logo
DPS Zochcinek
Fundacja Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy DPS Zochcinek DPS im.Jana Pawła II w Kielcach DPS w Zgórsku DPS w Łagiewnikach DPS w Sandomierzu Zespół Placówek Kamyk DPS Zborów DPS w Piekoszowie Image Map

Projekt realizowany w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku ze środków SPPW oddany do użytku.

W dniu 20 lipca 2015 roku, w Zochcinku miało miejsce uroczyste otwarcie inwestycji zrealizowanej przez Powiat opatowski w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

Projekt był realizowany w okresie od 21.06.2013 r. - 15.07.2015 r. Całkowita wartość projektu to 4 548 280,50 zł, natomiast dofinasowanie wyniosło 3 586 007,11 zł.

W ramach działań inwestycyjnych powstało 18 lokali aktywizujących, z czego 5 jednoosobowych, 12 dwuosobowych i 1 trzyosobowy w sumie dla 32 osób o łącznej powierzchni 655,84 m2. Ponadto zmodernizowano stawy będące w zasobach DPS oraz teren wokół placówki.

W ramach działań szkoleniowych swoje kwalifikacje podniosło na studiach podyplomowych, szkoleniach kwalifikacyjnych i specjalistycznych 43 pracowników DPS. Tematyka szkoleń obejmowała zagadnienia m.in. z zakresu opieki geriatrycznej, terapii zajęciowej oraz rehabilitacji ruchowej. Ponadto 10 pracowników DPS wzięło udział w wizycie studyjnej do Szwajcarii.

Realizacja projektu w sposób istotny i widoczny przyczyniła się do podniesienia standardów usług świadczonych na rzecz mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku, którzy mają obecnie możliwość skorzystania z szerokiego zakresu rehabilitacji oraz terapii zajęciowej.

     1 Zochcinek   2 Zochcinek

     3 Zochcinek   4 Zochcinek

     5 Zochcinek

     6 Zochcinek     7 Zochcienek      

IV kwartał 2014 roku

W ramach działań inwestycyjnych w dniu 5 grudnia 2014 r. odbył się końcowy odbiór prac budowlanych. W ramach realizowanego projektu przebudowany został budynek kuchni i stołówki, gdzie powstały pomieszczenia na potrzeby gastroterapii oraz 7 lokali aktywizujących. W budynku byłego WTZ powstało 11 lokali aktywizujących oraz pomieszczenia przeznaczone na nowe formy terapii, tj.: filmoterapii, ergoterapii i terapii doświadczania świata. Przebudowany również został budynek dawnej oczyszczalni ścieków i budynki gospodarcze, gdzie powstały pomieszczenia dla zwierząt, wozownia oraz teren do prowadzenia zajęć hipoterapii oraz zooterapii. W ramach zagospodarowania terenu zrewitalizowano stawy, przebudowano drogi wewnętrzne, ciągi komunikacji pieszej oraz oświetlono teren. Obecnie trwa doposażanie lokali aktywizujących oraz pomieszczeń, w których prowadzone będą nowe formy terapii.

     zochcinek1     zochcinek2

W ramach Komponentu II kursy, szkolenia oraz studia podyplomowe odbywają się zgodnie z harmonogramem projektu.

     zochcinek3          zochcinek4

Kurs pn.: „Coaching w pracy z osobami niepełnosprawnymi”         Studia podyplomowe na kierunku pn.: „Terapia zajęciowa”


III kwartał 2014 roku.

W ramach działań inwestycyjnych trwają prace wykończeniowe i porządkowe związane z zagospodarowaniem terenu wokół DPS. Ponadto prowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż wyposażenia lokali aktywizujących, sali doświadczania świata, zooterapii i sprzętu wodnego do DPS.

     10       11

Wrzesień 2014 - zagospodarowanie terenu wokół DPS

W ramach Komponentu II 17 pracowników DPS poszerza swoje kwalifikacje zawodowe na 7 kierunkach studiów podyplomowych pn.:

 • „Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną”- 2 osoby,
 • „Asystent osoby starszej i niepełnosprawnej” - 4 osoby,
 • „Rehabilitacja narządu ruchu” - 1 osoba,
 • „Profilaktyka społeczna i terapia uzależnień” – 3 osoby,
 • „Terapia zajęciowa” - 2 osoby
 • „Żywienie w zdrowiu, chorobie i starości” - 2 osoby,
 • „Opieka długoterminowa” - 3 osoby.

W ramach Komponentu II trwa również szkolenie pn.: „I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny”, w którym udział bierze 2 osoby oraz kursy kwalifikacyjne pn.: „Terapia zajęciowa” (4 uczestników) i „Coaching w pracy z osobami niepełnosprawnymi” (6 uczestników).

II kwartał 2014 roku.

Rozpoczęte w grudniu ubiegłego roku działania w ramach Komponentu I – modernizacja, przebudowa istniejącej bazy lokalowej DPS przebiegają zgodnie z planem. Obecnie zakończone zostały prace związane z wykonaniem elewacji budynku, natomiast lokale powstające w byłym budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej wymagają wyposażenia w podstawowe meble oraz sprzęt AGD. Elewacja budynku jest już wykonana.

 12

Kwiecień 2014 - zmodernizowany były budynek WTZ                                                             Maj 2014 - zmodernizowany budynek kuchni DPS

W ramach Komponentu II zakończył się:

 • kurs specjalistyczny PNF (2 pracowników DPS);
 • kurs kwalifikacyjny pn.: „Terapia doświadczania świata” (2 pracowników DPS);
 • kurs kwalifikacyjny pn.: „Socjoterapia i trening psychologiczny” (10 pracowników DPS)
 • kurs kwalifikacyjny pn.: „Kinesjology Taping” (2 pracowników DPS);
 • kurs specjalistyczny pn.: „Obróbka drewna i konserwacja” (2 pracowników DPS);
 • kurs kwalifikacyjny pn.: „Zooterapia’ (3 pracowników DPS);
 • kurs kwalifikacyjny pn.: „I i II stopień ratownika WOPR” (2 pracowników DPS).

W trakcie realizacji jest kurs specjalistyczny „Hipoterapia”, w którym bierze udział 3 pracowników opieki bezpośredniej. Kurs rozpoczął się 28 marca br., a jego zakończenie planowane jest na dzień 9 sierpnia 2014 roku. Obecnie trwają studia podyplomowe, w których uczestniczy łącznie 10 pracowników o następujących specjalizacjach: asystent osoby starszej i niepełnosprawnej, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, rehabilitacja narządu ruchu, profilaktyka społeczna i terapia uzależnień.

 34

Kwiecień 2014 - kurs kwalifikacyjny „I i II stopień ratownika WOPR” Kwiecień 2014 r. - kurs specjalistyczny „Hipoterapia”

Powiat Opatowski - Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku:

W ramach Komponentu I projektu realizowane są prace związane z modernizacją istniejącej bazy lokalowej DPS w celu stworzenia lokali aktywizujących, pomieszczeń do terapii zajęciowej i rehabilitacji medycznej. Pierwszy etap prac skoncentrowany jest na przebudowie budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej, w którym powstaną lokale aktywizujące oraz zostaną utworzone pomieszczenia przeznaczone do prowadzenia nowych form terapii.

zachcinek1                 zachcinek

Styczeń 2014 r. – prace budowlane (zmiana przeznaczenia istniejących budynków DPS na nowe lokale aktywizujące na potrzeby rehabilitacji
i terapii zajęciowej).

W ramach Komponentu II projektu rozpoczęło szkolenie 43 pracowników działu opiekuńczo - terapeutycznego. Obecnie trwają kursy kwalifikacyjne m.in. z zakresu: socjoterapii i treningu socjologicznego, terapii doświadczania świata, zoofizjoterapii, I i II stopień ratownika WOPR, opieki nad osobą chorą i niesamodzielną. Jednocześnie rozpoczęły się kursy specjalistyczne dotyczące m.in.: obróbki drewna i konserwacji, hipoterapii oraz aktywizowania osób starszych.

Tematyka kursów i szkoleń daje szansę pracownikom na poszerzenie wiedzy i zdobycie nowych umiejętności, które zostaną wykorzystane w nowych formach terapii zajęciowej i rehabilitacji. Zakończenie kursów i szkolenia zaplanowane jest na początek 2015 roku.

Tytuł Projektu: Wzrost jakości usług w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku poprzez wprowadzenie nowych form terapii wraz z utworzeniem nowych lokali aktywizujących i zakupem wyposażenia oraz podniesieniem kwalifikacji kadry merytorycznej i medycznej.

Typ jednostki: Dom Pomocy Społecznej;

Okres realizacji: 01.07.2013 – 30.06.2015 r.

Dane finansowe w PLN

 

Całkowita wartość Projektu

Wydatki kwalifikowane

Kwota dofinansowania

Wkład własny

Wydatki niekwalifikowane

Kwoty wnioskowane

5.035.089,14

4.705.656,50

3.999.808,03

705.848,47

329.432,63

Działania w ramach projektu:

Komponent I

W ramach projektu beneficjent zamierza utworzyć 18 lokali aktywizujących z czego 5 jednoosobowych, 12 dwuosobowych i 1 trzyosobowy w sumie dla 32 osób. Lokale będą utworzone w dobudowanym piętrze budynku stołówki oraz budynku głównym w segmentach A, B i C wraz z niezbędnym wyposażeniem, którego koszty w 100% pokryje beneficjent. Ponadto wprowadzonych zostanie 6 nowych form terapii zajęciowej: terapię doświadczania świata, gastroterapia, zooterapia, filomterapia i ergoterapia oraz silwoterapię – m.in. w tym celu zagospodarowane zostaną tereny zielone oraz zrewitalizowane stawy wraz z wykonaniem ogrodzenia. Wnioskodawca planuje wprowadzić 1 nową formę rehabilitacji medycznej tj. hipoterapię na terenach zielonych oraz w nieużytkowanych budynkach, które zostaną przebudowane na stajnie i wozownię.

W ramach projektu zostanie również zakupione wyposażenie w postaci sprzętu, inwentarza żywego na potrzeby nowych form terapii, a także wyposażenie lokali aktywizujących w podstawową infrastrukturę. Wydatki te zostaną pokryte przez beneficjenta w 100% ze środków własnych.

Komponent II

W ramach Komponentu II beneficjent zamierza podnieść kwalifikacje swoich pracowników w ramach następujących 6 typów szkoleń: z zakresu rozwoju osobistego, z zakresu terapii zajęciowej, z zakresu opieki geriatrycznej, z zakresu opieki nad niepełnosprawnymi, z zakresu rehabilitacji ruchowej oraz w ramach wizyty studyjnej w Szwajcarii.

Podnoszenie kwalifikacji będzie się odbywało poprzez następujące formy szkolenia: studia podyplomowe, szkolenia specjalistyczne, szkolenia kwalifikacyjne, wizytę studyjną. Szkoleniami zostaną objęte także pielęgniarki, ale w zakresie innym niż zakres Komponentu III.

Każdy z pracowników, który w DPS w swojej pracy zajmuje się bezpośrednio opieką nad mieszkańcem, weźmie udział w przynajmniej 1 tematyce. Niektórzy pracownicy będą się szkolić w więcej niż w jednej tematyce.

Produkty i rezultaty Projektu

Komponent I – działania inwestycyjne

Wskaźniki   produktu

 

Razem

 

liczba

2

Nowoutworzona/zmodernizowana   całkowita powierzchnia pomieszczeń do rehabilitacji medycznej w DPS w metrach   kwadratowych

m2

300,57

Wzrost rocznej liczby osób   korzystających z rehabilitacji medycznej w DPS

liczba

52

 

liczba

6

Nowoutworzona/zmodernizowana   całkowita powierzchnia pomieszczeń do terapii zajęciowej w metrach   kwadratowych w DPS

m2

705,65

Wzrost rocznej liczby osób   korzystających z terapii zajęciowej w DPS

liczba

97

Nowoutworzona/zmodernizowana   powierzchnia użytkowa lokali aktywizujących w metrach kwadratowych w DPS

m2

655,84

 

liczba

18

Wskaźniki   rezultatu

 

Razem

Liczba mieszkańców DPS   korzystających z rehabilitacji medycznej

liczba

112

Liczba mieszkańców DPS   korzystających z terapii zajęciowej

liczba

187

Wzrost liczby form terapii   zajęciowej w Domu Pomocy Społecznej

liczba

6

Liczba mieszkańców DPS   przebywających w lokalach aktywizujących

liczba

32

Komponent II – działania szkoleniowe

Wskaźniki   produktu

 

Razem

Liczba typów szkoleń dla   personelu merytorycznego w POW/DPS

liczba

6

Liczba personelu   merytorycznego objętego szkoleniami /   kursami / studiami / innymi formami podnoszenia kwalifikacji zawodowych w   POW/DPS

liczba

38

Liczba typów szkoleń dla   personelu medycznego w DPS

liczba

3

Liczba personelu medycznego   objętego szkoleniami/kursami/studiami/innymi formami podnoszenia kwalifikacji   zawodowych w DPS

liczba

5

Wskaźniki   rezultatu

 

Razem

Liczba personelu   merytorycznego i medycznego DPS i POW pracującej bezpośrednio z podopiecznymi   która podniosła swoje kwalifikacje

liczba

43

Wszelkie informacje dotyczące stanu realizacji projektu można uzyskać pod adresem internetowym http://www.opatow.pl