logo
Obowiązki promocyjne PDF Drukuj

Działania informacyjno – promocyjne realizowane w ramach Projektu nr KIK/57 pn. „Podniesienie jakości usług świadczonych w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych” w województwie świętokrzyskim będą miały na celu upowszechnienie informacji wśród mieszkańców regionu w zakresie realizowanego projektu, a w szczególności możliwości, wielkości i kierunków uzyskania finansowego wsparcia w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.
 
Wszyscy Beneficjenci Projektu nr KIK/57 są zobowiązani do informowania i promocji poszczególnych projektów współfinansowanych w ramach SPPW. Informacje na temat realizowanych projektów należy zamieszczać w internecie, środkach masowego przekazu, na tablicach informacyjnych i pamiątkowych, na dyplomach i zaświadczeniach, a także na wszystkich innych dokumentach związanych z realizacją przedsięwzięć. Zapisy dotyczące stosowanych środków informacyjnych i promocyjnych przez Beneficjenta będą elementem umowy o dofinansowanie ze środków SPPW na realizację projektu.
Wielkość środków finansowych jakie Beneficjent będzie zobowiązany przeznaczyć na działania informacyjne i promocyjne zostanie wskazana przy podpisaniu umowy o dofinansowanie Projektu.
 
Obowiązki beneficjentów:
 1. Informowanie opinii publicznej o wsparciu finansowym SPPW poprzez wykorzystanie dostępnych narzędzi i kanałów (internet, lokalne media, etc.);

 2. Opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów informacyjno-promocyjnych;

 3. Umieszczenie tablic informacyjnych w miejscu realizacji projektu;

 4. Umieszczenie w miejscu realizacji projektu na stałe widocznych tablic pamiątkowych, nie później niż 6 miesięcy po zakończeniu prac inwestycyjnych;

 5. Przekazywanie Instytucji Realizującej informacji o realizowanych działaniach informacyjnychpromocyjnych;

 6. W przypadku projektów polegających tylko na zakupie sprzętu i urządzeń oznakowanie sprzętu za pomocą naklejek informacyjnych. Naklejka powinna być opatrzona logotypem Programu. Wymiary naklejki należy dostosować do wielkości zakupionego sprzętu. Naklejka musi być umieszczona w widocznym miejscu i wykonana z materiałów trwałych i odpornych na uszkodzenia.


Przykład napisu: PROJEKT (SKRÓCONA NAZWA, NP. ZAKUP, PRZEBUDOWA, BUDOWA, MODERNIZACJA ITP.) WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ.
 
Dokumenty i materiały dla Beneficjentów dotyczące obowiązków promocyjnych :
  1. Logo Swiss Contribution w formatach PDF, EPS, JPG, PNG;
  2. Księga znaku Swiss Contribution w języku polskim i angielskim;
  3. Bundeslogo w formatach PDF, EPS, JPG, PNG;
  4. Skrócona Księga znaku Bundeslogo w języku polskim i angielskim;
  5. Pliki zawierające obowiązkowe i zalecane wzory materiałów promocyjnych z logotypem Swiss Contribution.