logo
DPS im. Jana Pawła II w Kielcach
Fundacja Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy DPS Zochcinek DPS im.Jana Pawła II w Kielcach DPS w Zgórsku DPS w Łagiewnikach DPS w Sandomierzu Zespół Placówek Kamyk DPS Zborów DPS w Piekoszowie Image Map

IV kwartał 2014 roku

Zakończono rzeczową realizację projektu w ramach Komponentu I.

W ramach Komponentu II zrealizowano szkolenie z Metody Kinesio Taping oraz przeprowadzono kurs języka migowego p.j.m. Ponadto kontynuowane są szkolenia w zakresie Metody McKenzie oraz Metody PNF.

III kwartał 2014 roku.

Zakończono rzeczową realizację projektu w ramach Komponentu I. W ramach inwestycji oddano do użytku 19 lokali aktywizujących dla 29 osób o łącznej powierzchni 1.087,00 m2 oraz jedno pomieszczenie do terapii zajęciowej. Ponadto Beneficjent za zgodą IR dodatkowo dokonał adaptacji pokoju gościnnego w DPS na jednoosobowy lokal aktywizujący. Tym samym, w DPS funkcjonuje obecnie 20 lokali aktywizujących dla 30 osób.

W ramach Komponentu II zrealizowano szkolenia dla kadry merytorycznej pn.: „Alternatywne metody komunikacji: system Braillea, Blissa itp.”, „Opiekun w domu pomocy społecznej”. Ponadto trwają zajęcia na kursie języka migowego p.j.m. dla 11 pracowników DPS.

Uroczystość otwarcia lokali aktywizujących w DPS im. Jana Pawła II w Kielcach

W dniu 9 września 2014 roku odbyło się uroczyste otwarcie lokali aktywizujących w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach w ramach Projektu KIK/57. W uroczystości wzięła udział Wojewoda Świętokrzyski, Pani Bożentyna Pałka-Koruba.

Modernizacja pomieszczeń rozpoczęła się 4 października 2013 r. Łącznie utworzono 19 lokali aktywizujących o łącznej powierzchni 1087 m2 oraz jedno pomieszczenie do terapii zajęciowej.

Ponadto w ramach projektu personel merytoryczny i medyczny DPS (łącznie 52 osoby) uczestniczy w szkoleniach, kursach i studiach podyplomowych, w związku z tym zakończenie całości projektu jest planowane na wrzesień 2015 roku.

1      2 

                  3      4

II kwartał 2014 roku.

W ramach inwestycji trwają prace związane z adaptacją części budynku DPS. Zakończenie działań inwestycyjnych zaplanowano na III kwartał 2014 roku.

                               1               2

Kwiecień 2014 -Modernizacja pomieszczeń budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kiecach

W ramach Komponentu II zakończyły się szkolenia o tematyce dotyczącej m.in.: nawiązywania i utrzymywania kontaktów międzyludzkich, profesjonalnej obsługi trudnego klienta/warsztat profilaktyczny, terapii zajęciowej w systemie rehabilitacji, metod i technik terapii zajęciowej w chorobach wieku podeszłego.

            3   4

 Kwiecień 2014 - szkolenia z zakresu organizowania aktywnego spędzania czasu i wspierania zdolności twórczych oraz pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia podopiecznego


Gmina Kielce - Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach:

W ramach inwestycji trwają prace związane z adaptacją części budynku DPS. Rezultatem inwestycji będzie przebudowa istniejących pomieszczeń mieszkalnych na potrzeby 19 lokali aktywizujących i sali do terapii zajęciowej dla 29 osób starszych i/lub niepełnosprawnych. Zaprojektowane lokale aktywizujące umożliwią osobom starszym, niepełnosprawnym prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego, a dzięki sali do terapii zajęciowej będą wspomagani do jak najdłuższej aktywności.

jpII jpIIa

Grudzień 2013 r. - rozpoczęcie prac budowlanych w DPS im. Jana Pawła II

W ramach Komponentu II odbyły się szkolenia z zakresu: ochrony danych osobowych w domu pomocy społecznej, ćwiczenia odpowiednie do wieku i sprawności fizycznej. Ponadto w listopadzie 2013 r. rozpoczęły się szkolenia o tematyce dotyczącej:

• nawiązywania i utrzymywania kontaktów międzyludzkich,

• profesjonalnej obsługi trudnego klienta/warsztat profilaktyczny,

• terapii zajęciowej w systemie rehabilitacji,

• metod i technik terapii zajęciowej w chorobach wieku podeszłego.

W ramach działań szkoleniowych odbyły się także warsztaty florystyczne przygotowujące do pracy z osobami niepełnosprawnymi. Ponadto przeprowadzono zajęcia szkoleniowe z zakresu metody Kinesiology Taping jak i kurs PNF.

jpII2 jpII3

Styczeń 2014 r. - szkolenie z Metody PNF

Tytuł Projektu: Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez utworzenie lokali aktywizujących dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach.

Typ jednostki: Dom Pomocy Społecznej;

Okres realizacji: 20.05.2013 – 31.03.2015 r.

Dane finansowe w PLN

 

Całkowita wartość Projektu

Wydatki kwalifikowane

Kwota dofinansowania

Wkład własny

Wydatki niekwalifikowane

Kwoty wnioskowane

1.957.995,19

1.957.995,19

1.664.295,91

293.699,28

0,00

Działania w ramach projektu:

Komponent I

Realizacja działań inwestycyjnych obejmie część nieruchomości przy ul. Jagiellońskiej 76 w Kielcach. Rezultatem inwestycji będzie przebudowa istniejących pomieszczeń mieszkalnych na potrzeby 19 lokali aktywizujących i sali do terapii zajęciowej dla 29 osób starszych i/lub niepełnosprawnych. Zaprojektowane lokale aktywizacyjne umożliwią osobom starszym, niepełnosprawnym prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego, a dzięki sali do terapii zajęciowej będą wspomagani do jak najdłuższej aktywności.

Aby stworzyć przestrzeń przyjazną dla osób niepełnosprawnych o różnym rodzaju i stopniu niepełnosprawności zastosowano szereg rozwiązań funkcjonalnych usprawniających funkcjonowanie takich osób. Minimalna szerokość ciągów komunikacji ogólnej wynosi 155cm, co pozwala na swobodne poruszanie się i wykonywanie manewrów osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Pod kątem osób niewidomych i niedowidzących został zaprojektowany układ posadzek na korytarzu głównym, jasno i czytelnie wytyczający główne ciągi komunikacyjne poprzez zastosowanie specjalnych ścieżek dotykowych. Na ścianach zaprojektowano pochwyty, aby zapewnić możliwość podtrzymania się dla osób z trudnościami w poruszaniu się. We wszystkich lokalach zastosowano rozwiązania uniwersalne dostosowujące je na potrzeby osób starszych i niepełnosprawnych. Są to przede wszystkim uchwyty w łazienkach przy prysznicach, umywalkach, i wc, osłony na grzejnikach, płytki antypoślizgowe z  czytelnym wypukłym wzorem w łazienkach, baterie bezdotykowe przy zlewach, światło w strefie wejściowej i łazienkowej sprzężone z czujnikiem ruchu.

Komponent II

Dla pracowników merytorycznych i medycznych pracujących bezpośrednio z podopiecznymi przewidziany jest udział w szkoleniach, kursach oraz studiach podyplomowych z zakresu specyfiki potrzeb osób objętych pomocą społeczną i aktywizowania podopiecznych. Kierunki kształcenia będą zgodne z profilem świadczonej opieki ze względu na rodzaj dysfunkcji domowników.

Studia podyplomowe na kierunkach: organizacja pomocy społecznej, mediacje i negocjacje.

Szkolenia i kursy odbywać się będą stacjonarnie aby nie dezorganizować pracy zawodowej.

Tematyka szkoleń dla personelu medycznego: Metoda McKenzie, Metoda PNF, Metoda Bobath, Metoda Kinesio Taping, Metoda Nordic Walking, Metoda laseroterapia.

Tematyka szkoleń dla personelu merytorycznego obejmuje szczegółowy katalog 22 szkoleń wskazanych we wniosku o dofinansowanie. W tym miejscu wskazano tylko przykładowo szkolenia dotyczące następujących zagadnień: zaburzenia psychosomatyczne a funkcjonowanie osoby starszej, rozwiązywanie problemów materialnych, prawnych, rodzinnych podopiecznego - współpraca z różnymi podmiotami, nawiązywanie i utrzymanie kontaktów międzyludzkich, zasady komunikacji w procesie wspierania osób starszych i niesamodzielnych.

Produkty i rezultaty Projektu

Komponent I – działania inwestycyjne

Wskaźniki   produktu

 

Razem

 

liczba

19,00

Nowoutworzona/zmodernizowana   powierzchnia użytkowa lokali aktywizujących w metrach kwadratowych w DPS

m2

1 087,70

Liczba zmodernizowanych/nowoutworzonych   pomieszczeń do terapii zajęciowej w DPS

liczba

1,00

Nowoutworzona/zmodernizowana   całkowita powierzchnia pomieszczeń do terapii zajęciowej w metrach   kwadratowych w DPS

m2

28,70

Wzrost rocznej liczby osób   korzystających z terapii zajęciowej w DPS

liczba

29,00

Wskaźniki   rezultatu

 

Razem

Liczba mieszkańców DPS   przebywających w lokalach aktywizujących

liczba

29,00

Liczba mieszkańców DPS   korzystających z terapii zajęciowej

liczba

283,00

Wzrost liczby form terapii   zajęciowej w Domu Pomocy Społecznej

liczba

1,00

Komponent II – działania szkoleniowe

Wskaźniki   produktu

 

Razem

Liczba typów szkoleń dla   personelu merytorycznego w POW/DPS

liczba

25,00

Liczba personelu   merytorycznego objętego szkoleniami /   kursami / studiami / innymi formami podnoszenia kwalifikacji zawodowych w   POW/DPS

liczba

39,00

Liczba typów szkoleń dla   personelu medycznego w DPS

liczba

6,00

Liczba personelu medycznego   objętego szkoleniami/kursami/studiami/innymi formami podnoszenia kwalifikacji   zawodowych w DPS

liczba

4,00

Wskaźniki   rezultatu

 

Razem

Liczba personelu   merytorycznego i medycznego DPS i POW pracującego bezpośrednio z   podopiecznymi który podniósł swoje kwalifikacje

liczba

43,00

Wszelkie informacje dotyczące stanu realizacji projektu można uzyskać pod adresem internetowym http://programszwajcarski.dps.mopr.kielce.pl