logo
Komisja Oceny Projektów PDF Drukuj

Komisja Oceny Projektów, stanowi niezależny podmiot w systemie oceny projektów, którego zadaniem jest ocena merytoryczna projektów złożonych przez Beneficjentów do dofinansowania w ramach wspólnego naboru w komponentach I i II dla Projektu nr KIK/57 Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

Komisja składa się z 5 członków - ekspertów, w tym z Przewodniczącego Komisji, których wiedza i posiadane kwalifikacje zawodowe umożliwią właściwą ocenę projektu.

Wśród 5 ekspertów, w skład Komisji Oceny Projektów wchodzi:

a) dwóch ekspertów z zakresu nauk humanistycznych;

b) dwóch ekspertów z zakresu nauk technicznych;

c) ekspert z dziedziny polityki społecznej wskazany przez Wojewodę Świętokrzyskiego;

Strona Szwajcarska, Instytucja Pośrednicząca SPPW oraz Krajowa Instytucja Koordynująca mogą delegować swoich przedstawicieli w charakterze obserwatorów na posiedzenie Komisji Oceny Projektów.

Wojewoda Świętokrzyski pełniąc funkcję Instytucji Realizującej Projekt nr KIK/57 w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w województwie świętokrzyskim ma prawo do powołania i odwołania w drodze zarządzenia członków oraz innych osób uczestniczących w pracach Komisji.

Zadania Komisji Oceny Projektów:

Komisja Oceny Projektów jest odpowiedzialna za:

1. Przeprowadzenie oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie realizacji projektów.

2. Sporządzenie listy rankingowej wniosków i przedłożenie jej w formie rekomendacji Komitetowi Sterującemu jak również sporządzenie listy wniosków odrzuconych i listy wniosków rezerwowych.