logo

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie konkursowym.

 Czwartek 15 Październik 2015 13:30

W związku z nierozstrzygnięciem postępowania na usługę opracowania i wdrożenia programów aktywizujących dla mieszkańców domów pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku z województwa świętokrzyskiego ponownie zapraszam Państwa do składania ofert na poniższe zamówienie.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE KONKURSOWYM

na usługę opracowania i wdrożenia programów aktywizujących dla mieszkańców domów pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku z województwa świętokrzyskiego

w ramach projektu KIK/57

„Podniesienie jakości usług świadczonych w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej

w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych”

WSPÓŁFINANSOWANEGO W RAMACH

SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY

Niniejsze zamówienie jest udzielane w oparciu o:

1. Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie udzielania zamówień w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych;

2. Regulamin udzielania zamówień, które finansowane są ze środków publicznych,ich wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro – załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 12/2014 Dyrektora Generalnego ŚUW w Kielcach z dnia 6 czerwca 2014 r. (z późn. zmianami).

Październik 2015 r. 

I.Oznaczenie Zamawiającego

Zamawiającym jest Skarb Państwa – Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, reprezentowany dla celów niniejszego zamówienia przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej, Panią Renatę Segiecińską, z siedzibą przy al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, Sekretariat Wydziału Polityki Społecznej, parter bud. C 1, pok. 11,. tel. (0-41) 342 14 15, fax. (0-41) 342 13 72.

II.Przedmiot zamówienia

1) Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego

Konkurs na usługę opracowania i wdrożenia programów aktywizujących dla mieszkańców domów pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku z województwa świętokrzyskiego.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4

3) Oferty częściowe i wariantowe

Zamawiający podzielił zamówienia na siedem części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych przy założeniu spełnienia następujących warunków:

1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (Pracę Konkursową) dla mieszkańców danego domu pomocy społecznej (wykaz domów pomocy społecznej, dla których mają zostać opracowane programy aktywizujące stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu) tj. jedną propozycję programu aktywizującego mieszkańców jednego, konkretnego domu pomocy społecznej dla osóbpodeszłym wieku.

2) Wykonawca może złożyć Prace Konkursowe (oferty) dotyczące dowolnej liczby domów pomocy społecznej, o których mowa w pkt 1;

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych rozumianych jako dwie oferty dla mieszkańców danego domu pomocy społecznej złożone przez tego samego Wykonawcę.

4) Opis przedmiotu zamówienia w trybie konkursowym

Przedmiotem zamówienia w trybie konkursowym jest opracowanie i wdrożenie Programów Aktywizujących dla mieszkańców domów pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku z województwa świętokrzyskiego.

Przez Programy Aktywizujące Zamawiający rozumie programy, których celem jest m.in.:

1) przeciwdziałanie samotności ludzi w podeszłym wieku poprzez organizację różnorodnych form aktywnego spędzania czasu wolnego;

2) promowanie umiejętności, zdolności i doświadczenia życiowego osób w podeszłym wieku;

3) budowanie więzi międzypokoleniowych i przełamywanie stereotypu człowieka starszego poprzez inicjatywy spotkań integracyjnych i zajęć praktycznych.

Realizacja Programów Aktywizujących powinna przyczynić się do utworzenia modelu długofalowej współpracy pomiędzy wybranym Wykonawcą a mieszkańcami danego domu pomocy społecznej, dla których opracowany zostanie program aktywizujący.

Zamawiający wskazuje wyłącznie przykładowo, iż Wykonawcy mogą wykorzystywać następujące formy terapii służące aktywizacji: zajęcia plastyczne; choreoterapia; logoterapia; ludoterapia; silwoterapia; zajęcia rekreacyjno-sportowe (z uwzględnieniem specyfiki niepełnosprawności); muzykoterapia; zajęcia kulinarne; ergoterapia; wsparcie socjopedagogiczne; terapia duchowa.

Ponadto możliwe jest zastosowanie innych rozwiązań pobudzających aktywność człowieka takich jak na przykład: zwiedzanie ciekawych miejsc w okolicy; wizyty w placówkach pedagogicznych, kulturalnych, religijnych; przygotowywanie i uczestnictwo w imprezach masowych, przeglądach artystycznych, plenerach, konkursach, spartakiadach sportowych.

Zamawiający informuje, iż w opracowaniu Programu Aktywizującego należy uwzględnić zakres działań aktywizujących wskazany w §4 Regulaminu udzielenia zamówienia w trybie konkursowym, w którym to wskazano specyficzne potrzeby mieszkańców danego domu pomocy społecznej.

III.Termin realizacji zamówienia przez Wykonawcę

Wszystkie działania w ramach Programów Aktywizujących powinny zostać przeprowadzone w okresie od dnia podpisania umowy z Zamawiający do dnia 10 grudnia 2015 roku. Zamawiający nie przewiduje możliwości przedłużenia terminu realizacji zamówienia.

IV.Informacja o warunkach, jakie muszą łącznie spełnić poszczególni Wykonawcy

1) Wykonawcami mogą być organizacje pozarządowe, wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j., Dz. U. z 2014 r. poz. 1118) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tejże ustawy prowadzące działalność statutową w obszarze polityki społecznej.

2) W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004, nr 19, poz. 177 z póź. zmianami), którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy i złożą do Zamawiającego ofertę (pracę konkursową), wraz z oświadczeniami i innymi dokumentami zgodnie z wymaganiami zawartymi w Regulaminie udzielenia zamówienia w trybie konkursowym, a także spełniają warunki dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

b) posiadania wiedzy i doświadczenia;

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej;

V.Kryteria oceny ofert (prac konkursowych)

Zamawiający powoła Sąd Konkursowy, który dokona oceny ofert (prac konkursowych) przy zastosowaniu poniższych kryteriów oraz ich wagi:

1) Innowacyjność koncepcji Programu Aktywizującego – 40%;

2)Cena – rozumiana jako efektywność kosztowa działań przedstawionych w ofercie tj. stosunek nakładów finansowych do zamierzonych rezultatów – 20%;

3)Zgodność działań zaprezentowanych w ofercie z potrzebami mieszkańców DPS – 20%;

4)Plan zachowania trwałości współpracy pomiędzy Wykonawcą a mieszkańcami DPS po ustaniu finansowania działań – 20%.

VI.Określenie sposobu uzyskania regulaminu udzielenia zamówienia w trybie konkursowym

Regulamin udzielenia zamówienia w trybie konkursowym wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.programszwajcarski.kielce.uw.gov.pl

 VII.Forma, termin i miejsce składania ofert (prac konkursowych)

Oferty należy przygotować wedle wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu udzielenia zamówienia w trybie konkursowym.

Oferty należy składać w terminie do dnia 20 października 2015 roku do godz. 10.00. Oferty, w formie zwartej, należy składać pod adresem:

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

Al. IX Wieków Kielc 3, 25 – 516 Kielce

Wydział Polityki Społecznej, Budynek C 1, parter, pokój nr 11.

Poprzez złożenie oferty rozumie się jej fizyczny wpływ pod w/w adres. Oferty przesłane pocztą, które wpłyną po upływie terminu na składanie ofert będą pozostawione bez rozpatrzenia.

 VIII.Wysokość środków finansowych przeznaczonych przez Zamawiającego na realizację zamówienia

Zamawiający przeznacza łącznie na realizację zamówienia maksymalnie kwotę 140.000,00 zł. (słownie: sto czterdzieści tysięcy złotych, 00/100) przy założeniu, że kwota przeznaczona na finansowanie działań dla mieszkańców jednego domu pomocy społecznej nie może być większa niż 20.000,00 zł.

 IX.Dodatkowe informacje

wiającego do kontaktów z Wykonawcami na etapie składania ofert jest Pan Robert Jawor, tel. 041 342 14 62, email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . W przypadku kontaktu elektronicznego poprzez pocztę elektroniczną konieczne jest uzyskanie potwierdzenia odczytania wiadomości przez odbiorcę.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w trybie konkursowym

Załącznik nr 1 do Regulaminu - wykaz DPS i podział na części

Załącznik nr 2 - Formularz oferty

Załącznik nr 3 - Wzór umowy z Wykonawcą

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o spełnianiu warunków

Załącznik nr 6  - Klauzula antykorupcyjna

Załącznik nr 7 - Oświadczenie o statusie NGO

Regulamin udzielenia zamówienia w trybie konkursowym