logo
DPS Łagiewniki
Fundacja Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy DPS Zochcinek DPS im.Jana Pawła II w Kielcach DPS w Zgórsku DPS w Łagiewnikach DPS w Sandomierzu Zespół Placówek Kamyk DPS Zborów DPS w Piekoszowie Image Map

Zakończenie realizacji Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach.

Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach przystąpił do Projektu KIK/57 pn. „Podniesienie jakości usług świadczonych w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych” realizowanego przez Wojewodę Świętokrzyskiego w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy w dniu 21 czerwca 2013 r. Zrealizowany projekt nosi nazwę: „Wykonanie boiska wielofunkcyjnego i innych urządzeń sportowych wraz z ogrodzeniem i oświetleniem terenu, poszerzenie oferty usług rehabilitacyjnych oraz wprowadzenie nowych form terapii zajęciowej dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach.” Powyższy projekt został ostatecznie rozliczony w dniu 30 grudnia 2014 r. natomiast w dniu 29 maja 2015 r. odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu, podczas którego miało miejsce uroczyste otwarcie boiska wielofunkcyjnego.

Celem głównym projektu było podniesienie jakości usług świadczonych w Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach, w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych. Wszystkie działania podejmowane w ramach Projektu zmierzały do podniesienia jakości świadczonych usług w zakresie poziomu życia i funkcjonowania mieszkańców DPS.

Podjęte w ramach Projektu działania obejmowały dwa komponenty:

Komponent I - działania inwestycyjne:

w zakresie terapii zajęciowej:

W celu stworzenia infrastruktury do prowadzenia kinezyterapii (min. rozgrywki sportowe, zajęcia ruchowe, gimnastyka) i poszerzenia oferty prowadzonych dla mieszkańców zajęć terapeutycznych, wymieniono przestarzały sprzęt, zaadaptowano na potrzeby działań terapeutycznych dodatkowy budynek i pomieszczenia znajdujące się w zasobach DPS o łącznej powierzchni 87,20 m2. Ponadto odpowiednio je wyposażono oraz wykonano boisko wielofunkcyjne i inne urządzenia sportowe. Realizacja projektu pozwoliła na wprowadzenie w DPS nowych form terapii zajęciowej:

 1. arteterapia:
  • grafika (gipsoryt, drzeworyt, linoryt, monotypia, miedzioryt, druk strukturalny)
  • sztuki użytkowe (witraż klasyczny, witraż Tiffaniego, witraż nowoczesny - Fusing)
 2. ergoterapia:
  • metaloplastyka
 3. socjoterapia:
  • rekreacja (turystyka rowerowa)
  • zajęcia informatyczne (obsługa komputera)
 4. kinezyterapia:
  • bocia
  • narciarstwo biegowe
  • łucznictwo
  • tenis ziemny

w zakresie rehabilitacji:

W celu poszerzenia oferty i zwiększenia dostępności usług rehabilitacyjnych świadczonych przez DPS dla mieszkańców wymieniono przestarzały sprzęt oraz zaadaptowano na potrzeby rehabilitacji dodatkowe pomieszczenie o powierzchni 66,5 m², które wyposażono w nowoczesny sprzęt do rehabilitacji leczniczej oraz wykonano ścieżkę zdrowia - siłownię zewnętrzną.

Komponent II - działania szkoleniowe:

W celu podniesienia kwalifikacji i kompetencji poprzez podniesienie poziomu wiedzy pracowników bezpośrednio zajmujących się mieszkańcami Domu zorganizowano szkolenia dla personelu merytorycznego i medycznego z zakresu:

 • nowych kierunków i metod prowadzenia terapii zajęciowej i rehabilitacji medycznej;
 • komunikacji interpersonalnej w relacji pracownik - mieszkaniec;
 • pracy terapeutycznej z osobami z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną oraz aktywizacji i wsparcia mieszkańców.

Dzięki realizacji projektu w DPS w Łagiewnikach przeprowadzono

 • 15 kursów dla personelu merytorycznego: „Witraż I i II stopnia”, „Witraż - lampy Tiffaniego”, „Rzeźba w drewnie”, „Rękodzieła świąteczne”, „Vire - wrapping”, „Metaloplastyka I i II stopnia”, „Fusing”, „Muzykoterapia”, „Grafika”, „Grafika - sucha igła”, „Grafika – odprysk”, „Grafika – drzeworyt”, „Grafika – miedzioryt”, „Grafika - linoryt”, „Muzykoterapia”.
 • 7 kursów dla personelu medycznego: „Neurorehabilitacja”, „PNF I i II stopień”, „Podstawy terapii manualnej”, „Elektroterapia”, „Podstawy medycyny fizykalnej i balneologii”, „Laseroterapia”, „Metody leczenia fizykalnego - I i II stopień”.
 • 6 tematycznych warsztatów dla personelu merytorycznego: „Warsztaty teatralne”, „Piłka nożna”, „Tenis ziemny”, „Piłka siatkowa”, „Piłka koszykowa”, „Metaloplastyka”.
 • 11 tematycznych szkoleń dla 45 osób z personelu merytorycznego i medycznego: „Zespół terapeutyczno-opiekuńczy w teorii i praktyce”, „Nawiązywanie komunikacji interpersonalnej w relacji pracownik mieszkaniec DPS jako warunek skutecznej opieki”, „POZNAĆ, ZROZUMIEĆ, WESPRZEĆ. Psychologiczne podstawy organizacji życia dorosłych i dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w DPS”, „Realizacja indywidualnego planu wsparcia w oparciu o zintegrowany system współdziałania w ramach zespołu terapeutyczno-opiekuńczego”, „Obudzić wiarę w społeczną przydatność - aktywność mieszkańców DPS”, „Dobry indywidualny plan wsparcia - jak go skonstruować i efektywnie realizować?”, „Wsparcie mieszkańca DPS z niepełnosprawnością intelektualną w praktyce”, „Stres i wypalenie zawodowe”, „Wsparcie mieszkańca DPS z chorobą psychiczną”, „Proces adaptacji mieszkańca i inne sytuacje wymagające wzmożonej aktywności”, „Asertywna komunikacja w pracy z mieszkańcem domu pomocy społecznej - podstawy dobrego kontaktu”.

Ponadto w ramach projektu w dniach 23-26 kwietnia 2014 r. pracownicy Domu odbyli wizytę studyjną do Treuen, Rodewisch, Auerbach i Plauen - Starostwo Vogtland w Saksonii w Republice Federalnej Niemiec. Podczas wizyty pracownicy mieli możliwość zapoznania się z systemem instytucjonalnej pomocy społecznej, rodzajami świadczonych usług oraz formami terapii i rehabilitacji w niemieckich placówkach opiekuńczych.

Całkowita wartość Projektu wyniosła 1 854 294,12 zł, natomiast kwota wsparcia udzielonego przez Stronę Szwajcarską to 1 536 823,22 zł, co stanowi 85% wydatków kwalifikowalnych projektu. Pozostałą kwotę tj. 317 470,90 zł sfinansowało Starostwo Powiatowe w Kielcach.

        boisko     sciezka

boisko wielofunkcyjne oraz ścieżka zdrowia


IV kwartał 2014 roku

W grudniu 2014 r. Instytucja Realizująca zrefundowała ostatnie wydatki Beneficjenta związane z realizacją projektu. Całkowita wartość projektu wyniosła 1 854 294,12 PLN, w tym kwota dotacji wyniosła 1 538 621,52 PLN.


III kwartał 2014 roku.

Beneficjent zakończył rzeczową realizację projektu w ramach Komponentu I w zakresie robót budowlanych oraz dostaw sprzętu i wyposażenia. W efekcie w ramach projektu utworzono i wyposażono pomieszczenie do rehabilitacji medycznej o powierzchni 66,50 m2 oraz trzy pomieszczenia do terapii zajęciowej o łącznej powierzchni 87,20 m2. Ponadto na terenie zewnętrznym utworzono boisko wielofunkcyjne z siłownią zewnętrzną i wyposażeniem.

4        5

       Październik 2014 - sala rehabilitacji                                      Październik 2014 - pracownia terapii zajęciowej - muzykoterapia

6           7

Październik 2014 - pracownia terapii zajęciowej - stolarstwo              Październik 2014 - boisko wielofunkcyjne

Ponadto zakończono rzeczową realizację projektu w zakresie szkoleń dla kadry pracującej bezpośrednio z podopiecznymi. W efekcie w ramach projektu zrealizowano 22 kursy, 6 warsztatów oraz 11 szkoleń, w których udział wzięło łącznie 45 pracowników zatrudnionych w DPS.


II kwartał 2014 roku.

Obecnie trwają prace budowlane wielofunkcyjnego boiska sportowego z bieżnią, kortami tenisowymi, budynkiem na sprzęt sportowy i elementami małej architektury - zaawansowanie prac wynosi ok. 50%. Ponadto trwają procedury związane z zakupem sprzętu i wyposażenia pracowni do filmoterapii, zajęć informatycznych, muzykoterapii oraz rehabilitacji.

 1

Czerwiec 2014 - budowa boiska wielofunkcyjnego

W zakresie Komponentu II przeprowadzono 6 szkoleń dla personelu merytorycznego i medycznego pn.: „Dobry indywidualny plan wsparcia – jak go skonstruować i efektywnie realizować?”, „Wsparcie mieszkańca DPS z niepełnosprawnością intelektualną w praktyce”, „Wsparcie mieszkańca DPS z chorobą psychiczną”, „Stres i wypalenie zawodowe”, „Asertywna komunikacja w pracy z mieszkańcem domu pomocy społecznej - podstawy dobrego kontaktu”, „Proces adaptacji mieszkańca i inne sytuacje wymagające wzmożonej aktywności”.

Ponadto realizowane są kursy dla personelu medycznego z dziedziny laseroterapii, oraz podstaw medycyny fizykalnej i balneologii.

W dniach 23-26.04.2014 roku pracownicy DPS uczestniczyli w wizycie studyjnej do Treuen, Rodewisch, Auerbach i Plauen - Starostwo Vogtland w Saksonii – Republika Federalna Niemiec.

 2

Kwiecień 2014 - wizyta studyjna w Republice Federalnej Niemiec

Powiat Kielecki - Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach

W ramach działań inwestycyjnych przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie wielofunkcyjnego boiska sportowego z bieżnią, kortami tenisowymi, budynkiem na sprzęt sportowy i elementami małej architektury. Zakończenie prac budowlanych planuje się na miesiąc sierpień 2014 r.

W zakresie Komponentu II przeprowadzone zostały kursy dla personelu merytorycznego z zakresu: rękodzieł świątecznych, technik witrażu, rzeźby w drewnie, muzykoterapii oraz grafiki. Dla personelu medycznego zorganizowano kursy o tematyce dotyczącej metod leczenia fizykalnego - I i II stopień, elektroterapii, laseroterapii, podstaw medycyny fizykalnej i balneologii oraz neurorehabilitacji, podstaw terapii manualnej; przeprowadzono również kurs PNF I i II stopień.

Po za kursami w ramach projektu odbyły się warsztaty z zakresu metaloplastyki, piłki nożnej, piłki siatkowej, piłki koszykowej, tenisa ziemnego oraz warsztaty teatralne. Ponadto przeprowadzono szkolenia o tematyce dotyczącej m.in. nawiązania komunikacji interpersonalnej w relacji pracownik - mieszkaniec DPS jako warunku skutecznej opieki; realizacji indywidualnego planu wsparcia w oparciu o zintegrowany system współdziałania w ramach zespołu terapeutyczno - opiekuńczego; wsparcia mieszkańca DPS z niepełnosprawnością intelektualną w praktyce.

lagiewniki                     lagiewniki1

                Październik 2013 r. - kurs pn.: „Witraż I i II stopnia"                Listopad 2013 r. - szkolenie pn. „ Poznać, zrozumieć, wesprzeć"

Tytuł Projektu: Wykonanie boiska wielofunkcyjnego i innych urządzeń sportowych wraz z ogrodzeniem i oświetleniem terenu, poszerzenie oferty usług rehabilitacyjnych oraz wprowadzenie nowych form terapii zajęciowej dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Łagiewnikach.

Typ jednostki: Dom Pomocy Społecznej;

Okres realizacji: 01.07.2013 – 30.09.2014 r.

Dane finansowe w PLN

 

Całkowita wartość Projektu

Wydatki kwalifikowane

Kwota dofinansowania

Wkład własny

Wydatki niekwalifikowane

Kwoty wnioskowane

2.271.110,14

2.234.352,14

1.899.199,32

335.152,85

36.758,00

Działania w ramach projektu:

Komponent I

Cel Projektu w zakresie terapii zajęciowej zostanie osiągnięty poprzez wymianę przestarzałego sprzętu, zaadaptowanie na potrzeby działań terapeutycznych dodatkowego budynku i pomieszczenia znajdujących się w zasobach Domu o łącznej powierzchni 87,20 m2 i wyposażenie ich w odpowiedni sprzęt oraz wykonanie boiska wielofunkcyjnego i innych urządzeń sportowych. Podjęte w ramach projektu działania pozwolą wprowadzić nowe formy terapii zajęciowej oraz stworzyć odpowiednie warunki do rozwoju kultury fizycznej mieszkańców Domu poprzez możliwość prowadzenia na powstałym obiekcie zajęć sportowych, rekreacyjnych i rehabilitacyjnych. Realizacja projektu zwiększy aktywność mieszkańców placówki a zajęciami objęta zostanie większa liczba podopiecznych.

Cel Projektu w zakresie rehabilitacji zostanie osiągnięty poprzez wymianę będącego w posiadaniu Domu przestarzałego sprzętu oraz zaadoptowanie na potrzeby rehabilitacji dodatkowego pomieszczenia o powierzchni 66,5 m², wyposażenie go w nowoczesny sprzęt do rehabilitacji leczniczej – kinezyterapii i utworzenie działu fizykoterapii oraz wykonanie ścieżki zdrowia - siłowni zewnętrznej.

Komponent II

Cel Projektu zostanie osiągnięty poprzez zorganizowanie szkoleń dla personelu merytorycznego i medycznego z zakresu nowych kierunków i metod prowadzonej terapii zajęciowej i rehabilitacji medycznej oraz komunikacji interpersonalnej w relacji pracownik – mieszkaniec, pracy terapeutycznej z osobami z zaburzeniami psychicznymi i upośledzonymi umysłowo, aktywizacji i wsparcia mieszkańców.

Działaniami określonymi dla Komponentu II - działania szkoleniowe objęci będą następujący pracownicy merytoryczni oraz medyczni pracujący bezpośrednio z mieszkańcami.

Typy planowanych kursów, warsztatów i szkoleń dla personelu placówki szczegółowo opisane zostały w studium wykonalności.

Produkty i rezultaty Projektu

Komponent I – działania inwestycyjne

Wskaźniki produktu

Jednostka miary

Razem

   

1,00

Nowoutworzona/zmodernizowana   całkowita powierzchnia pomieszczeń do rehabilitacji medycznej w DPS w metrach   kwadratowych

 

66,50

Wzrost rocznej liczby osób   korzystających z rehabilitacji medycznej w DPS

 

29,00

   

3,00

Nowoutworzona całkowita   powierzchnia pomieszczeń do terapii zajęciowej w metrach kwadratowych w DPS

 

87,20

Wzrost rocznej liczby osób   korzystających z terapii zajęciowej w DPS

 

27,00

Wskaźniki rezultatu

Jednostka miary

Razem

Liczba mieszkańców DPS   korzystających z rehabilitacji medycznej

 

29,00

Liczba mieszkańców DPS   korzystających z terapii zajęciowej

 

27,00

Wzrost liczby form terapii   zajęciowej w Domu Pomocy Społecznej

 

9,00

Komponent II – działania szkoleniowe

Wskaźniki produktu

Jednostka miary

Razem

Liczba typów szkoleń dla personelu   merytorycznego w POW/DPS

 

33,00

Liczba personelu   merytorycznego objętego szkoleniami /   kursami / studiami / innymi formami podnoszenia kwalifikacji zawodowych w   POW/DPS

 

41,00

Liczba typów szkoleń dla   personelu medycznego w DPS

 

23,00

Liczba personelu medycznego   objętego szkoleniami/kursami/studiami/innymi formami podnoszenia kwalifikacji   zawodowych w DPS

 

4,00

Wskaźniki rezultatu

Jednostka miary

Razem

Liczba personelu   merytorycznego i medycznego DPS i POW pracującego bezpośrednio z podopiecznymi   który podniósł swoje kwalifikacje

 

45,00

Wszelkie informacje dotyczące stanu realizacji projektu można uzyskać pod adresem internetowym http://www.lagiewniki.com.pl