uwagi zgłaszane przez członków KOP mogą dotyczyć zarówno zakresu merytorycznego, jak i budżetu projektu, w tym wysokości kwoty dofinansowania.

Po zakończeniu oceny merytorycznej, Instytucja Realizująca udostępnia opinii publicznej informacje dotyczące:

  • liczby pozytywnie ocenionych pod względem merytorycznym projektów;
  •  nazwy Beneficjentów;
  •  tytułów projektów;
  •  wartości projektów;
  •  kwot dofinansowania;

Informacja na ten temat jest zamieszczana na stronie internetowej Instytucji Realizującej.

Komisja Oceny Projektów przedkłada swoje rekomendacje Komitetowi Sterującemu w postaci protokołu oceny, wraz ze zbiorczą listą rankingową wniosków rekomendowanych do dofinansowania. Komitet Sterujący SPPW na posiedzeniu decyduje o przyznaniu lub nieprzyznaniu dotacji Beneficjentowi.

Po zatwierdzeniu przez Komitet Sterujący ostatecznej listy rankingowej Instytucja Realizująca SPPW przystąpi do zawierania z Beneficjentami umów o dofinansowanie projektów.