logo

Uroczystość zawarcia umów o dofinansowanie w ramach Projektu nr KIK/57.

Piątek 21 czerwiec 2013 14:00

W dniu 21 czerwca 2013 roku odbyło się uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie w ramach Projektu nr KIK/57 pn. „Podniesienie jakości usług świadczonych w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych". W gmachu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Wojewoda Świętokrzyski – Pani Bożentyna Pałka Koruba spotkała się z przedstawicielami Wnioskodawców, których projekty zostały wybrane do dofinansowania ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

Spośród 13 złożonych wniosków, do dofinansowania zakwalifikowały się projekty złożone przez powiat opatowski, gminę Kielce (2 projekty), powiat kielecki (2 projekty), powiat sandomierski, powiat buski. Łączna kwota, na którą opiewają projekty równa się 19 114 256,72 PLN, natomiast wartość dofinansowania przeznaczona przez Szwajcarię dla w/w wnioskodawców wynosi 15 917 151, 19 PLN. Łączna kwota dofinansowania 7 wniosków z listy rankingowej nie wyczerpała w pełni środków finansowych przeznaczonych na komponent I i II Programu. Obecnie kwota oszczędności wynosi 1 311 365,97 PLN i zgodnie z prognozą powinna ulec zwiększeniu. W związku z powyższym przewiduje się możliwość dofinansowania projektów z listy rezerwowej.

Projekty, których wykonanie będzie możliwe dzięki finansowemu wsparciu Szwajcarii zaowocują powstaniem 59 lokali aktywizujących w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej województwa świętokrzyskiego. W ramach realizacji projektów powstaną także nowocześnie wyposażone pomieszczenia do rehabilitacji i terapii zajęciowej. Sfinansowane zostaną również szkolenia dla pracowników w/w placówek, w szczególności osób, które na co dzień pracują z podopiecznymi. W szkoleniach i studiach podyplomowych weźmie udział 210 pracowników jednostek objętych Programem.

Przyznane wsparcie przyczyni się do rozwoju województwa świętokrzyskiego, co pozwoli na zmniejszenie różnic społeczno-gospodarczych pomiędzy Polską a bardziej rozwiniętymi państwami Unii Europejskiej.

.IMG_3220IMG_3286