logo
DPS Sandomierz
Fundacja Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy DPS Zochcinek DPS im.Jana Pawła II w Kielcach DPS w Zgórsku DPS w Łagiewnikach DPS w Sandomierzu Zespół Placówek Kamyk DPS Zborów DPS w Piekoszowie Image Map

IV kwartał 2014 roku

W ramach działań inwestycyjnych w trakcie realizacji są prace budowlane polegające na remoncie i przebudowie pomieszczeń w budynku DPS na lokale aktywizujące (m.in.: prace w zakresie wykonania ciągu komunikacyjnego do lokali aktywizujących, remont i przebudowa pomieszczeń w budynku DPS na pomieszczenia rehabilitacyjno-terapeutyczne).

          sandomierz1     sandomierz2

III kwartał 2014 roku.

W ramach działań inwestycyjnych w trakcie realizacji są prace budowlane polegające na remoncie i przebudowie pomieszczeń w budynku DPS na lokale aktywizujące (m.in. prace dotyczące instalacji centralnego ogrzewania oraz kanalizacji sanitarnej, instalacji elektrycznej, ścianek działowych, posadzki i podłogi). Ponadto realizowane są prace w zakresie remontu chodników na terenie DPS.

          8      9

Październik 2014 - prace budowlane na terenie DPS

W ramach Komponentu II Beneficjent zrealizował kursy i szkolenia pn: „Aktywizacja i wspieranie mieszkańców DPS” oraz „Postępowanie z pacjentem z zespołem otępiennym”. Jednocześnie trwa realizacja pozostałych kursów i studiów podyplomowych.

II kwartał 2014 roku.

Po przeprowadzonych postępowaniach w maju 2014 roku rozpoczęły się prace budowlane w ramach Komponentu I projektu, które zaowocują utworzeniem lokali aktywizujących oraz przystosowaniem pomieszczeń do nowych form terapii: zajęciowej i rehabilitacji.

       2     1    

Maj 2014 - stan przed rozpoczęciem robót budowlanych

W ramach Komponentu II personel medyczny i merytoryczny kontynuuje podniesienie swoich kwalifikacji poprzez udział w studiach podyplomowych, których zakończenie przewidziane jest na koniec II kwartału 2014 r. (na kierunkach: rehabilitacja narządu ruchu - 2 pracowników medycznych, resocjalizacja i socjoterapia - 3 pracowników merytorycznych, profilaktyka społeczna i terapia uzależnień - 1 pracownik merytoryczny).

Ponadto personel merytoryczny kontynuuje podniesienie swoich kwalifikacji na dwuletnim „Kursie rękodzieła artystycznego”. W ramach cyklu szkoleń interpersonalnych w kwietniu br zostało przeprowadzone szkolenie pn.: „Praca z pacjentem depresyjnym” oraz szkolenie pn.: „Przeciwdziałanie agresji w Domu Pomocy Społecznej”.

 3

Kwiecień 2014 - szkolenie „Przeciwdziałanie agresji w DPS”

Powiat Sandomierski - Dom Pomocy Społecznej w Sandomierzu

Obecnie trwa procedura przygotowawcza mająca na celu podjęcie działań w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację inwestycji w ramach Komponentu I projektu.

W ramach działań szkoleniowych 10 pracowników DPS odbyło wizytę studyjną do Emmendingen w Niemczech. Celem wizyty była wymiana doświadczeń w zakresie działań prowadzonych na rzecz osób starszych, polityki senioralnej jak również zapoznanie się z działalnością Niemieckiego Czerwonego Krzyża oraz formami pomocy dla seniorów i osób potrzebujących. Ważnym elementem wizyty była analiza zasad działania pomocy społecznej w Niemczech.

sandomierz

Spotkanie z Panem Stefanem Schlatterer - Nadburmistrzem Miasta Emmendingen, który przedstawił m.in. strukturę prowadzenia placówek pomocy społecznej jak również zasady ich finansowania.

W 2013 r. został rozpoczęty cykl szkoleń interpersonalnych organizowanych dla personelu bezpośrednio pracującego z podopiecznymi DPS w Sandomierzu:

• rozwijanie kompetencji komunikacyjnych w pracy pracowników DPS,

• praca z osobami uzależnionymi od alkoholu,

• wypalenie zawodowe - profilaktyka oraz metody walki ze stresem,

• opiekun osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci.

Ponadto sześciu pracowników DPS rozpoczęło podniesienie swoich kwalifikacji poprzez udział w studiach podyplomowych na kierunkach:

• rehabilitacja narządu ruchu – 2 pracowników medycznych,

• resocjalizacja i socjoterapia - 3 pracowników merytorycznych,

• profilaktyka społeczna i terapia uzależnień – 1 pracownik merytoryczny.

Ponadto personel merytoryczny rozpoczął cykl szkoleń terapeutycznych pn. "Certyfikowany Kurs Treningu Autogennego Schulza" oraz kurs rękodzieła artystycznego

sandomierz1  sandomierz2

Listopad 2013 r. - szkolenie pn. "Opiekun osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci"


Tytuł Projektu: Podniesienie jakości świadczonych usług poprzez podwyższanie kwalifikacji personelu oraz rozbudowę z przebudową części istniejącego budynku Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu w celu utworzenia lokali aktywizujących, nowych form terapii: zajęciowej i rehabilitacji.

Typ jednostki: Dom Pomocy Społecznej;

Okres realizacji: 01.06.2013 – 31.07.2015 r.

Dane finansowe w PLN

 

Całkowita wartość Projektu

Wydatki kwalifikowane

Kwota dofinansowania

Wkład własny

Wydatki niekwalifikowane

Kwoty wnioskowane

1.546.355,00

1.524.349,13

1.295.696,76

228.652,37

 1. 005,87

Działania w ramach projektu:

Komponent I

W ramach realizacji projektu przewiduje się prace związane z poprawą infrastruktury. Planowane działania inwestycyjne projektu będą składały się z 8 etapów:

 1. Przebudowa dachu pod montaż kolektorów słonecznych:
 2. Rozbudowa budynku w celu utworzenia ciągu komunikacyjnego do lokali aktywizujących;
 3. Przebudowa kotłowni gazowej c.o. i c.c.w.u. z instalacją kolektorów słonecznych;
 4. Remont i przebudowa pomieszczeń w budynku DPS na lokale aktywizujące i pracownie techniczne – 6 lokali dla 10 osób, 3 pracownie techniczne;
 5. Remont i przebudowa pomieszczeń DPS na pomieszczenia rehabilitacyjno-terapeutyczne
 6. Termomodernizacja części mieszkalno-administracyjnej dla mieszkańców DPS;
 7. Remont ciągów komunikacyjnych (chodników) od strony północnej;
 8. Wyposażenie lokali aktywizujących, pracowni technicznych, pomieszczeń rehabilitacyjno-terapeutycznych i jaskini solnej.

Wszystkie planowania działania mają na celu poprawę poziomu, jakości życia i warunków bytowych mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu.

Komponent II

Wnioskodawca zakłada realizację następujących typów szkoleń dla pracowników merytorycznych i medycznych pracujących bezpośrednio z mieszkańcami:

 1. Szkolenia interpersonalne dla personelu merytorycznego i medycznego;
 2. Szkolenia terapeutyczne dla personelu merytorycznego;
 3. Szkolenia specjalistyczne dla personelu medycznego;
 4. Studia podyplomowe dla pracowników merytorycznych i medycznych.

W ramach Komponentu II przewiduje się również przeprowadzenie wizyty studyjnej w mieście partnerskim Emmendingen w Niemczech.

Produkty i rezultaty Projektu

Komponent I – działania inwestycyjne

Wskaźniki   produktu

 

Razem

Liczba zmodernizowanych/ nowoutworzonych pomieszczeń do   rehabilitacji medycznej w DPS

liczba

2,00

Nowoutworzona/zmodernizowana całkowita powierzchnia   pomieszczeń do rehabilitacji medycznej w DPS w metrach kwadratowych

m2

16,57

Wzrost rocznej liczby osób korzystających z rehabilitacji   medycznej w DPS

liczba

98,00

Liczba zmodernizowanych/ nowoutworzonych pomieszczeń do   terapii zajęciowej w DPS

liczba

4,00

Nowoutworzona/zmodernizowana całkowita powierzchnia   pomieszczeń do terapii zajęciowej w metrach kwadratowych w DPS

m2

56,30

Wzrost rocznej liczby osób korzystających z terapii   zajęciowej w DPS

liczba

115,00

Liczba utworzonych/zmodernizowanych lokali aktywizujących w   DPS

liczba

6,00

Nowoutworzona/zmodernizowana powierzchnia użytkowa lokali   aktywizujących w metrach kwadratowych w DPS

m2

174,44

Wskaźniki   rezultatu

 

Razem

Liczba mieszkańców DPS korzystających   z rehabilitacji medycznej

liczba

98,00

Liczba mieszkańców DPS   korzystających z terapii zajęciowej

liczba

115,00

Wzrost liczby form terapii   zajęciowej

liczba

2,00

Wzrost liczby form   rehabilitacji medycznej

liczba

1,00

Liczba mieszkańców DPS   przebywających w lokalach aktywizujących

liczba

10,00

Komponent II – działania szkoleniowe

Wskaźniki   produktu

 

Razem

Liczba typów szkoleń dla personelu merytorycznego w POW/DPS

liczba

3,00

Liczba personelu merytorycznego objętego szkoleniami / kursami / studiami / innymi   formami podnoszenia kwalifikacji zawodowych w POW/DPS

liczba

13,00

Liczba typów szkoleń dla personelu medycznego w DPS

liczba

3,00

Liczba personelu medycznego objętego   szkoleniami/kursami/studiami/innymi formami podnoszenia kwalifikacji   zawodowych w DPS

liczba

14,00

Wskaźniki   rezultatu

 

Razem

Liczba personelu merytorycznego i medycznego DPS pracującej   bezpośrednio z podopiecznymi, która podniosła swoje kwalifikacje

liczba

27,00

Wszelkie informacje dotyczące stanu realizacji projektu można uzyskać pod adresem internetowym  http://sandomierz.dps.pl