logo

Wzór oświadczenia potwierdzającego zgodność przeprowadzonych przez Beneficjenta Projektu KIK/57

Czwartek 26 Czerwcaj 2014 10:10

Instytucja Realizująca poniżej zamieszcza wzór oświadczenia potwierdzającego zgodność przeprowadzonych przez Beneficjenta Projektu KIK/57 postępowań o udzielenie zamówień z przepisami określonymi w umowie o dofinansowanie. Ponadto IR informuje, iż Beneficjent zobligowany jest do przedłożenia Instytucji Realizującej w/w oświadczenia wraz z odpowiednim wnioskiem o płatność.

Zamówienia publiczne - oświadczenie Beneficjenta