Komitet Sterujący Szwajcarsko – Polski Program Współpracy Drukuj

         

            Komitet Sterujący Szwajcarsko – Polskim Programem Współpracy został powołany przez Wojewodę Świętokrzyskiego na czas realizacji Projektu nr KIK/57 pn. „Podniesienie jakości usług świadczonych w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych”, wdrażanego w województwie świętokrzyskim w latach 2012-2015.

           

Celem działania Komitetu Sterującego jest:

1. Zatwierdzenie kryteriów wyboru projektów;

2. Wybór projektów do dofinansowania, zarekomendowanych przez Komisję Oceny Projektów;

3. Opiniowanie i rekomendowanie propozycji zmian zapisów w programie,tym zmian i przesunięć alokacji pomiędzy komponentami, przy zachowaniu min. 20% alokacji środków na wydatki nieinwestycyjne;

4. Opiniowanie i rekomendowanie planu działań promocyjnych w ramach SPPW;

5. Przyjmowanie do wiadomości raportów okresowych, raportu z zakończenia realizacji programu, końcowego raportu finansowego oraz końcowego audytu finansowego;

6. Opiniowanie i akceptacja raportów rocznych z realizacji SPPW;

7. Monitorowanie przebiegu oraz ocena skuteczności realizacji projektów realizowanych w ramach SPPW;

8. Przyjmowanie do wiadomości wyników z zewnętrznego audytu finansowego programu.

     

Komitet Sterujący działa kolegialnie – w jego skład będą wchodzić przedstawiciele Instytucji Realizującej SPPW oraz osoby reprezentujące jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe, jednocześnie w roli obserwatorów w każdym posiedzeniu Komitetu mogą uczestniczyć przedstawiciele Instytucji Pośredniczącej, Krajowej Instytucji Koordynującej, Strony Szwajcarskiej oraz partnerów społecznych.

 

W skład Komitetu weszli przedstawiciele strony samorządowej, organizacji społecznych oraz Instytucji Realizującej, którzy reprezentują następujące instytucje z województwa świętokrzyskiego:

1. Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach – Dyrektor Wydziału Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji Pan Jacek Sułek, Dyrektor Wydziału Centrum Zdrowia Publicznego Pan Paweł Strząbała;

2. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego – Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Pan Grzegorz Świercz;

3. Powiat Jędrzejowski –Starosta Jędrzejowski Pan Edmund Kaczmarek;

4. Gmina Skalbmierz – Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz Pan Michał Markiewicz;

5. Gmina Busko-Zdrój – Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku – Zdroju Pani Zofia Guz;

6. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Kielcach Pani Agnieszka Migoń.

      Przewodniczącym Komitetu Sterującego SPPW dla Projektu KIK/57 jest Wojewoda Świętokrzyski. Komitet Strerujący SPPW liczy 8 członków wraz z Przewodniczącym. Głównym zadaniem Komitetu Sterującego SPPW jest zatwierdzenie kryteriów wyboru projektów oraz wybór projektów do dofinansowania, które zostaną zarekomendowane przez Komisję Oceny Projektów.