logo

Zaproszenie do składania ofert.

 Wtorek 16 Luty 2016 10:30

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

NA OBSŁUGĘ REALIZACJI PROJEKTU KIK/57 W RAMACH SZWAJCARSKO – POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE PISEMNYCH TŁUMACZEŃ JĘZYKOWYCH

Szanowni Państwo,

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach zaprasza do składania ofert na obsługę realizacji Projektu KIK/57 pn. „Podniesienie jakości usług świadczonych w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych” współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w zakresie pisemnych tłumaczeń językowych o tematyce polityki społecznej i ochrony zdrowia.

Postępowanie, o wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia poniżej 30 tys. EURO, jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z obowiązującymi regulacjami dotyczącymi Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie tłumaczeń pisemnych, tradycyjnych i przysięgłych z języka polskiego na język angielski i język niemiecki oraz z języka angielskiego i języka niemieckiego na język polski, w szczególności o tematyce polityki społecznej oraz ochrony zdrowia.

Przedmiot zamówienia obejmuje następujące usługi:

  1. Tłumaczenia pisemne oraz weryfikacja dokumentów związanych z realizacją Projektu KIK/57,tym umowy, sprawozdania, protokoły z posiedzeń, wystąpienia, raporty okresowe i roczne, korespondencja. Szacowany wymiar zamówienia wynosi nie więcej niż 70 stron obliczeniowych tekstu.
  2. Tłumaczenia przysięgłe, w tym tłumaczenia dokumentów księgowych, umów, porozumień. Szacowany wymiar zamówienia wynosi nie więcej niż 15 stron obliczeniowych tekstu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

Kod CPV

79530000 – 8 – usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych;

Termin i miejsce wykonania zadania

Usługa będzie realizowana od dnia podpisania umowy do dnia 1 grudnia 2016 roku. Zamawiający nie przewiduje możliwości przedłużenia okresu świadczenia usługi.

Warunki udziału w postępowaniu (wspólne dla obydwu części)

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:

  1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
  2. posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie - wykonali należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych część wykonana obejmuje, co najmniej 3 usługi wykonania tłumaczeń pisemnych lub tłumaczeń przysięgłych o wartości sumarycznej brutto co najmniej 3.000 zł;
  3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponują co najmniej 2 tłumaczami języka angielskiego, w tym 1 tłumacz przysięgły oraztłumaczami języka niemieckiego, w tym 1 tłumacz przysięgły;
  4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która umożliwia wykonanie zamówieniaterminach i na warunkach określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz w projekcie umowy;

Ocena czy Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu zostanie dokonana przez Zamawiającego na podstawie złożonych przez Wykonawców oświadczeń i dokumentów według formuły „spełnia – nie spełnia”. Wykonawca, który nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu podlegać będzie wykluczeniu. Oferta wykonawcy wykluczonego zostanie uznana za odrzuconą.

Termin i miejsce składania ofert

Termin składania ofert upływa w dn. 22.02.2016 roku o godz. 13:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dn. 22.02.2016 roku o godz. 13:15.

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie w formie pisemnej wyłącznie na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia na adres:

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, Wydział Polityki Społecznej,

al. IX. Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, pokój nr 635.

z dopiskiem „Oferta na tłumaczenia językowe - NIE OTWIERAĆ PRZED 22.02.2016 r. godz. 13.15”

Poprzez złożenie oferty rozumie się jej fizyczny wpływ do miejsca wskazanego powyżej. Oferty przesłane pocztą, które wpłyną po upływie terminu składania ofert lub złożone przy użyciu środków elektronicznych nie będą brane pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

Sposób przygotowania oferty oraz składanie ofert

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składnia ofert wariantowych.

Ofertę należy przygotować wyłącznie na wzorze formularza ofertowego stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia. W formularzu należy wypełnić wszystkie pola zgodnie z podanymi komentarzami. Pola, które nie zostaną wypełnione z uwagi na charakterystykę Wykonawcy lub składaną ofertę należy wykreślić.

Kryteria oceny ofert

Oferty, które zostaną złożone przez Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będą podlegały ocenie. Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń złożonych przez Wykonawców.

Zamawiający dokona oceny złożonych ofert wyłącznie przy wykorzystaniu kryterium ceny. Oferta z najniższą łączną ceną brutto za wykonanie usługi będzie uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą. W przypadku dwóch ofert z taką samą najkorzystniejszą ceną Zamawiający wezwie jednorazowo Wykonawców do złożenia kolejnej oferty wyłącznie w zakresie ceny. Dodatkowe oferty nie mogą zawierać ceny wyższej niż uprzednio zaoferowane przez danych Wykonawców.

Załączniki:

Załącznik nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia;

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy,

Załącznik nr 3 Projekt umowy;