logo
DPS Zborów
Fundacja Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy DPS Zochcinek DPS im.Jana Pawła II w Kielcach DPS w Zgórsku DPS w Łagiewnikach DPS w Sandomierzu Zespół Placówek Kamyk DPS Zborów DPS w Piekoszowie Image Map

Projekt realizowany w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie ze środków SPPW oddany do użytku.

W dniu 17 lipca 2015 roku, w Zborowie miało miejsce uroczyste otwarcie projektu zrealizowanego przez Powiat buski w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

Realizacja projektu rozpoczęła się w dniu 21.06.2013 r. W dniu 17.07.2015 r. oddano do użytku część inwestycyjną, natomiast realizacja działań szkoleniowych potrwa do 15.09.2015 r.

Kwota dofinasowania Strony Szwajcarskiej to 2 431 813,39 zł. zaś wkład własny beneficjenta wynosi 429 143,54 zł.

W ramach działań inwestycyjnych powstało 7 lokali aktywizujących dla 22 osób, pracownie terapii zajęciowych, oraz pomieszczenia rehabilitacji leczniczej (np. pokoje kąpielowe, sale do rehabilitacji). Ponadto w ramach projektu zostało zakupione wyposażenie do wspomnianych pomieszczeń.

W ramach działań szkoleniowych swoje kwalifikacje podniosło na studiach podyplomowych i szkoleniach 14 pracowników DPS w Zborowie. Tematyka szkoleń obejmowała takie zagadnienia jak formy terapii osób niepełnosprawnych intelektualnie, fizjoterapia w opiece długoterminowej oraz specyfika pracy z osobami w podeszłym wieku.

Realizacja projektu w sposób istotny i widoczny przyczyniała się do podniesienia standardów usług świadczonych na rzecz mieszkanek Domu Pomocy Społecznej w Zborowie, które mają obecnie możliwość skorzystania z szerokiego zakresu rehabilitacji oraz terapii zajęciowej.

    1 Zborów   2 Zborów

    3 Zborów   4 Zborów

IV kwartał 2014 roku

W ramach działań inwestycyjnych do końca 2014 r. przeprowadzono trzy odbiory częściowe robót budowlanych. Kotłownia budynku DPS została zmodernizowana, natomiast kontynuowany jest montaż instalacji elektrycznych, sanitarnych i wentylacyjnych.

          zborow1     zborow2

W 2014 r. zostało przeprowadzonych 7 z 8 planowanych szkoleń dla pracowników DPS. Ostatnie szkolenie pt.: „Udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej - diagnozowanie potrzeb pacjenta w zakresie udzielania pomocy”, zgodnie z harmonogramem zostanie przeprowadzone w I kwartale 2015 r. Obecnie trwają również studia podyplomowe na kierunku pn.: „Rehabilitacja narządu ruchu”. Elementem Komponentu II jest także przeprowadzenie wizyty studyjnej w placówce opieki społecznej na terenie Szwajcarii. Aktualnie trwają przygotowania procedury zamówienia publicznego.

          zborow3     zborow4

Szkolenie pn.: „Podstawy opieki paliatywnej - (postępowanie z osobami starszymi, niepełnosprawnymi w terminalnej fazie choroby)”


III kwartał 2014 roku.

W ramach działań inwestycyjnych dokonano odbioru częściowego robót budowlanych. Wykonane zostały roboty części instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz instalacji centralnego ogrzewania (modernizacja kotłowni budynku) roboty ogólnobudowlane. W chwili obecnej zakończono również działania w zakresie wykonania konstrukcji szybu windy dla osób niepełnosprawnych oraz montażu stolarki okiennej.

12    13

Wrzesień 2014 - stan infrastruktury DPS z pierwszego odbioru częściowego robót

14    15 

Październik 2014 - stan infrastruktury DPS przed drugim odbiorem częściowym robót

W ramach komponentu II zakończono realizację szkolenia pn.: „Opieka długoterminowa nad chorym, niepełnosprawnym fizycznie i starszym - problemy pielęgnacyjne”, w którym uczestniczyło 13 pracowników DPS. Obecnie rozpoczęto szkolenia pn.: „Podstawy opieki paliatywnej - postępowanie z osobami starszymi, niepełnosprawnymi w terminalnej fazie choroby” oraz „Specyfika pracy w terapii zajęciowej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, praca z trudnym klientem, agresywnym, nadpobudliwym”. Ponadto 1 pracownik DPS rozpoczął studia podyplomowe na kierunku pn.: „Rehabilitacja narządu ruchu”.

 16

Wrzesień 2014 - szkolenie pn.: „Opieka długoterminowa nad chorym, niepełnosprawnym fizycznie i starszym - problemy pielęgnacyjne”

II kwartał 2014 roku.

W ramach Komponentu I trwa procedura rozstrzygnięcia zamówienia publicznego dotycząca przeprowadzenia robót budowlanych, tj. rozbudowy poddasza budynku DPS, w celu powiększenia powierzchni budynku wraz z wyposażeniem powstałych pomieszczeń. Rozpoczęcie prac budowlanych przewiduje się na miesiąc czerwiec 2014 roku.

W ramach Komponentu II odbyło się pierwsze z cyklu szkoleń z zakresu psychospołecznej sytuacji ludzi starszych - specyfika pracy, proces starzenia się i zmiany narządowe w organizmie. W w/w szkoleniu uczestniczyło 5 pracowników DPS. Obecnie trwa również szkolenie dotyczące fizjoterapii w opiece długoterminowej - nowoczesne metody usprawniania pacjentów po urazach narządu ruchu.

 12

Maj 2014 - szkolenie „Psychospołeczna sytuacja ludzi starszych - specyfika pracy, proces starzenia się i zmiany narządowe w organizmie”

Powiat Buski - Dom pomocy Społecznej w Zborowie:

Komponent I projektu zakłada przeprowadzenie robót budowlanych, tj. rozbudowy poddasza budynku DPS, w celu powiększenia powierzchni budynku wraz z wyposażeniem powstałych pomieszczeń. Powyższe działania umożliwią zwiększenie efektywności i liczebności zajęć rehabilitacyjnych i terapeutycznych oraz efektywniejszego świadczenia usług i opieki nad podopiecznymi. Dzięki realizacji projektu powstanie 7 lokali aktywizujących dla 22 osób.

W ramach działań szkoleniowych planuje się doskonalenie zawodowe personelu medycznego i merytorycznego w celu świadczenia kompleksowej i fachowej opieki nad podopiecznymi oraz prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych i terapeutycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych. Obecnie trwa procedura przetargowa na realizację szkoleń z zakresu: form terapii osób niepełnosprawnych intelektualnie i zaburzeniami psychicznymi z elementami terapii zajęciowej, muzykoterapii i choreoterapii, fizjoterapii w opiece długoterminowej – nowoczesne metody usprawniania pacjentów po urazach narządu ruchu, komunikacji interpersonalnej wobec osoby starszej i niepełnosprawnej, podstaw opieki paliatywnej, opieki długoterminowej nad chorym, niepełnosprawnym fizycznie i starszym – problemy pielęgnacyjne, udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, specyfiki pracy w terapii zajęciowej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną jak również psychospołecznej sytuacji ludzi starszych.

Realizacja projektu, który jest wdrażany w ramach Szwajcarsko - Polskiego programu Współpracy jest odpowiedzią na kształtujące się trendy demograficzne w powiecie buskim, wykazujące starzenie się społeczeństwa i pogarszanie stanu jego zdrowia.

Tytuł Projektu: Podniesienie jakości usług świadczonych w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie, powiat buski, poprzez tworzenie lokali aktywizujących ,pracowni terapii zajęciowych pomieszczeń rehabilitacji leczniczej wraz z zakupem wyposażenia oraz podniesienie kwalifikacji personelu.

Typ jednostki: Dom Pomocy Społecznej;

Okres realizacji: 01.10.2013 – 30.06.2015 r.

Dane finansowe w PLN

 

Całkowita wartość Projektu

Wydatki kwalifikowane

Kwota dofinansowania

Wkład własny

Wydatki niekwalifikowane

Kwoty wnioskowane

4.098.784,32

4.098.784,32

3.483.966,67

614.817,65

0,00

Działania w ramach projektu:

Komponent I

Realizacja projektu - Komponent I - zakłada realizację następujących etapów:

 1. Roboty rozbiórkowe, ziemne i wznoszenie obiektów budowlanych z montażem stolarki okiennej;
 2. Rozbudowa kotłowni, instalacja solarna, wodno-kanalizacyjna, centralne ogrzewanie, instalacje elektryczne i teletechniczne, wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła;
 3. Roboty wykończeniowe wewnętrzne z budową ścianek działowych;
 4. Roboty wykończeniowe zewnętrzne z montażem dźwigu i wyposażenie pomieszczeń.

Szczegółowy opis dotyczący poszczególnych etapów oraz rozbudowy został zawarty w studium wykonalności.

Komponent II

W ramach projektu zaplanowano dla pracowników merytorycznych i medycznych następujące szkolenia:

 1. Formy terapii osób niepełnosprawnych intelektualnie i zaburzeniami psychicznymielementami terapii zajęciowej, muzykoterapii i choreoterapii;
 2. Fizjoterapia w opiece długoterminowej – nowoczesne metody usprawniania pacjentów po urazach narządu ruchu;
 3. Komunikacja interpersonalna wobec osoby starszej i niepełnosprawnej;
 4. Podstawy opieki paliatywnej;
 5. Opieka długoterminowa nad chorym, niepełnosprawnym fizycznie i starszym – problemy pielęgnacyjne;
 6. Udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej;
 7. Studia podyplomowe – „Rehabilitacja narządu ruchu;
 8. Specyfika pracy w terapii zajęciowej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną;
 9. Psychospołeczna sytuacja ludzi starszych- specyfika pracy;

Ponadto zaplanowano wizytę studyjną. Szczegóły dotyczące harmonogramu realizacji działań oraz ilości pracowników, którzy odbędą poszczególne szkolenia zawarto w studium wykonalności.

Produkty i rezultaty Projektu

Komponent I – działania inwestycyjne

Wskaźniki   produktu

 

Razem

 

liczba

5,00

Nowoutworzona/   zmodernizowana całkowita powierzchnia pomieszczeń do rehabilitacji medycznej   w DPS w metrach kwadratowych

98,18

Wzrost rocznej liczby osób   korzystających z rehabilitacji medycznej w DPS

liczba

87,00

Liczba zmodernizowanych/ nowoutworzonych   pomieszczeń do terapii zajęciowej w DPS

liczba

3,00

Nowoutworzona/zmodernizowana   całkowita powierzchnia pomieszczeń do terapii zajęciowej w metrach kwadratowych w DPS

93,50

Wzrost rocznej liczby osób   korzystających z terapii zajęciowej w DPS

liczba

82,00

 

liczba

7,00

Nowoutworzona/zmodernizowana   powierzchnia użytkowa lokali aktywizujących w metrach kwadratowych w DPS

388,61

Wskaźniki   rezultatu

 

Razem

Liczba mieszkańców DPS   korzystających z rehabilitacji medycznej

liczba

87,00

Liczba mieszkańców DPS   korzystających z terapii zajęciowej

liczba

82,00

Wzrost liczby form terapii   zajęciowej w Domu Pomocy Społecznej

liczba

7,00

Liczba mieszkańców DPS   przebywających w lokalach aktywizujących

liczba

22,00

Komponent II – działania szkoleniowe

Wskaźniki   produktu

 

Razem

 

Liczba typów szkoleń dla   personelu merytorycznego w POW/DPS

liczba

7,00

 

Liczba personelu   merytorycznego objętego szkoleniami /   kursami / studiami / innymi formami podnoszenia kwalifikacji zawodowych w   POW/DPS

liczba

12,00

 

Liczba typów szkoleń dla   personelu medycznego w DPS

liczba

7,00

 

Liczba personelu medycznego   objętego szkoleniami/kursami/ studiami/innymi formami podnoszenia   kwalifikacji

liczba

2,00

 

Wskaźniki   rezultatu

 

Razem

 

Liczba personelu   merytorycznego i medycznego DPS i POW pracującej bezpośrednio z podopiecznymi   która podniosła swoje kwalifikacje

liczba

14,00

 
 
 

Wszelkie informacje dotyczące stanu realizacji projektu można uzyskać pod adresem internetowym http://www.powiat.busko.pl