logo
Zespół Placówek "Kamyk"
Fundacja Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy DPS Zochcinek DPS im.Jana Pawła II w Kielcach DPS w Zgórsku DPS w Łagiewnikach DPS w Sandomierzu Zespół Placówek Kamyk DPS Zborów DPS w Piekoszowie Image Map


IV kwartał 2014 roku

Beneficjent zakończył działania w ramach Komponentu I.

W ramach Komponentu II zrealizowano kursy pn.:

  • „Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych”,
  • „Opiekunka dziecięca i osoby starszej”,
  • „Seksualność osób niepełnosprawnych”,
  • „Sytuacja społeczna osób niepełnosprawnych”,
  • „Zachowania agresywne i autoagresywne osób niepełnosprawnych”,
  • „Zasady komunikacji z mieszkańcami z zaburzeniami procesów poznawczych”,
  • „Sposoby i metody pracy z osobami niepełnosprawnymi”,
  • „Diagnoza osób niepełnosprawnych w oparciu o Profil Psychoedukacyjny PERP”,
  • „Relacyjna Psychoterapia Gestalt”.

Pracownicy merytoryczni ZP „Kamyk” zakończyli studia podyplomowe na kierunkach pn.: „Neurologopedia” (1 osoba), „Resocjalizacja z socjoterapią” (6 osób), „Asystent osoby starszej i niepełnosprawnej” (2 osoby). Obecnie trwają studia podyplomowe na kierunkach pn.: „Gimnastyka korekcyjna” (1 osoba), „Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną” (2 osoby), „Integracja sensoryczna” (1 osoba).


III kwartał 2014 roku.

Beneficjent zakończył działania w ramach Komponentu I. Łącznie utworzono 5 lokali aktywizujących dla 8 osób z niepełnosprawnością intelektualną, fizyczną lub sprzężoną. Utworzone lokale aktywizujące w pełni wyposażono oraz rozpoczęto zakwaterowanie mieszkańców.

W ramach komponentu II studenci studiów podyplomowych kontynuują naukę na kierunkach pn.: „Asystent osoby starszej i niepełnosprawnej”, „Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną” oraz „Gimnastyka korekcyjna”.

Uroczystość otwarcia lokali aktywizujących w POW „Kamyk” w Kielcach

W dniu 16 września 2014 roku odbyło się uroczyste otwarcie lokali aktywizujących w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Kamyk” w Kielcach w ramach Projektu KIK/57.

Modernizacja pomieszczeń rozpoczęła się 1 października 2013 r. Łącznie utworzono 5 lokali aktywizujących dla 8 osób z niepełnosprawnością intelektualną, fizyczną lub sprzężoną. Utworzone lokale aktywizujące mają na celu zaspokojenie potrzeb osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki ich funkcjonowania oraz stworzenie przy pomocy specjalistów optymalnych warunków do nabywania umiejętności umożliwiających samodzielne życie i integrację ze środowiskiem lokalnym.

Ponadto w ramach projektu personel merytoryczny POW (18 osób) uczestniczy w szkoleniach, kursach i studiach podyplomowych, w związku z tym zakończenie całości projektu jest planowane na czerwiec 2015 roku.

01  02

03  04

II kwartał 2014 roku.

Z końcem I kwartału 2014 roku zakończyły się prace remontowo - budowlane związane z modernizacją pomieszczeń przeznaczonych na lokale aktywizujące dla osób niepełnosprawnych.

12

Kwiecień 2014 - zakończenie prace budowlano-remontowe w budynku przy ul. Nowowiejskiej 14

W ramach Komponentu II organizowane są studia podyplomowe na kierunkach: neurologopedia i resocjalizacja z socjoterapią, gimnastyka korekcyjna, asystent osoby starszej i niepełnosprawnej, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Jednocześnie przeprowadzane są kursy o tematyce: seksualność osób niepełnosprawnych, diagnoza osób niepełnosprawnych w oparciu o Profil Psychoedukacyjny PEPR, sytuacja społeczna osób niepełnosprawnych. Zakończyła się realizacja szkoleń m.in. z zakresu zasad komunikacji z mieszkańcami z zaburzeniami procesów poznawczych, sposobów i metody pracy z osobami niepełnosprawnymi, aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, zachowań agresywnych i autoagresywnych osób niepełnosprawnych.

3

Marzec 2014 - uroczyste wręczenie zaświadczeń o ukończeniu kursu „Diagnoza PEPR”

Gmina Kielce - Zespół Placówek „Kamyk" w Kielcach:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach zakończył etap 1 inwestycji - roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, tj. działania sanitarne i elektryczne. Zakończyły się również zaawansowane prace budowlane, sanitarne oraz roboty montażowe.

kamyk  kamyk1

Prace budowlano-remontowe w budynku przy ul. Nowowiejskiej 14 (przystosowywanie pomieszczeń pod lokale aktywizujące).

W ramach Komponentu II organizowane są studia podyplomowe na kierunkach: neurologopedia i resocjalizacja z socjoterapią. Jednocześnie przeprowadzane są kursy o tematyce: seksualność osób niepełnosprawnych, diagnoza osób niepełnosprawnych w oparciu o Profil Psychoedukacyjny PEPR, sytuacja społeczna osób niepełnosprawnych. W najbliższym czasie rozpocznie się realizacja szkoleń z zakresu m.in.:

• zasad komunikacji z mieszkańcami z zaburzeniami procesów poznawczych,

• sposobów i metody pracy z osobami niepełnosprawnymi,

• aktywizacji zawodowa osób niepełnosprawnych,

• zachowań agresywne i autoagresywne osób niepełnosprawnych.

Tytuł Projektu: Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez adaptację budynku na lokale aktywizujące dla osób niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Zespołu Placówek "Kamyk" w Kielcach.

Typ jednostki: Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza

Okres realizacji: 01.07.2013 – 31.03.2015 r.

Dane finansowe w PLN

 

Całkowita wartość Projektu

Wydatki kwalifikowane

Kwota dofinansowania

Wkład własny

Wydatki niekwalifikowane

Kwoty wnioskowane

800.082,40

800.082,40

680.070,04

120.012,36

0,00

Działania w ramach projektu:

Komponent I

Realizacja działań inwestycyjnych obejmie nieruchomość przy ul. Nowowiejskiej w Kielcach. Rezultatem inwestycji będzie utworzenie 6 lokali aktywizujących wraz z wyposażeniem, przeznaczonych dla 9 pełnoletnich osób niepełnosprawnych. Zaprojektowane lokale aktywizujące umożliwią osobom niepełnosprawnym prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego, a przy wsparciu przeszkolonego personelu osiągnięcie niezależności ekonomicznej.

Przebudowa ma na celu również uzyskanie dodatkowej powierzchni mieszkalnej na poddaszu. W budynku projektuje się nową wewnętrzną klatkę schodową i dostosowanie do wymogów normy cieplnej, ochrony pożarowej oraz dostępność dla osób niepełnosprawnych.

Do istniejącego zagospodarowania terenu zaprojektowano pochylnię dla niepełnosprawnych prowadzącą od chodnika przy wejściu głównym do wejścia do budynku od strony ogrodu, wyburzeniu ulegną drewniane zabudowania gospodarcze przy północno-wschodniej granicy działki. Obiekt zostanie wyposażony w schodołaz oraz inne urządzenia ułatwiające funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym: poręcze w łazience i korytarzu na parterze, światła z czujnikiem ruchu, łóżko rehabilitacyjne na pilota. Jedno pomieszczenie zostanie przeznaczone na pokój terapeutyczny m.in. zaopatrzony w łóżko do masażu. Każdy lokal zostanie wyposażony w podstawowe meble (m.in. łóżka, szafy, sprzęt AGD, stół z krzesłami, dywan, komoda).

Komponent II

Dla pracowników merytorycznych przewidziany jest udział w szkoleniach, kursach oraz studiach podyplomowych z zakresu specyfiki potrzeb osób objętych pomocą społeczną i aktywizowania podopiecznych.

Studia podyplomowe na kierunkach: pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną, asystent osoby starszej i niepełnosprawnej, organizacja opieki długoterminowej, socjoterapia, terapia pedagogiczna, interwencja asystenta rodziny w sytuacji kryzysu chronicznego, arteterapia z elementami terapii.

W kursach i szkoleniach uczestniczyć będzie 18 pracowników merytorycznych. Wszystkie kursy odbywać się będą stacjonarnie aby nie dezorganizować pracy zawodowej. Tematyka kursów: zasady opieki i komunikacji z mieszkańcami z zaburzeniami procesów poznawczych, sposoby i metody pracy z osobami niepełnosprawnymi, seksualność osób niepełnosprawnych, diagnoza osób niepełnosprawnych w oparciu o Profil Psychoedukacyjny PEPR, sytuacja społeczna osób niepełnosprawnych, aktywizacja zawodowa, opiekunka dziecięca i osoby starszej, zachowanie agresywne i autoagresywne osób niepełnosprawnych.

Produkty i rezultaty Projektu

Komponent I – działania inwestycyjne

Wskaźniki produktu

 

Razem

Liczba nowoutworzonych lokali aktywizujących w POW

liczba

6,00

Nowoutworzona/zmodernizowana powierzchnia użytkowa lokali   aktywizujących w metrach kwadratowych w POW

m2

250,19

Wskaźniki   rezultatu

 

Razem

Liczba mieszkańców POW przebywających w lokalach   aktywizujących

liczba

9,00

Komponent II – działania szkoleniowe

Wskaźniki   produktu

 

Razem

Liczba typów szkoleń/studiów   dla personelu merytorycznego w POW

liczba

15,00

Liczba personelu   merytorycznego objętego szkoleniami / kursami / studiami / innymi formami   podnoszenia kwalifikacji zawodowych w POW

liczba

18,00

Wskaźniki   rezultatu

 

Razem

Liczba personelu   merytorycznego POW pracującego bezpośrednio z podopiecznymi, który podniósł   swoje kwalifikacje

liczba

18,00

Wszelkie informacje dotyczące stanu realizacji projektu można uzyskać pod adresem internetowym  http://programszwajcarski.kamyk.mopr.kielce.pl