logo
DPS w Piekoszowie
Fundacja Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy DPS Zochcinek DPS im.Jana Pawła II w Kielcach DPS w Zgórsku DPS w Łagiewnikach DPS w Sandomierzu Zespół Placówek Kamyk DPS Zborów DPS w Piekoszowie Image Map

IV kwartał 2014 roku.

W ramach Komponentu I do chwili obecnej zostały wykonane roboty ziemne, roboty fundamentowe, ściany i stropy piwnic, ściany i stropy parteru, ściany I piętra. Obecnie trwają prace zbrojeniowe stropów (prace w zakresie wykonania przyłączy energetycznych oraz przyłączy wody i kanalizacji).

              piekoszow1     piekoszow2

W ramach Komponentu II przeprowadzono kursy pn.: Opiekun w domu pomocy społecznej”, Opiekun osób niepełnosprawnych i chorych”, „Aktywizacja i wspieranie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej”, „Kurs asertywności”, „Walka ze stresem”, „Terapia manualna”.


III kwartał 2014 roku.

Beneficjent rozpoczął rzeczową realizację działań inwestycyjnych w ramach, których zostanie dobudowany budynek do zachodniej elewacji południowego skrzydła Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie. W efekcie m.in. zostaną utworzone lokale aktywizujące oraz sale do rehabilitacji służące osobom wymagającym wsparcia. Roboty budowlane zostały rozpoczęte w dniu 9 października 2014 r. Do chwili obecnej zostały wykonane roboty ziemne i roboty fundamentowe. Rozpoczęto prace budowlane polegające na wykonaniu ścian piwnic, przyłącza energetycznego, przyłącza wody oraz kanalizacji.

17    18

Październik 2014 - rozpoczęcie robót budowlanych

W ramach działań szkoleniowych zakończona została procedura związana z wyłonieniem wykonawców w zakresie większości zaplanowanych form kształcenia. Obecnie trwa procedura związana z podpisaniem umów oraz rozpoczęciem kursów.

Caritas Diecezji Kieleckiej - Dom dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie

Tytuł Projektu: Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej celem utworzenia lokali aktywizujących przy Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie oraz poprawa jakości świadczonych usług poprzez podniesienie kwalifikacji personelu.

Typ jednostki: Dom Pomocy Społecznej;

Okres realizacji: 01.10.2014 – 30.09.2015 r.

Dane finansowe w PLN

 

Całkowita wartość Projektu

Wydatki kwalifikowane

Kwota dofinansowania

Wkład własny

Wydatki niekwalifikowane

Kwoty wnioskowane

4.705.800,00

4.705.800,00

3.999.930,00

705.870,00

0,00

 

Działania w ramach projektu

Komponent I

Wnioskodawca planuje realizację budynku, który będzie dobudowany do zachodniej elewacji południowego skrzydła Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie.

Projektowany budynek zbudowano na planie rozczłonkowanym – prostokąt bryły głównej z łącznikiem do części istniejącej. Budynek podpiwniczony, dwie kondygnacje nadziemne z poddaszem użytkowym. Projektowana wysokość pomieszczeń ok. 2,8 – parter, oraz 2,5 m – piwnice, I piętro, poddasze (ze względu na połączenie z budynkiem istniejącym). W korytarzu zaprojektowano szyb dźwigowy.

Na parterze zaprojektowano 5 mieszkań dwu- i czteroosobowych, recepcję – dyżurkę, świetlicę – jadalnię z kuchenką i zmywalnią, komunikację, palarnię i wiatrołap. Na pierwszym piętrze zaprojektowano 5 mieszkań dwu- i czteroosobowych, pracownie terapii zajęciowej, pomieszczenia gospodarcze, schowek porządkowy i W.C. Zajęcia prowadzone będą w uniwersalnych salach na pierwszym piętrze i specjalistycznych pracowniach w piwnicy. Sale terapii zajęciowej na pierwszym piętrze rozdzielone będą ścianami mobilnymi pełnymi z parkowaniem przy ścianie korytarzowej i zewnętrznej. Na poddaszu zaprojektowano 6 mieszkań czteroosobowych, mieszkanie 6 osobowe, cztery pokoje jednoosobowe i schowek porządkowy. W piwnicy zlokalizowano salę do kinezyterapii z zapleczem, pracownię ceramiki, pracownię stolarską, pomieszczenie do inhalacji, grotę solną, pomieszczenia socjalne dla personelu – szatnie z umywalniami, pokój socjalny i schowek porządkowy.

Projekt rozbudowy zakłada podwyższone standardy w zakresie oszczędności energii. Przegrody zewnętrzne obiektu będą posiadały niską emisyjność ciepła- poniżej poziomu dopuszczenia PN.

Niezbędne wyposażenie i sprzęt specjalistyczny do nowo powstałych pomieszczeń po rozbudowie Domu Pomocy Społecznej w Piekoszowie będzie zakupione ze środków własnych Wnioskodawcy. Wartość sprzętu i wyposażenia stanowi koszty niekwalifikowane.

Komponent II

Wnioskodawca zakłada, że, że poszczególni członkowie personelu będą uczestniczyć w kilku formach podnoszenia kwalifikacji. W ramach projektu przewidziano realizację kursów i studiów podyplomowych dla personelu merytorycznego oraz medycznego pracującego bezpośrednio z mieszkańcami.

Przewidziano również wizytę studyjną w kantonie Ticino w Szwajcarii. W ramach wizyty, celem skorzystania z wiedzy i doświadczeń tamtejszego personelu OPS zaplanowano wyjazdy do szeregu DPS na terenie Szwajcarii oraz wizytę w siedzibie władz gminy Stabio, Sorengo i Mendrisio.

Produkty i rezultaty Projektu

 

Komponent I – działania inwestycyjne – dane przedstawione przez Wnioskodawcę

Wskaźniki produktu

Jednostka miary

Razem

Liczba zmodernizowanych/nowoutworzonych pomieszczeń do rehabilitacji medycznej w DPS

liczba

2

Nowoutworzona/zmodernizowana całkowita powierzchnia pomieszczeń do rehabilitacji medycznej w DPS w metrach kwadratowych

m/2

78,8

Wzrost rocznej liczby osób korzystających z rehabilitacji medycznej w DPS

liczba

56

Liczba zmodernizowanych/nowoutworzonych pomieszczeń do terapii zajęciowej w DPS

liczba

6

Nowoutworzona/zmodernizowana całkowita powierzchnia pomieszczeń do terapii zajęciowej w metrach kwadratowych w DPS

m/2

210

Wzrost rocznej liczby osób korzystających z terapii zajęciowej w DPS

liczba

56

Liczba utworzonych/zmodernizowanych lokali aktywizujących w DPS

liczba

22

Nowoutworzona/zmodernizowana powierzchnia użytkowa lokali aktywizujących w metrach kwadratowych w DPS

m/2

871,4

Wskaźniki rezultatu

Jednostka miary

Razem

Liczba mieszkańców DPS korzystających z rehabilitacji medycznej

liczba

56

Liczba mieszkańców DPS korzystających z terapii zajęciowej

liczba

56

Wzrost liczby form terapii zajęciowej w Domu Pomocy Społecznej

liczba

11

Liczba mieszkańców DPS przebywających w lokalach aktywizujących

liczba

56

 

Komponent II – działania szkoleniowe – dane przedstawione przez Wnioskodawcę

Wskaźniki produktu

Jednostka miary

Razem

Liczba typów szkoleń dla personelu merytorycznego w POW/DPS

liczba

15

Liczba personelu merytorycznego objętego szkoleniami / kursami / studiami / innymi formami podnoszenia kwalifikacji zawodowych w POW/DPS

liczba

14

Liczba typów szkoleń dla personelu medycznego w DPS

liczba

12

Liczba personelu medycznego objętego szkoleniami/kursami/studiami/innymi formami podnoszenia kwalifikacji zawodowych w DPS

liczba

9

Wskaźniki rezultatu

Jednostka miary

Razem

Liczba personelu merytorycznego i medycznego DPS i POW pracującego bezpośrednio z podopiecznymi który podniósł swoje kwalifikacje

liczba

23