logo

Zaproszenie do składania ofert.

 Piątek 1 Kwiecień 2016 15:20

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

Opracowanie okładki, szaty graficznej, korektę, skład, łamanie, przygotowanie do druku oraz druk publikacji pn. „Katalog dobrych praktyk aktywizacji mieszkańców DPS w podeszłym wieku” na potrzeby Projektu KIK/57

pn. „Podniesienie jakości usług świadczonych w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych”

współfinansowanego w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy 

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach zaprasza do składania ofert na opracowanie okładki, szaty graficznej, korektę, skład, łamanie, przygotowanie do druku oraz druk publikacji pn. „Katalog dobrych praktyk aktywizacji mieszkańców DPS w podeszłym wieku”. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w ramach Projektu KIK/57 współfinansowanego w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.

Postępowanie, o wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia poniżej 30 tys. EURO, jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z obowiązującymi regulacjami dotyczącymi Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

Niniejsze zamówienie jest udzielane w oparciu o:

  1. Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie udzielania zamówień w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy, do których nie ma zastosowania ustawadnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych;
  2. Regulamin udzielania zamówień, które finansowane są ze środków publicznych,ich wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro – załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 12/2014 Dyrektora Generalnego ŚUW w Kielcach z dnia 6 czerwca 2014 r. (ze zmianami).

1.Oznaczenie Zamawiającego

Zamawiającym jest Skarb Państwa – Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, reprezentowany dla celów niniejszego zamówienia przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej, Panią Annę Gromską, z siedzibą przy al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, Sekretariat Wydziału Polityki Społecznej, VI piętro bud. A, pok. 635, tel. (0-41) 342 14 15, fax. (0-41) 342 13 72.

2.Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa opracowania okładki, szaty graficznej, korekta, skład, łamanie, przygotowanie do druku oraz druk publikacji pn. „Katalog dobrych praktyk aktywizacji mieszkańców DPS w podeszłym wieku” w ramach Projektu KIK/57 w nakładzie 1000 egzemplarzy w języku polskim.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

Kod CPV

79970000-4 - Usługi publikacji;

79822000-2 - Usługi składu;

79822500-7 - Usługi projektów graficznych;

79800000-2 - Usługi drukowania i powiązane;

3.Termin i miejsce wykonania zadania:

Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego projekt okładki, szaty graficznej wraz z opracowaniem typograficznym publikacji pn. „Katalog dobrych praktyk aktywizacji mieszkańców DPS w podeszłym wieku” w terminie do 25.04.2016 r. Wykonanie korekty tekstu w zakresie stylistyki, ortografii, interpunkcji – do dnia 02.05.2016 r. Wykonanie komputerowego składu, łamanie tekstu, przygotowanie publikacji do druku oraz druk i dostawa do siedziby Zamawiającego - do dn. 18.05.2016 r.

4.Oferty częściowe i wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5.Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:

1.Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2.Posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy totym okresie – wykonali co najmniej 3 usługi polegające na opracowaniu graficznym, korekcie, składzie oraz druku publikacji, o wartości nie mniejszej niż 5 000 zł brutto (pięć tysięcy zł) każda.

3.Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego ujętymiSzczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

4.Sytuacji ekonomicznej i finansowej, umożliwiającej wykonanie zamówieniaterminach i na warunkach określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik                nr 1 do Zaproszenia) oraz w projekcie umowy (Załącznik 3 do Zaproszenia).

Ocena czy Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu zostanie dokonana przez Zamawiającego na podstawie złożonych przez Wykonawców oświadczeń i dokumentów według formuły „spełnia – nie spełnia”. Wykonawca, który nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu podlegać będzie wykluczeniu. Oferta wykonawcy wykluczonego zostanie uznana za odrzuconą.

6.Termin i miejsce składania ofert

Termin składania ofert upływa w dn. 07.04.2016 roku o godz. 14.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dn. 07.04.2016 roku o godz. 14:15.

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie w formie pisemnej wyłącznie na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia na adres:

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, Wydział Polityki Społecznej,

al. IX. Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, pokój nr 635.

z dopiskiem:

„Oferta na opracowanie okładki, szaty graficznej, korektę, skład, łamanie, przygotowanie do druku oraz druk publikacji pn. „Katalog dobrych praktyk aktywizacji mieszkańców DPS w podeszłym wieku” na potrzeby Projektu KIK/57 pn. „Podniesienie jakości usług świadczonych w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych”

współfinansowanego w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy

NIE OTWIERAĆ PRZED 07.04.2016 godz. 14.15.

Poprzez złożenie oferty rozumie się jej fizyczny wpływ do miejsca wskazanego powyżej. Oferty przesłane pocztą, które wpłyną po upływie terminu składania ofert lub złożone przy użyciu środków elektronicznych nie będą brane pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

7.Sposób przygotowania oferty oraz składanie ofert

Ofertę należy przygotować wyłącznie na wzorze formularza ofertowego stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia. W formularzu należy wypełnić wszystkie pola zgodnie z podanymi komentarzami. Pola, które nie zostaną wypełnione z uwagi na charakterystykę Wykonawcy lub składaną ofertę należy wykreślić.

8.Kryteria oceny ofert

Oferty, które zostaną złożone przez Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będą podlegały ocenie. Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych oświadczeń przez Wykonawców w ramach formularza ofertowego.

Zamawiający dokona oceny złożonych ofert wyłącznie przy wykorzystaniu kryterium ceny. Oferta z najniższą ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą. W przypadku dwóch ofert z taką samą najkorzystniejszą ceną Zamawiający wezwie jednorazowo Wykonawców do złożenia kolejnej oferty wyłącznie w zakresie ceny. Dodatkowe oferty nie mogą zawierać ceny wyższej niż uprzednio zaoferowane przez danych Wykonawców.

Załączniki

Załącznik nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 Projekt umowy