logo
DPS Zgórsko
Fundacja Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy DPS Zochcinek DPS im.Jana Pawła II w Kielcach DPS w Zgórsku DPS w Łagiewnikach DPS w Sandomierzu Zespół Placówek Kamyk DPS Zborów DPS w Piekoszowie Image Map


Kolejna inwestycja ze Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy oddana do użytku.

W dniu 10 lipca 2015 roku, w Zgórsku, miało miejsce uroczyste otwarcie kolejnego projektu zrealizowanego w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy w województwie świętokrzyskim. Podczas uroczystości odbyła się Olimpiada Lekkoatletyczna Osób Niepełnosprawnych, w której uczestniczyło ok. 150 uczestników - mieszkańców zaprzyjaźnionych Domów Pomocy Społecznej z regionu świętokrzyskiego. Ponadto w trakcie spotkania zaproszonym gościom zaprezentowano nowe obiekty sportowe.

Projekt pn. „Boisko wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni wraz ze ścieżką zdrowia i terenowymi urządzeniami do kinezyterapii z dostosowaniem wewnętrznych ciągów komunikacyjnych na terenie Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku, podnoszące jakość świadczonych usług oraz poziom życia i funkcjonowania w DPS” otrzymał w sumie 2 269 011,72 zł. Projekt był realizowany w okresie od 01.10.2013 r. - 30.06.2015 r zaś wkład własny Beneficjenta wyniósł jedynie 439.148,51 zł.

W ramach działań inwestycyjnych wybudowano na terenie DPS m.in. boisko wielofunkcyjne wraz z bieżnią oraz skocznią w dal. Ponadto utworzono ścieżkę zdrowia do kinezyterapii, place do zajęć ruchowych i umysłowych, place do zajęć dla osób o znacznym stopniu upośledzenia, boisko do Bocce, scenę z zadaszeniem i widownią, pochylnię i schody przy scenie.

W ramach działań szkoleniowych swoje kwalifikacje podniosło na studiach podyplomowych, kursach specjalistycznych oraz szkoleniach 39 pracowników DPS. Tematyka szkoleń obejmowała takie zagadnienia jak gimnastyka korekcyjna, rehabilitacja narządu ruchu czy też organizację zawodów sportowych z udziałem osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Realizacja projektu w sposób istotny i widoczny przyczyniała się do podniesienia standardów usług świadczonych na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, którzy mają obecnie możliwość skorzystania z szerokiego zakresu rehabilitacji oraz terapii zajęciowej.

     1   2

     3   4

IV kwartał 2014 roku

Zakończono roboty budowlane w ramach Komponentu I. W ramach działań inwestycyjnych utworzono boisko wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni wraz ze ścieżką zdrowia i terenowymi urządzeniami do kinezyterapii z dostosowaniem wewnętrznych ciągów komunikacyjnych.

zgorsko1  zgorsko2


zgorsko3  zgorsko4

W ramach działań szkoleniowych dla pracowników DPS w IV kwartale 2014 r. zakończono:

 • kurs pn.: „Organizacja zawodów sportowych z udziałem osób niepełnosprawnych intelektualnie”,
 • kurs pn.: „IBITA Bobath dla dorosłych”.

Działania promocyjne:

W dniu 15 grudnia 2014 r. podczas wizyty uczniów Gimnazjum Publicznego z Samsonowa w DPS w Zgórsku zorganizowano akcję promującą SPPW. Podczas spotkania przekazano informacje dotyczące SPPW oraz zapoznano zebranych uczestników z efektami realizacji projektu.

 zgorsko5  zgorsko6

III kwartał 2014 roku.

Roboty budowlane są realizowane zgodnie z harmonogramem. Zakończono montaż części instalacji elektrycznej oraz montaż części urządzeń sportowych. Ponadto częściowo wykonano powierzchnię trawiastą oraz zakończono budowę boiska do BOCCE, jaki i budowę sceny przy boisku. Beneficjent planuje zakończenie prac budowlanych do końca 2014 roku.

 1                 2

 Wrzesień 2014 - budowa ścieżki zdrowia                                      Październik 2014 - plac zajęć dla osób o znacznym stopniu upośledzenia

W ramach działań szkoleniowych dla pracowników DPS do chwili obecnej zakończono:

 • studia podyplomowe na kierunku pn.: „Asystent osoby starszej i niepełnosprawnej”,
 • studia podyplomowe na kierunku pn.: „Rehabilitacja narządu ruchu”,
 • kurs pn.: „Nordic Walking”.

Natomiast w trakcie realizacji są:

 • studia podyplomowe na kierunku pn.: „Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną”,
 • studia podyplomowe na kierunku pn.: „Gimnastyka korekcyjna”,
 • kurs pn.: „Organizacja zawodów sportowych z udziałem osób niepełnosprawnych intelektualnie”,
 • kurs pn.: „IBITA Bobath dla dorosłych”,
 • kurs pn.: „Rekreacja ruchowa”.


3

Październik 2014 - kurs pn.: „Organizacja zawodów sportowych z udziałem osób niepełnosprawnych intelektualnie”

II kwartał 2014 roku.

W kwietniu rozpoczęły się prace budowlane w ramach, których planowane jest zagospodarowanie terenu wokół DPS oraz budowa i montaż urządzeń do prowadzenia rehabilitacji medycznej oraz terapii zajęciowej dla podopiecznych placówki.

12

Maj 2014 - teren, na którym powstanie boisko wielofunkcyjne                                        Maj 2014 - budowa ścieżki zdrowia

W ramach działań szkoleniowych dla pracowników DPS obecnie trwają studia podyplomowe na kierunkach:

 • asystent osoby starszej i niepełnosprawnej,
 • rehabilitacja narządu ruchu,
 • edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • gimnastyka korekcyjna.                                              

Ponadto trwają szkolenia w zakresie organizacji zawodów sportowych z udziałem osób niepełnosprawnych intelektualnie.

 3

Maj 2014 - szkolenia z zakresu organizacji zawodów sportowych z udziałem osób niepełnosprawnych intelektualnie


Powiat Kielecki - Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku:

Obecnie trwa procedura przygotowawcza mająca na celu przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację inwestycji w ramach Komponentu I projektu. W ramach działań inwestycyjnych planowane jest zagospodarowanie terenu wokół DPS oraz budowa i montaż urządzeń do prowadzenia rehabilitacji medycznej oraz terapii zajęciowej dla podopiecznych DPS.

W ramach działań szkoleniowych dla pracowników DPS zakończono procedury przetargowe w zakresie studiów podyplomowych na kierunki:

 • asystent osoby starszej i niepełnosprawnej,
 • rehabilitacja narządu ruchu,
 • edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • gimnastyka korekcyjna.

Ponadto w listopadzie 2013 r. przeprowadzono kurs specjalistyczny Nordic Walking. Obecnie trwają szkolenia w zakresie organizacji zawodów sportowych z udziałem osób niepełnosprawnych intelektualnie.

zgorsko1zgorsko2

Listopad 2013 r. - Zajęcia teoretyczne z Nordic Walking                                                    Listopad 2013 r. - Zajęcia praktyczne z Nordic Walking

Tytuł Projektu:Boisko wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni wraz ze ścieżką zdrowia i terenowymi urządzeniami do kinezyterapii z dostosowaniem wewnętrznych ciągów komunikacyjnych na terenie Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku, podnoszące jakość świadczonych usług oraz poziom życia i funkcjonowania w DPS.

Typ jednostki: Dom Pomocy Społecznej;

Okres realizacji: 01.07.2013 – 30.06.2015 r.

Dane finansowe w PLN

 

Całkowita wartość Projektu

Wydatki kwalifikowane

Kwota dofinansowania

Wkład własny

Wydatki niekwalifikowane

Kwoty wnioskowane

3.404.840,54

3.404.840,54

2.894.114,46

510.726,08

0,00

Działania w ramach projektu:

Komponent I

W ramach działań inwestycyjnych planowane jest zrealizowanie zagospodarowania terenu oraz budowa i montaż urządzeń do prowadzenia rehabilitacji medycznej oraz terapii zajęciowej dla podopiecznych DPS. Część inwestycyjna podzielona została na 2 etapy:

 1. Etap 1 - Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią oraz skocznią w dal;
 2. Etap 2 – Budowa pozostałych elementów infrastruktury wraz z ciągami komunikacyjnymi,tym:
  1. ścieżka zdrowia;
  2. place zajęć ruchowych i umysłowych;
  3. place zajęć dla osób o znacznym stopniu upośledzenia;
  4. boisko do Bocce;
  5. scena z zadaszeniem i widownią;
  6. pochylnia i schody przy scenie.

Komponent II

W ramach działań szkoleniowych przewidywane jest dofinansowanie studiów podyplomowych oraz kursów i szkoleń specjalistycznych dla wyselekcjonowanej grupy pracowników Domu Pomocy Społecznej w Zgórsku.

Zakres działań szkoleniowych podzielony został na 3 elementy:

 1. Studia podyplomowe - Gimnastyka korekcyjna, Asystent osoby starszej i niepełnosprawnej, Rehabilitacja narządu ruchu, Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną;
 2. Kursy specjalistyczne - Nordic Walking, Rekreacja ruchowa, IBITA Bobath;
 3. Szkolenia specjalistyczne – piłka nożna, siatkówka, koszykówka, tenis stołowy, badminton, tenis ziemny, piłka ręczna, bocce, lekkoatletyka oraz gimnastyka artystyczna.

Działaniami w komponencie II objętych zostanie 39 osób, z czego 34 osoby to personel merytoryczny, natomiast 5 osób stanowi personel medyczny bezpośrednio pracujący z mieszkańcami.

Produkty i rezultaty Projektu

Komponent I – działania inwestycyjne

Wskaźniki produktu

Jednostka miary

Razem

Wzrost rocznej liczby osób   korzystających z rehabilitacji medycznej w DPS

liczba

130

Wzrost rocznej liczby osób   korzystających z terapii zajęciowej w DPS

liczba

158

Wskaźniki rezultatu

Jednostka miary

Razem

Liczba mieszkańców DPS   korzystających z rehabilitacji medycznej

liczba

130

Liczba mieszkańców DPS   korzystających z terapii zajęciowej

liczba

158

Wzrost liczby form terapii   zajęciowej w Domu Pomocy Społecznej

liczba

10

 

Komponent II – działania szkoleniowe – dane przedstawione przez Wnioskodawcę

Wskaźniki produktu

Jednostka miary

Razem

Liczba typów szkoleń dla   personelu merytorycznego w POW/DPS

liczba

24,00

Liczba personelu   merytorycznego objętego szkoleniami /   kursami / studiami / innymi formami podnoszenia kwalifikacji zawodowych w   POW/DPS

liczba

34,00

Liczba typów szkoleń dla   personelu medycznego w DPS

liczba

26,00

Liczba personelu medycznego   objętego szkoleniami/kursami/studiami/innymi formami podnoszenia kwalifikacji   zawodowych w DPS

liczba

5,00

Wskaźniki rezultatu

Jednostka miary

Razem

Liczba personelu   merytorycznego i medycznego DPS i POW pracującego bezpośrednio z   podopiecznymi który podniósł swoje kwalifikacje

liczba

39,00

Wszelkie informacje dotyczące stanu realizacji projektu można uzyskać pod adresem internetowym http://www.biuletyn.abip.pl/dpszgorsko