logo
 • Ambasador
 • flagi
 • IX Posiedzenie Komitetu Sterującego
Aktualności

Informacja dla Wykonawców.

 Wtorek 5 Kwiecień 2016 15:20

Informacja dla Wykonawców.

 

Zaproszenie do składania ofert.

 Piątek 1 Kwiecień 2016 15:20

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

Opracowanie okładki, szaty graficznej, korektę, skład, łamanie, przygotowanie do druku oraz druk publikacji pn. „Katalog dobrych praktyk aktywizacji mieszkańców DPS w podeszłym wieku” na potrzeby Projektu KIK/57

pn. „Podniesienie jakości usług świadczonych w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych”

współfinansowanego w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy 

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach zaprasza do składania ofert na opracowanie okładki, szaty graficznej, korektę, skład, łamanie, przygotowanie do druku oraz druk publikacji pn. „Katalog dobrych praktyk aktywizacji mieszkańców DPS w podeszłym wieku”. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w ramach Projektu KIK/57 współfinansowanego w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy.

Postępowanie, o wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia poniżej 30 tys. EURO, jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z obowiązującymi regulacjami dotyczącymi Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

Niniejsze zamówienie jest udzielane w oparciu o:

 1. Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie udzielania zamówień w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy, do których nie ma zastosowania ustawadnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych;
 2. Regulamin udzielania zamówień, które finansowane są ze środków publicznych,ich wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro – załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 12/2014 Dyrektora Generalnego ŚUW w Kielcach z dnia 6 czerwca 2014 r. (ze zmianami).

1.Oznaczenie Zamawiającego

Zamawiającym jest Skarb Państwa – Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach, reprezentowany dla celów niniejszego zamówienia przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej, Panią Annę Gromską, z siedzibą przy al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, Sekretariat Wydziału Polityki Społecznej, VI piętro bud. A, pok. 635, tel. (0-41) 342 14 15, fax. (0-41) 342 13 72.

2.Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa opracowania okładki, szaty graficznej, korekta, skład, łamanie, przygotowanie do druku oraz druk publikacji pn. „Katalog dobrych praktyk aktywizacji mieszkańców DPS w podeszłym wieku” w ramach Projektu KIK/57 w nakładzie 1000 egzemplarzy w języku polskim.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

Kod CPV

79970000-4 - Usługi publikacji;

79822000-2 - Usługi składu;

79822500-7 - Usługi projektów graficznych;

79800000-2 - Usługi drukowania i powiązane;

3.Termin i miejsce wykonania zadania:

Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego projekt okładki, szaty graficznej wraz z opracowaniem typograficznym publikacji pn. „Katalog dobrych praktyk aktywizacji mieszkańców DPS w podeszłym wieku” w terminie do 25.04.2016 r. Wykonanie korekty tekstu w zakresie stylistyki, ortografii, interpunkcji – do dnia 02.05.2016 r. Wykonanie komputerowego składu, łamanie tekstu, przygotowanie publikacji do druku oraz druk i dostawa do siedziby Zamawiającego - do dn. 18.05.2016 r.

4.Oferty częściowe i wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5.Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:

1.Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2.Posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy totym okresie – wykonali co najmniej 3 usługi polegające na opracowaniu graficznym, korekcie, składzie oraz druku publikacji, o wartości nie mniejszej niż 5 000 zł brutto (pięć tysięcy zł) każda.

3.Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego ujętymiSzczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

4.Sytuacji ekonomicznej i finansowej, umożliwiającej wykonanie zamówieniaterminach i na warunkach określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik                nr 1 do Zaproszenia) oraz w projekcie umowy (Załącznik 3 do Zaproszenia).

Ocena czy Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu zostanie dokonana przez Zamawiającego na podstawie złożonych przez Wykonawców oświadczeń i dokumentów według formuły „spełnia – nie spełnia”. Wykonawca, który nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu podlegać będzie wykluczeniu. Oferta wykonawcy wykluczonego zostanie uznana za odrzuconą.

6.Termin i miejsce składania ofert

Termin składania ofert upływa w dn. 07.04.2016 roku o godz. 14.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dn. 07.04.2016 roku o godz. 14:15.

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie w formie pisemnej wyłącznie na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia na adres:

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, Wydział Polityki Społecznej,

al. IX. Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, pokój nr 635.

z dopiskiem:

„Oferta na opracowanie okładki, szaty graficznej, korektę, skład, łamanie, przygotowanie do druku oraz druk publikacji pn. „Katalog dobrych praktyk aktywizacji mieszkańców DPS w podeszłym wieku” na potrzeby Projektu KIK/57 pn. „Podniesienie jakości usług świadczonych w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych”

współfinansowanego w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy

NIE OTWIERAĆ PRZED 07.04.2016 godz. 14.15.

Poprzez złożenie oferty rozumie się jej fizyczny wpływ do miejsca wskazanego powyżej. Oferty przesłane pocztą, które wpłyną po upływie terminu składania ofert lub złożone przy użyciu środków elektronicznych nie będą brane pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

7.Sposób przygotowania oferty oraz składanie ofert

Ofertę należy przygotować wyłącznie na wzorze formularza ofertowego stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia. W formularzu należy wypełnić wszystkie pola zgodnie z podanymi komentarzami. Pola, które nie zostaną wypełnione z uwagi na charakterystykę Wykonawcy lub składaną ofertę należy wykreślić.

8.Kryteria oceny ofert

Oferty, które zostaną złożone przez Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będą podlegały ocenie. Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych oświadczeń przez Wykonawców w ramach formularza ofertowego.

Zamawiający dokona oceny złożonych ofert wyłącznie przy wykorzystaniu kryterium ceny. Oferta z najniższą ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą. W przypadku dwóch ofert z taką samą najkorzystniejszą ceną Zamawiający wezwie jednorazowo Wykonawców do złożenia kolejnej oferty wyłącznie w zakresie ceny. Dodatkowe oferty nie mogą zawierać ceny wyższej niż uprzednio zaoferowane przez danych Wykonawców.

Załączniki

Załącznik nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 Projekt umowy


 

Zaproszenie do składania ofert.

 Wtorek 16 Luty 2016 10:30

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

NA OBSŁUGĘ REALIZACJI PROJEKTU KIK/57 W RAMACH SZWAJCARSKO – POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE PISEMNYCH TŁUMACZEŃ JĘZYKOWYCH

Szanowni Państwo,

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach zaprasza do składania ofert na obsługę realizacji Projektu KIK/57 pn. „Podniesienie jakości usług świadczonych w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych” współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w zakresie pisemnych tłumaczeń językowych o tematyce polityki społecznej i ochrony zdrowia.

Postępowanie, o wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia poniżej 30 tys. EURO, jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z obowiązującymi regulacjami dotyczącymi Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie tłumaczeń pisemnych, tradycyjnych i przysięgłych z języka polskiego na język angielski i język niemiecki oraz z języka angielskiego i języka niemieckiego na język polski, w szczególności o tematyce polityki społecznej oraz ochrony zdrowia.

Przedmiot zamówienia obejmuje następujące usługi:

 1. Tłumaczenia pisemne oraz weryfikacja dokumentów związanych z realizacją Projektu KIK/57,tym umowy, sprawozdania, protokoły z posiedzeń, wystąpienia, raporty okresowe i roczne, korespondencja. Szacowany wymiar zamówienia wynosi nie więcej niż 70 stron obliczeniowych tekstu.
 2. Tłumaczenia przysięgłe, w tym tłumaczenia dokumentów księgowych, umów, porozumień. Szacowany wymiar zamówienia wynosi nie więcej niż 15 stron obliczeniowych tekstu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

Kod CPV

79530000 – 8 – usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych;

Termin i miejsce wykonania zadania

Usługa będzie realizowana od dnia podpisania umowy do dnia 1 grudnia 2016 roku. Zamawiający nie przewiduje możliwości przedłużenia okresu świadczenia usługi.

Warunki udziału w postępowaniu (wspólne dla obydwu części)

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:

 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 2. posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie - wykonali należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych część wykonana obejmuje, co najmniej 3 usługi wykonania tłumaczeń pisemnych lub tłumaczeń przysięgłych o wartości sumarycznej brutto co najmniej 3.000 zł;
 3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponują co najmniej 2 tłumaczami języka angielskiego, w tym 1 tłumacz przysięgły oraztłumaczami języka niemieckiego, w tym 1 tłumacz przysięgły;
 4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która umożliwia wykonanie zamówieniaterminach i na warunkach określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz w projekcie umowy;

Ocena czy Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu zostanie dokonana przez Zamawiającego na podstawie złożonych przez Wykonawców oświadczeń i dokumentów według formuły „spełnia – nie spełnia”. Wykonawca, który nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu podlegać będzie wykluczeniu. Oferta wykonawcy wykluczonego zostanie uznana za odrzuconą.

Termin i miejsce składania ofert

Termin składania ofert upływa w dn. 22.02.2016 roku o godz. 13:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dn. 22.02.2016 roku o godz. 13:15.

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie w formie pisemnej wyłącznie na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia na adres:

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, Wydział Polityki Społecznej,

al. IX. Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, pokój nr 635.

z dopiskiem „Oferta na tłumaczenia językowe - NIE OTWIERAĆ PRZED 22.02.2016 r. godz. 13.15”

Poprzez złożenie oferty rozumie się jej fizyczny wpływ do miejsca wskazanego powyżej. Oferty przesłane pocztą, które wpłyną po upływie terminu składania ofert lub złożone przy użyciu środków elektronicznych nie będą brane pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

Sposób przygotowania oferty oraz składanie ofert

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składnia ofert wariantowych.

Ofertę należy przygotować wyłącznie na wzorze formularza ofertowego stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia. W formularzu należy wypełnić wszystkie pola zgodnie z podanymi komentarzami. Pola, które nie zostaną wypełnione z uwagi na charakterystykę Wykonawcy lub składaną ofertę należy wykreślić.

Kryteria oceny ofert

Oferty, które zostaną złożone przez Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będą podlegały ocenie. Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń złożonych przez Wykonawców.

Zamawiający dokona oceny złożonych ofert wyłącznie przy wykorzystaniu kryterium ceny. Oferta z najniższą łączną ceną brutto za wykonanie usługi będzie uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą. W przypadku dwóch ofert z taką samą najkorzystniejszą ceną Zamawiający wezwie jednorazowo Wykonawców do złożenia kolejnej oferty wyłącznie w zakresie ceny. Dodatkowe oferty nie mogą zawierać ceny wyższej niż uprzednio zaoferowane przez danych Wykonawców.

Załączniki:

Załącznik nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia;

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy,

Załącznik nr 3 Projekt umowy;

 

IX posiedzenie Komitetu Sterującego SPPW.

 Poniedziałek 25 Styczeń 2016 14:30

W dniu 25 stycznia 2015 r. odbyło się IX posiedzenie Komitetu Sterującego Szwajcarsko – Polskim Programem Współpracy dla Projektu KIK/57, któremu przewodniczyła Wojewoda Świętokrzyski, Pani Agata Wojtyszek. Celem spotkania była m.in. analiza postępu rzeczowego oraz finansowego Projektu. Ponadto uczestnicy obrad zostali zapoznani z wynikami audytu Projektu przeprowadzonego przez Urząd Kontroli Skarbowej. W dalszej części spotkania członkom Komitetu Sterującego przedstawiono propozycję dodatkowych działań w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy. Podczas dyskusji członkowie Komitetu szczegółowo omówili dalsze kierunki wdrażania Projektu w 2016 roku. Na zakończenie obrad Przewodnicząca podziękowała uczestnikom za przybycie oraz aktywny udział w posiedzeniu.

       IMG_2521    IMG_2522

 

Roczny Plan Kontroli.

 Wtorek 29 Grudzień 2015 15:30

Instytucja Realizująca informuje, że w zakładce „Kontrola realizacji projektów" została zamieszczona tabela Roczny Plan Kontroli. W oparciu o harmonogram kontroli w nim ujęty będzie przeprowadzana kontrola trwałości projektów w roku 2016.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 15