logo
Kontrola realizowanych projektów w ramach projektu KIK/57 PDF Drukuj

Roczny Plan Kontroli - 2016 r.

Lp.

Temat kontroli

Nazwa Beneficjenta

Termin kontroli

Rodzaj

kontroli

Uwagi

1

2

3

4

5

6

1.

Kontrola trwałości projektu

Powiat Opatowski (Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku)

II kwartał

problemowa

Kontrola w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy

 

2.

 

Kontrola trwałości projektu

Gmina Kielce (Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach)

II kwartał

problemowa

Kontrola w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy

3.

Kontrola trwałości projektu

Powiat Kielecki (Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku)

II kwartał

problemowa

Kontrola w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy

4.

Kontrola trwałości projektu

Powiat Kielecki (Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach)

II kwartał

problemowa

Kontrola w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy

5.

Kontrola trwałości projektu

Powiat Sandomierski (Dom Pomocy Społecznej w Sandomierzu)

III kwartał

problemowa

Kontrola w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy

6.

Kontrola trwałości projektu

Gmina Kielce (Zespół Placówek „Kamyk”)

III kwartał

problemowa

Kontrola w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy

7.

Kontrola trwałości projektu

Powiat Buski (Dom Pomocy Społecznej w Zborowie)

II kwartał

problemowa

Kontrola w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy

8.

Kontrola trwałości projektu

Caritas Diecezji Kieleckiej (Dom Dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie)

III kwartał

problemowa

Kontrola w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy

9.

Kontrola trwałości projektu

Fundacja Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy

III kwartał

problemowa

Kontrola w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy

 

 

 

Roczny Plan Kontroli - 2015 r.

L.p.

Komponent

Nazwa Beneficjenta

Tytuł projektu

Termin kontroli (kwartał)

Rodzaj kontroli

Dodatkowe informacje

1.

I, II

Powiat Opatowski (Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku)

Wzrost jakości usług w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku  poprzez wprowadzenie nowych form terapii wraz z utworzeniem nowych  lokali aktywizujących i zakupem wyposażenia oraz podniesieniem kwalifikacji kadry merytorycznej i medycznej

I

W trakcie

-

III

Na zakończenie

2.

I, II

Gmina Kielce (Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach)

Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez utworzenie mieszkań aktywizacyjnych dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach

II

W trakcie

-

IV

Na zakończenie

3.

I, II

Powiat Kielecki (Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku)

„Boisko wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni wraz ze ścieżką zdrowia i terenowymi urządzeniami do kinezyterapii z dostosowaniem wewnętrznych ciągów komunikacyjnych na terenie Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku, podnoszące jakość świadczonych usług oraz poziom życia i funkcjonowania w DPS”

II

W trakcie

-

III

Na zakończenie

4.

I, II

Powiat Sandomierski (Dom Pomocy Społecznej w Sandomierzu)

Podniesienie jakości świadczonych usług poprzez podwyższanie kwalifikacji personelu oraz rozbudowę z przebudową części istniejącego budynku Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu w celu utworzenia lokali aktywizujących, nowych form terapii: zajęciowej i rehabilitacji

I

W trakcie

-

III

Na zakończenie

5.

I, II

Gmina Kielce (Zespół Placówek „Kamyk”)

Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez adaptację budynku na lokale aktywizujące dla osób niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Zespołu Placówek "Kamyk" w Kielcach

I

W trakcie

-

III

Na zakończenie

6.

I, II

Powiat Buski (Dom Pomocy Społecznej w Zborowie)

„Podniesienie jakości usług świadczonych w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie, powiat buski, poprzez tworzenie lokali aktywizujących, pracowni terapii zajęciowych pomieszczeń rehabilitacji leczniczej wraz z zakupem wyposażenia oraz podniesienie kwalifikacji personelu”

III

W trakcie

-

IV

Na zakończenie

7.

I, II

Caritas Diecezji Kieleckiej (Dom Dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie)

"Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej  celem  utworzenia lokali  aktywizujących przy Domu Dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie oraz poprawa jakości świadczonych usług poprzez podniesienie  kwalifikacji  personelu”

III

W trakcie

 

IV

Na zakończenie

Podpisując Umowę o dofinansowanie Beneficjent zobowiązuje się poddać kontroli, czy sposób, w jaki prowadzi projekt (inwestycję) jest zgodny z tym, co przewiduje umowa.

I. System kontroli realizacji projektów w ramach komponentu I i II SPPW

Kontrola realizacji projektów w ramach Projektu nr KIK/57 komponent I i II przeprowadzana jest zgodnie z harmonogramem ujętym w Rocznym Planie Kontroli, sporządzanym corocznie i aktualizowanym co 6 miesięcy. Zatwierdzony Roczny Plan Kontroli oraz jego aktualizacje są zamieszczane na stronie internetowej Projektu nr KIK/57. Kontrola projektu na miejscu realizacji jest poprzedzona badaniem przez Zespół Kontrolujący treści dokumentów złożonych przez danego Beneficjenta, do których należą m.in.:

• wniosek o dofinansowanie projektu;

• umowa o dofinansowanie projektu, wraz ze wszystkimi aneksami;

• wnioski Beneficjenta o płatność oraz raporty okresowe, roczne, z zakończenia realizacji;

• wyniki poprzednich kontroli.

Zawiadomienie o kontroli jest wydawane przez Dyrektora/Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej ŚUW w imieniu Wojewody Świętokrzyskiego i przesyłane faksem, pocztą elektroniczną i pocztą tradycyjną za zwrotnym potwierdzeniem odbioru do jednostki kontrolowanej na co najmniej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem kontroli.

Realizacja czynności kontrolnych w siedzibie Beneficjenta/na miejscu realizacji projektu

Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych na miejscu realizacji projektu/siedzibie Beneficjenta Zespół Kontrolujący okazuje stosowne upoważnienia i legitymacje służbowe albo dowody osobiste. Zespół Kontrolujący przeprowadza kontrolę w oparciu o listę sprawdzającą do kontroli na miejscu, w zakresie zgodnym z programem kontroli i upoważnieniem do przeprowadzenia kontroli.

Zespół Kontrolujący SPPW dokonuje ustaleń stanu faktycznego między innymi na podstawie przedstawionych przez jednostkę kontrolowaną oryginałów dokumentów, a w razie konieczności zwraca się o sporządzenie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem lub samodzielnie tworzy kopie tych dokumentów poświadczając je za zgodność.

Zespół Kontrolujący SPPW ma prawo żądania od pracowników jednostki kontrolowanej ustnych oraz pisemnych wyjaśnień, wglądu we wszystkie dokumenty i systemy informatyczne związane z realizacją projektu, swobodnego poruszania się i wstępu do miejsc związanych z realizacją projektu z zachowaniem odpowiednich przepisów (bhp, tajemnica ustawowo chroniona).

Po zakończeniu czynności kontrolnych w siedzibie Beneficjenta/miejscu realizacji projektu, w terminie 14 dni roboczych Zespół Kontrolujący opracowuje w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach Sprawozdanie z Kontroli – wersja wstępna – jeden egzemplarz dla Instytucji Realizującej i jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej. W sytuacji, gdy sporządzenie Sprawozdania (...) wymaga dodatkowych wyjaśnień, termin na przygotowanie sprawozdania zostaje przedłużony, o czym kierownik jednostki kontrolowanej jest niezwłocznie informowany.

Kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona w terminie 7 dni roboczych od dnia doręczenia Sprawozdania z Kontroli – wersja wstępna może zgłosić uwagi i zastrzeżenia do ustaleń i wniosków w nim zawartych albo przekazać informację o braku uwag i zastrzeżeń. W przypadku przekroczenia w/w terminu Instytucja Realizująca może odmówić rozpatrzenia zgłoszonych uwag i zastrzeżeń. Zgłoszone zastrzeżenia, rozpatrywane są w terminie 7 dni roboczych od dnia ich doręczenia. W uzasadnionych przypadkach Zespół Kontrolujący może przeprowadzić dodatkowe czynności kontrolne w celu ustalenia zasadności uwag i zastrzeżeń zgłoszonych przez Beneficjenta zgodnie z procedurą obowiązującą dla przeprowadzenia kontroli.

Sprawozdanie z Kontroli – wersja ostateczna jest sporządzane w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i przesyłane do kierownika jednostki kontrolowanej.

Wydział Polityki Społecznej ŚUW działając jako Instytucja Realizująca monitoruje sposób wdrożenia zaleceń przez jednostkę kontrolowaną, a w uzasadnionych przypadkach może przeprowadzić weryfikację wykonania zaleceń pokontrolnych w drodze kontroli doraźnej.

Kontrola doraźna (ad hoc) realizacji projektów w ramach SPPW

W sytuacji, gdy Instytucja Realizująca (Wydział Polityki Społecznej ŚUW) uzyska informację o wystąpieniu lub podejrzewa wystąpienie nieprawidłowości związanej z realizacją projektu może przeprowadzić kontrolę doraźną, nieujętą w Rocznym Planie Kontroli. Celem kontroli w tym trybie jest przede wszystkim zweryfikowanie informacji o nieprawidłowości oraz ustalenie sposobu dalszego postępowania w przypadku potwierdzenia wystąpienia nieprawidłowości. Beneficjent jest informowany o terminie kontroli doraźnej na 2 dni robocze przed przeprowadzeniem czynności kontrolnych. Procedura przeprowadzenia kontroli doraźnej przebiega zgodnie z procedurą prowadzenia kontroli planowej.

 Roczny plan kontroli  -2014 r.

L.p.

Komponent

Nazwa Beneficjenta

Tytuł projektu

Termin kontroli (kwartał)

Rodzaj kontroli

Dodatkowe informacje

1.

I, II

Powiat Opatowski (Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku)

Wzrost jakości usług w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku   poprzez wprowadzenie nowych form terapii wraz z utworzeniem nowych lokali aktywizujących i zakupem wyposażenia oraz podniesieniem kwalifikacji kadry merytorycznej i medycznej

I

W trakcie

-

2.

I, II

Gmina Kielce (Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach)

Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez utworzenie mieszkań aktywizacyjnych dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach

I

W trakcie

-

3.

I, II

Powiat Kielecki (Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku)

„Boisko wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni wraz ze ścieżką zdrowia i terenowymi urządzeniami do kinezyterapii z dostosowaniem wewnętrznych ciągów komunikacyjnych na terenie Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku, podnoszące jakość świadczonych usług oraz poziom życia i funkcjonowania w DPS”

II

W trakcie

-

4.

I, II

Powiat Kielecki (Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach)

Wykonanie boiska wielofunkcyjnego i innych urządzeń sportowych wraz z ogrodzeniem i oświetleniem terenu, poszerzenie oferty usług rehabilitacyjnych oraz wprowadzenie nowych form terapii zajęciowej dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach

II

W trakcie

-

5.

I, II

Powiat Sandomierski (Dom Pomocy Społecznej w Sandomierzu)

Podniesienie jakości świadczonych usług poprzez podwyższanie kwalifikacji personelu oraz rozbudowę z przebudową części istniejącego budynku Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu w celu utworzenia lokali aktywizujących, nowych form terapii: zajęciowej i rehabilitacji

III

W trakcie

-

6.

I, II

Gmina Kielce (Zespół Placówek „Kamyk”)

Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez adaptację budynku na lokale aktywizujące dla osób niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Zespołu Placówek "Kamyk" w Kielcach

I

W trakcie

-

7.

I, II

Powiat Buski (Dom Pomocy Społecznej w Zborowie)

„Podniesienie jakości usług świadczonych w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie, powiat buski, poprzez tworzenie lokali aktywizujących, pracowni terapii zajęciowych pomieszczeń rehabilitacji leczniczej wraz z zakupem wyposażenia oraz podniesienie kwalifikacji personelu”

III

W trakcie

-