logo
Nabór wniosków

Rejestr umów o dofinansowanie zawartych z Beneficjentami.

W dniu 21 czerwca 2013 roku odbyło się uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie w ramach Projektu nr KIK/57. Siedmiu Beneficjentów, których projekty kolejno znalazły się na liście rankingowej zatwierdzonej przez Komitet Sterujący, podpisało umowy. Poniżej publikujemy Rejestr umów o dofinansowanie zawartych z Beneficjentami w ramach Projektu nr KIK/57 pn. „Podniesienie jakości usług świadczonych w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych".

 Rejestr umów (Pobierz)

Zestawienie wyników po ocenie merytorycznej.

Instytucja Realizująca informuje, iż w dniu 15 kwietnia 2013 r. zakończyła się ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie w ramach Projektu nr KIK/57 pn.: „Podniesienie jakości usług świadczonych w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych" zrealizowana przez ekspertów z Komisji Oceny Projektów. Zamieszczona lista rankingowa zostanie przedstawiona członkom Komitetu Sterującego w celu wyboru projektów do dofinansowania. Instytucja Realizująca zamieszcza poniżej zbiorczą listę rankingową przedstawiającą szczegółowe zestawienie projektów po ocenie merytorycznej Komisji Oceny Projektów.

 Zestawienie projektów po ocenie merytorycznej (Pobierz)


Ocena Merytoryczna Wniosków.

Instytucja Realizująca informuje, iż procedura przeprowadzenia oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie w ramach Projektu nr KIK/57 została przedłużona do dnia 15 kwietnia 2013 roku.


Zestawienie projektów.

Instytucja Realizująca zakończyła ocenę formalną wniosków o dofinansowanie w ramach Projektu nr KIK/57. Wnioski, które otrzymały pozytywną ocenę zostały przekazane do oceny merytorycznej Komisji Oceny Projektów. IR zamieszcza poniżej tabelę przedstawiającą wyniki oceny i listę wniosków o dofinansowanie zatwierdzonych formalnie.

 Zestawienie projektów po ocenie formalnej (Pobierz)


Sprostowanie nr 3

Kielce, dn. 19.10.2012 r.

dotyczące treści ogłoszenia o konkursie

nr 1/2012/KIK/57 opublikowanego w dn. 01.10.2012 r.

Korekta omyłki redakcyjnej w Załączniku nr 1 – „Wniosek o dofinansowanie w ramach celu 2 obszaru tematycznego Ochrona zdrowia dla Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy w województwie świętokrzyskim."

Strona 8, pkt. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Oświadczam, iż zostanie zachowana trwałość projektu. Projekt nie zostanie poddany znaczącej modyfikacji. Inwestycja będzie utrzymana min. 5 lat od daty zakończenia Projektu KIK/57 (tj. do dnia 30.06.2021 r.).

Było:

„5. Oświadczam, iż zostanie zachowana trwałość projektu. Projekt nie zostanie poddany znaczącej modyfikacji. Inwestycja będzie utrzymana min. 5 lat od daty zakończenia Projektu KIK/57 (tj. do dnia 30.06.2012 r.)."

Sprostowanie nr 2

dotyczące treści ogłoszenia o konkursie

nr 1/2012/KIK/57 opublikowanego w dn. 01.10.2012 r.

Korekta omyłki redakcyjnej w Załączniku nr 7 - " Wytyczne Instytucji Realizującej w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach SPPW w województwie świętokrzyskim ".

Strona 10, dziesiąta pozycja wykazu wydatków niekwalifikowanych otrzymuje brzmienie:

"koszt studium wykonalności składanego wraz z wnioskiem o dofinansowanie w ramach SPPW"

Było:

" koszt biznesplanu składanego wraz z wnioskiem o dofinansowanie w ramach SPPW "

 

Sprostowanie nr 1

02.10.2012 r. - korekta załącznika

Korekta omyłki redakcyjnej w Załączniku nr 2 - "Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie w ramach SPPW w województwie świętokrzyskim".

Strona 15, pkt. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Stawkę podatku VAT wpisać w kolumnę wydatki/koszty niekwalifikowalne w tym samym wierszu. Pozostałe pola w tym wierszu, mianowicie kolumna kwota netto oraz kolumna kwota brutto nie są wypełniane (dotyczy tabeli B1, B2)."

Było:

"3. Stawkę podatku VAT wpisać w kolumnę wydatki/koszty niekwalifikowalne w tym samym wierszu oraz wyliczyć kwotę podatku VAT. Pozostałe pola w tym wierszu, mianowicie kolumna kwota netto oraz kolumna kwota brutto nie są wypełniane (dotyczy tabeli B1, B2)."

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NR 1/2012/KIK/57

W RAMACH PROJEKTU

Podniesienie jakości usług świadczonych w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych

WSPÓŁFINANSOWANEGO W RAMACH

SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY

Wojewoda Świętokrzyski jako Instytucja Realizująca działając w imieniu i na rzecz Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z Porozumieniem nr 1/P/SPPW/KIK/57

OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE

Tytuł Projektu

Podniesienie jakości usług świadczonych w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych.

Termin i miejsce składania wniosków

Wnioski należy składać od dnia 01.10.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. do godz. 15.30.
Wnioski o dofinansowanie wraz z pełną dokumentacją projektu przyjmowane są przez sekretariat Instytucji Realizującej pod adresem: Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, Wydział Polityki Społecznej, Al. IX Wieków Kielc 3, 25 – 516 Kielce, pokój 628. W każdym przypadku, także w przypadku wniosków wysyłanych pocztą, o przyjęciu dokumentów decyduje data i godzina wpływu do Instytucji Realizującej

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

1) O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się instytucje publiczne i organizacje non-profit (tj. organizacje nie działające w celu osiągnięcia zysku) prowadzące domy pomocy społecznej (w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tekst jednolity Dz.U.2009, Nr 175, poz.1362 ) lub placówki opiekuńczo-wychowawcze działające w trybie całodobowym (w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz.U.2011 Nr 149, poz.877 z zm.) na terenie województwa świętokrzyskiego;

2) O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty wyłączone na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157. poz. 1240 ze zm.);

Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

Projekty o charakterze inwestycyjno – szkoleniowym, w których wykazano spójność działań w obszarze Komponentu I (tj. inwestycji polegających na tworzeniu i/lub rozbudowie lokali aktywizujących, baz terapii zajęciowej, baz rehabilitacji medycznej) oraz Komponentu II (szkoleń personelu). Projekty składane przez Wnioskodawców zawierające tylko jeden Komponent (I lub II) nie będą podlegać ocenie.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów

1) Łączna kwota środków dla komponentu I i komponentu II przeznaczona przez Instytucję Realizującą na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr 1/2012/KIK/57 wynosi 5 114 748,00 CHF (Komponent I – 4 761 438, 24 CHF; Komponent II – 353 309,76 CHF), co w przeliczeniu zgodnie z tabelą kursów kupna Narodowego Banku Polskiego nr 190/C/NBP/2012 z dnia 2012-09-28 obowiązującą od dnia 2012-10-01 wynosi 17 228 517,16 złotych (Komponent I – 16 038 428, 56 PLN; Komponent II – 1 190 088, 60 PLN;

2) Instytucja Realizująca pozostawia bez przydziału 5% alokacji tj. kwotę 861 425, 86 złotych (Komponent I – 801 921, 43 PLN; Komponent II – 59 504, 43 PLN) jako rezerwę na ewentualne rozstrzygnięcia protestów. Kwota ta zostanie rozdysponowana po zakończeniu procesu wyboru projektów i upływie terminu na złożenie protestu przez Wnioskodawców.

3) Rozkład wydatków kwalifikowanych pomiędzy Komponent I i II w projekcie Wnioskodawcy powinien uwzględniać fakt, iż nie mniej niż 7% wydatków kwalifikowanych należy przeznaczyć na Komponent II.

Dodatkowe informacje

Informacji dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie udziela Punkt Informacyjno – Konsultacyjny, Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, 25 – 516 Kielce, pokój 348, 349 (III piętro), tel. 41 342 17 01, 41 342 14 62, w dni robocze w godzinach 8.00 – 15.00.

Informacje można także uzyskać w drodze elektronicznej po zadaniu pytania poprzez stronę internetową pod adresem: http://www.programszwajcarski.kielce.uw.gov.pl

Terminy dyżurów trenera

W związku z ogłoszeniem naboru wniosków o dofinansowanie Instytucja Realizująca zaprasza do kontaktu roboczego z trenerem, który udziela wsparcia merytorycznego potencjalnym Beneficjentom w trakcie sporządzania przez nich wniosków o dofinansowanie oraz studium wykonalności.

Trener prowadzi dyżur w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, 25 – 516 Kielce, pokój 348 lub 349 (III piętro), tel. 41 342 17 01, 41 342 14 62 w godzinach 15.30 – 16.30 w następujących dniach: 03.10.2012, 08.10.2012, 15.10.2012, 22.10.2012, 29.10.2012, 05.11.2012, 12.11.2012, 19.11.2012, 26.11.2012, 03.12.2012, 10.12.2012.

Ponadto istnieje możliwość indywidualnego kontaktu z trenerem po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania.

Do pobrania:

Regulamin konkursu 1-2012

Załącznik nr 1 Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 2 Instrukcja wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 3 Katalog wskaźników obowiązkowych 1-2012

Załącznik nr 4 Matryca logiczna

Załącznik nr 5 Wzór studium wykonalności i instrukcja

Załącznik nr 6 Kryteria wyboru projektów w ramach SPPW

Załącznik nr 7 Wytyczne Instytucji Realizującej w sprawie kwalifikowalności wydatków

Załącznik nr 8 Wytyczne dotyczące wyboru uczestników szkoleń realizowanych z SPPW 1-2012

Załącznik nr 9 Formularz oceny oddziaływania na środowisko